Zwiń menu

 

 

WYKAZ
PUBLIKACJI I KONFERENCJI JOLANTY WILSZ

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI Z DZIEDZINY NAUK TECHNICZNYCH wymieniłam najważniejsze prace:

  1. Wpływ smarowania na wielkość siły tłoczenia blachy mosiężnej i aluminiowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1970 nr 65, Nauki Techniczne: Mechanika z. 4, s. 29-37. – pierwszy współautor R. Czarnecki.

  2. Zagadnienie odkształceń plastycznych przy zginaniu belek o zmiennych przekrojach, [w:] Materiały Konferencji PAN nt. „Nowe technologie w przeróbce plastycznej”, Częstochowa 1971, s. 21-27. – pierwszy współautor J. Kołakowski.

  3. Regeneracja tłoczników przez napawanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1972 nr 78, Nauki Techniczne: Mechanika z. 7, s. 115-125. – drugi współautor H. Brzozowski.

  4. Pomiar odkształceń w elementach cylindrycznych wytłaczanych z blachy stalowej przez zastosowanie systemu siatek koordynacyjnych, [w:] Materiały Konferencji Naukowej, Sekcja Technologii Obróbki Metali, cz. II pt. „Obróbka Plastyczna”, Częstochowa 1974, s. 184-193. – drugi współautor J. Włodarski.

  5. Analiza odkształceń w procesie wytłaczania elementów cienkościennych osiowosymetrycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1975 nr 93, Nauki Techniczne: Mechanika z. 11, s. 157-171. – drugi współautor J. Włodarski.

  6. Odkształcenia wytłoczek w warunkach produkcyjnych, „Wiadomości Warsztatowe”, 1975 nr 12, s. 1-7. – drugi współautor J. Włodarski.

  7. Badanie odkształceń w wytłoczkach przy zastosowaniu siatek koordynacyjnych, [w:] Materiały Krajowej Konferencji XI nt. „Nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji i technologii tłoczników”, Częstochowa 1975, s. 89-107. – pierwszy współautor J. Włodarski.

  8. Wykorzystanie pomiaru anizotropii plastycznej do oceny tłoczności blachy, „Mechanik” 1977, nr 8, R. 50, s. 412-413. – drugi współautor J. Włodarski.

  9. Wyznaczanie sił tarcia w procesie wyciągania wytłoczek, „Mechanik” 1977, nr 11, R. 50, s. 577-579. – drugi współautor J. Włodarski.

  10. Wpływ warunków kształtowania na proces wyciągania wytłoczek stalowych, [w:] Materiały z narady naukowo-technicznej nt. „Nowoczesne metody badania tłoczności blach do obróbki plastycznej”, Częstochowa 1977, s. 1-19. – bez współautorów.

   Rozprawa doktorska: Badanie udziału składowych sił w procesie wyciągania wytłoczek stalowych, Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn 1976, ss. 167.

   Podręczniki, skrypty:

  11. Maszyny do obróbki plastycznej na zimno, skrypt (ćwiczenia laboratoryjne), Częstochowa 1972, Wydawca: Politechnika Częstochowska, ss. 145. – pierwszy współautor R. Czarnecki, drugi współautor M. Rabenda.

  12. Maszyny do obróbki plastycznej na zimno, skrypt (ćwiczenia laboratoryjne), wyd. II uzupełnione, Częstochowa 1975, Wydawca: Politechnika Częstochowska, ss. 123. – pierwszy współautor R. Czarnecki, drugi współautor M. Rabenda.

  13. Przetwórstwo tworzyw sztucznych, skrypt (ćwiczenia laboratoryjne), Częstochowa 1972, Wydawca: Politechnika Częstochowska, ss. 104. – pierwszy współautor R. Czarnecki, trzeci współautor M. Rabenda.

    

WYKAZ PUBLIKACJI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH opublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego – jedynym autorem wszystkich wymienionych niżej prac jest J. Wilsz.

  1. Ratować znaczy reformować, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 21 (165), r. IV, s. 6 – artykuł popularno-naukowy, dotyczący przyszłości szkolnictwa i jego reform.

  2. Po omacku w labiryncie, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 39 (183), r. IV, s. 4 – artykuł popularno-naukowy, dotyczący reform społeczno-gospodarczych przeprowadzanych w Polsce.

  3. Motywacje Polaków. Czy nasze wady narodowe mają przyczyny historyczne?, „Przegląd Tygodniowy” 1986, nr 37 (233), r. V, s. 14 – artykuł popularno-naukowy dotyczący charakteru narodowego Polaków.

  4. Charaktery i porozumienia, „Nowe Drogi”, nr 10 (461), 1987, s. 127-139 – artykuł popularno-naukowy, dotyczący porozumiewania i komunikowania się społecznego.

  5. Rola właściwości sterowniczych przy rozwiązywaniu problemów kadrowych, „Humanizacja Pracy”, nr 3, 1987, s. 44-54.

  6. Możliwości stwarzane przez psychocybernetykę w procesach pedagogicznych, „Postępy Cybernetyki” 1987, r. 10, z. 2, s. 73-81.

  7. Interpretacja charakterologiczna konfliktów między nauczycielem a uczniem, „Szkoła Zawodowa” nr 1 (506), 1987, s. 14-18.

  8. Prognozowanie rozwoju parametrów charakteru uczniów w celu optymalnego wyboru przyszłego zawodu, „Szkoła Zawodowa” nr 3 (508), 1987, s. 14-19.

  9. Problemy sztucznego intelektu w aspekcie teorii systemów auto­no­micznych, Materiały Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego pt. „Sztuczna Inteligencja”, Warszawa 28 – 30 września 1987, s. 178-196.

  10. Zastosowanie cybernetycznej teorii systemów autonomicznych w procesie kształcenia, Materiały V Kolokwium Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN nt. „Kształcenie dla eksploatacji w budowie maszyn”, red. M. Misiek, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 13-15 października 1987, Poznań 1987, s. 98-106.

  11. Paradygmat cybernetycznej teorii systemów autonomicznych dla człowieka przyszłości, Komunikat V Zjazdu Filozofii Polskiej nt. „Filozofia dla przyszłości”, Kraków 9-12 listopada 1987, s. 168.

  12. Interpretacja struktury społeczeństwa w aspekcie teorii systemów autonomicznych, „Postępy Cybernetyki” 1988, r. 11, z. 1, s. 31-36.

  13. Funkcjonowanie społeczeństwa ze względu na statystyczny rozkład dynamizmów jego członków, „Postępy Cybernetyki” 1988, r. 11, z. 4, s. 23-29.

  14. Funkcje człowieka w zarządzaniu, [w:] Nowe generacje systemów informatycznych zarządzania, red. A. Nowakowski, W. Olejniczak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Szczecin – Julin 1988, s. 23-34.

  15. Funkcje człowieka w systemie działania, Materiały III Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego pt. „Sztuczna inteligencja i rozwój systemów, Siedlce 27-29 września 1988, część I, Wydano: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Warszawa – Siedlce 1988, s. 137-143.

  16. Kierunki przemian w procesie kształcenia w aspekcie teorii systemów autonomicznych, Materiały Konferencji Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego PAN nt. „Polska Szkoła Wyższa wobec problemów przyszłości”, Radzików k/Warszawy 1988, s. 1-15 – opublikowane były wystąpienia osób wygłaszających referaty jako odrębne materiały, nie wchodziły w skład jednej pracy będącej zbiorem wystąpień.

  17. Możliwości zastosowania cybernetycznej teorii systemów autono­micz­nych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Materiały Konferencji Naukowej: IX Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF’88, nt. „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowe generacje systemów)”, Sekcja III: „Metody tworzenia i rozwój systemów (stan i perspektywy rozwoju – praktyczne zastosowania)”, Wydano: Politechnika Szczecińska, Szczecin 1988, s. 236-248.

  18. Ocena predyspozycji użytkownika maszyn i systemów, Materiały II Krajowej Konferencji Eksploatacji Majątku Trwałego, Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego w Radomiu nt. „Użytkowanie Środków Trwałych”, Ustronie Morskie 1-3 grudnia 1988, Wydano: Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Ustronie Morskie 1988, s. 103-117.

  19. Funkcje sztywnych właściwości sterowniczych w zawodzie naukowca, „Postępy Cybernetyki” 1989, r.12, z. 3, , s. 73-82.

  20. Udział człowieka w systemie, „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn” 1989, z. 4 (80), s. 45-51.

  21. Interdyscyplinarność naukowców funkcją integracji w nauce, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 3, R. XXXVII, s. 55-67.

  22. Implikacje nowoczesnej nauki w procesie kształcenia, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 5, R. XXXVII, s. 57-65.

  23. Zależność funkcjonowania systemu człowiek – technika od podsystemu człowiek, Materiały VI Krajowego Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Zagadnienia ogólne, cz. 1, Jastrzębia Góra maj 1989, s. 51-57.

  24. Zarządzanie systemów autonomicznych a homeostaza, Materiały Konferencyjne IV Ogólno­pol­skie­go Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, nt. „Cybernetyka – inteligencja – rozwój”, CIR’89, im. prof. dr hab. Inż. Roberta Staniszewskiego, Siedlce 18-20 września 1989, Wydano: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce – Warszawa, s. 197-206.

  25. Zarządzanie systemów edukacyjnych, Materiały IV Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, nt. „Cybernetyka – inteligencja – rozwój”, CIR’89, im. prof. dr inż. Roberta Staniszewskiego, red. W. Jarominek, S. Blicharz, W. Szymczyk i inni, Wydano: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce 18-20 września 1989, Siedlce – Warszawa 1989, s. 207-217.

  26. Humanizacyjne aspekty samoregulacji, „Humanizacja Pracy” 1990, nr 1–6, s. 91-96.

  27. Znaczenie homeostazy w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 61, Studia Informatica nr 3, 1990, s. 27-37.

  28. Rola cybernetycznych parametrów charakteru w procesie kształcenia, [w:] Elementy cybernetyki w pedagogice, red. W. Chojnowski, Wydano: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1990, s. 109-119.

  29. Inteligencja i uczenie się systemów autonomicznych, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Sztuczna Inteligencja”, CIR’90 (cybernetyka – inteligencja – rozwój) im. prof. dr inż. Roberta Staniszewskiego, red. J. Figurski, S. Blicharz, P. Sienkiewicz i inni, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedlce 25-27 września 1990, Siedlce – Warszawa 1990, s. 325-331.

  30. Zachowania ludzkie w warunkach zmian systemowych, „Humanizacja Pracy” 1992, nr 1–2, s. 110-116.

  31. Implikacje koncepcji systemów autonomicznych dla systemu peda­go­gicz­nego, [w:] Wybrane problemy polskiej oświaty i pedagogiki (w latach 1918 – 1992), red. Z. Jasiński, J. Mizgalski, Materiały Konferencji Naukowej pt. „Myśl pedagogiczna i psychologiczna w Polsce Odrodzonej”, Częstochowa, 5-6 czerwca 1992, Wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Częstochowa 1992, s. 77-82.

  32. Efektywność kształcenia ze względu na stałe właściwości sterownicze człowieka, Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki. Rola i miejsce tech­niki w świetle reformy szkolnictwa ogólnego”, red. M. Gajek, Opole – Głuchołazy 4-6 czerwca 1992, Opole 1992, s. 81-85.

  33. Wykorzystanie metody systemowej w dydaktyce techniki, XI Między­na­ro­do­wa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnym”, materiały konferencyjne, red. M. Gajek, Opole – Głuchołazy, 3-4 czerwca 1993, Opole 1993, s. 13.

  34. Zastosowanie teorii systemów autonomicznych do rozwiązywania proble­mów wystę­pu­jących w procesie kształcenia, Komunikat XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnym”, Opole – Głuchołazy, 3-4 czerwca 1993, Opole 1993, s. 14.

  35. Realizacja zasad nauczania techniki ze względu na stałe właściwości sterownicze człowieka, Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki. Kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym”, Opole – Suchy Bór, 9-10 czerwca 1994, Opole 1994, s. 269-272.

  36. Stałe właściwości sterownicze człowieka i ich rola w procesie kształcenia, Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki. Kierunki kształcenia technicz­nego w szkolnictwie ogólnokształcącym”, Opole – Suchy Bór 9-10 czerwca 1994, red. M. Gajek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994, s. 273-276.

  37. Wpływ zmian struktury przemysłowej na kształcenie techniczne uwzględ­niające problemy ekologiczne, Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki. Interdyscyplinarne problemy ekologiczne w kształceniu technicznym”, Opole – Turawa, 8-9 czerwiec 1995, Opole 1995, s. 33-34.

  38. Funkcje względnie stałych właściwości sterowniczych człowieka w proce­sie kształcenia, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, seria Wychowanie Techniczne, nr I, red. B. Jaszczyk, K. Tubielewicz, Częstochowa 1996, s. 33-40.

  39. Wybór zawodu ze względu na stałe właściwości sterownicze człowieka, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, seria Wychowanie Techniczne” nr I, red. B. Jaszczyk, K. Tubielewicz, Częstochowa 1996, s. 25-32.

  40. Przebiegi informacyjne w systemie autonomicznym, Materiały IX Ogólnopolskiego Konwersatorium nt. „Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe”, CIR– 11’96 (cybernetyka – inteligencja – rozwój), red. J. Tchórzewski, Siedlce – Warszawa, 18-19 września 1996, s. 95-100.

    

Monografie autorstwa J. Wilsz:

  1. Funkcje względnie stałych właściwości sterowniczych człowieka w zarządzaniu, Seria Monografie nr 10, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1990, ss. 116.

  2. Znaczenie niekształtowalnych cech osobowości człowieka w procesie kształcenia przedzawodowego, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1996, ss. 375.

  3. Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1996/97, ss. 246.

   Rozprawa habilitacyjna: Struktura, treść i funkcje stałych indywidualnych cech osobowości uczniów w procesie nauczania i wychowania przedzawodowego – stopień doktora habilitowanego uzyskany w 1997 roku, Instytut Pedagogiki i Psychologii Kształcenia Zawodowego Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie.

    

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH, w których czynnie uczestniczyła J. Wilsz przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  1. Zmiany strukturalne współczesnego społeczeństwa, IV Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Sekcja IV nt. „Psychocybernetyka, socjocybernetyka, cybernetyka pedagogiczna”, Warszawa 20-21 listopad 1985.

  2. Implikacje nauki, IV Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Sekcja V nt. „Filozoficzno-metodologiczne problemy cybernetyki”, Warszawa 20-21 listopad 1985.

  3. Cybernetyczna koncepcja inteligencji, VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Sekcja nt. „Socjologia inteligencji”, Wrocław 18-20 wrzesień 1986.

  4. Kierunki przemian w społeczeństwie polskim w ujęciu cybernetycznym, VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Sekcja nt. „Style życia, obyczaje, ethos; Przemiany we współczesnej Polsce”, Wrocław 18-20 wrzesień 1986.

  5. Znaczenie właściwości sterowniczych człowieka przy rozwiązywaniu problemów kadrowych, VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Sekcja nt. „Miejsce i rola pracy w Polsce”, Wrocław 18-20 wrzesień 1986.

  6. Wpływ czynnika ludzkiego na efektywność badań naukowych, V Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 12-13 grudnia 1986.

  7. Futurologiczny obraz człowieka, V Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 12-13 grudnia 1986.

  8. Scenariusz konfliktów między nauczycielem a uczniem w procesie dydaktyczno-wycho-wawczym, III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Zastosowanie cybernetyki w pedagogice”, Warszawa 23-25 maj 1987.

  9. Przewidywane zmiany właściwości sterowniczych uczniów w celu optymalnego wyboru przyszłego zawodu, III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Zastosowanie cybernetyki w pedagogice”, Warszawa 23-25 maj 1987.

  10. Właściwości charakterologiczne potrzebne do spełniania ról społecznych pracownika naukowego, Konferencja Komitetu Naukoznawstwa PAN nt. „Społeczne role uczonych”, Zagórze Śląskie 17-21 wrzesień 1987.

  11. Problemy sztucznego intelektu w aspekcie teorii systemów auto­no­micznych, II Ogólnopolskie Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Sztuczna Inteligencja”, Warszawa 28-30 wrzesnia1987.

  12. Zastosowanie cybernetycznej teorii systemów autonomicznych w procesie kształcenia, V Kolokwium Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN nt. „Kształcenie dla eksploatacji w budowie maszyn”, Poznań 13-15 październik 1987

  13. Paradygmat cybernetycznej teorii systemów autonomicznych dla człowieka przyszłości, V Zjazd Filozofii Polskiej nt. „Filozofia dla przyszłości”, Kraków 9-12 listopad 1987.

  14. Cybernetyczna analiza mechanizmu ludzkiej przeciętności, VI Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 19-20 listopad 1987.

  15. Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych determinujących ludzkie działania, VI Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 19-20 listopad 1987.

  16. Optymalizacja procesu kształcenia ze względu na sztywne właściwości sterownicze człowieka, I Krajowa Konferencja Eksploatacji Majątku Trwałego Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego w Radomiu nt. „Kształcenie i doskonalenie kadr eksploatacyjnych”, Ustronie Śląskie 24-27 listopada 1987.

  17. Dążenia ludzkie a cybernetyczne parametry charakteru, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Zastosowania cybernetycznej teorii systemów autonomicznych”, Warszawa 22 styczeń 1988.

  18. Szczęście – dążenie realizowane na drodze optymalnych wyborów, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Zastosowania cybernetycznej teorii systemów autonomicznych”, Warszawa 22 styczeń 1988.

  19. Funkcje człowieka w systemie działania, III Ogólnopolskie Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Sztuczna Inteligencja i Rozwój Systemów”, Warszawa – Siedlce 27-29 wrzesień 1988.

  20. Funkcje człowieka w zarządzaniu, Seminarium nt. „Nowe generacje systemów informatycznych zarządzania”, Szczecin-Julin 16-20 maj 1988.

  21. Kierunki przemian w procesie kształcenia w aspekcie teorii systemów autonomicznych, Konferencja Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego PAN nt. „Polska Szkoła Wyższa wobec problemów przyszłości”, Radzików k/Warszawy maj 1988.

  22. Możliwości zastosowania cybernetycznej teorii systemów autono­micz­nych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Konferencja IX Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF'88 nt. „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowe generacje systemów)”, Sekcja III, Metody tworzenia i rozwój systemów (stan i perspektywy rozwoju - praktyczne zastosowania), Kołobrzeg 19-21 październik 1988.

  23. Tendencje w rozwoju teorii badających działanie człowieka, VI Kolokwium Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN nt. „Tendencje rozwoju teorii eksploatacji”, Bierutowice 11-13 październik 1988.

  24. Cybernetyka w programie kształcenia kadr kierowniczych, VII Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 21-22 listopad 1988.

  25. Ocena predyspozycji użytkownika maszyn i systemów, II Krajowa Konferencja Eksploatacji Majątku Trwałego Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego w Radomiu nt. „Użytkowanie Środków Trwałych”, Ustronie Morskie 1-3 październik 1988.

  26. Zależność funkcjonowania systemu człowiek – technika od podsystemu człowiek, VI Kra­jo­we Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Jastrzębia Góra 17-20 maj 1989.

  27. Dążenie do równowagi w procesie kształcenia, II Konferencja Naukowa Instytutu Pedagogiki WSP w Częstochowie oraz Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nt. „Cele, treści, metody i efekty kształcenia”, Częstochowa 29-30 maj 1989.

  28. Zarządzanie systemów autonomicznych a homeostaza, IV Ogólno­pol­skie­go Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Cybernetyka-inteligencja-rozwój” CIR'89 im. Prof. dr hab. inż. Roberta Staniszewskiego, Siedlce – Warszawa 18-20 wrzesień 1989.

  29. Zarządzanie systemów edukacyjnych, IV Ogólno­pol­skie­go Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego nt. „Cybernetyka-inteligencja-rozwój” CIR'89 im. Prof. dr hab. inż. Roberta Staniszewskiego, Siedlce-Warszawa 18-20 wrzesień 1989.

  30. Teoria Mazura a pedagogika, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego Oddziału PAN w Katowicach i Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych WSP w Częstochowie, Częstochowa 24-25 listopad 1989.

  31. Procesy samoregulacji w organizacji pracy a aktualne przemiany w Polsce, VIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Toruń 19-22 września 1990.

  32. Inteligencja i uczenie się systemów autonomicznych, I Ogólnopolska Konferencja nt. „Sztuczna Inteligencja” CIR'90 (cybernetyka - inteligencja - rozwój) imienia prof. dr inż. Roberta Staniszewskiego, Siedlce – Warszawa 25-27 wrzesień 1990.

  33. Znaczenie homeostazy przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych grupy w procesie kształcenia, IX Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, sesja naukowa nt. „Cybernetyka w badaniach społecznych”, Warszawa 19-20 listopad 1990.

  34. Metody systemowe w nauczaniu techniki, IX Między­na­ro­do­wa Konferencja Naukowa nt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki”, Opole – Głuchołazy 6-8 czerwiec 1991.

  35. Scenariusz zachowań ludzkich w warunkach aktualnych zmian systemowych, Konferencja Naukowa nt. „Strategia wobec bezrobocia – diagnozy i scenariusze zachowań”, Częstochowa 27-29 wrzesień 1991.

  36. Analiza systemowa rozwoju aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce, X War­szawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 21-22 listopad 1991.

  37. Wykorzystanie modelu systemu autonomicznego w systemie edukacji, Sesja Naukowa Fundacji Twórczej Aktywności Człowieka im. Prof. Mariana Mazura nt. „Praktyczne zastosowania teorii Mariana Mazura”, Warszawa 30 styczeń 1992.

  38. Implikacje koncepcji systemów autonomicznych dla systemu peda­go­gicz­nego, Konferencja Naukowa. WSP w Częstochowie nt. „Myśl pedagogiczna i psychologiczna w Polsce Odrodzonej”, Częstochowa 6 czerwca 1992.

  39. Efektywność kształcenia ze względu na stałe właściwości sterownicze człowieka, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki”, Opole – Głuchołazy 4-6 czerwca 1992.

  40. Efektywność działania człowieka ze względu na stałe właściwości sterownicze, Konferencja Naukowa WSP w Częstochowie, Sekcja Psychologiczna nt. „Efektywność działań człowieka”, Częstochowa 5 czerwca 1992.

  41. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju regionu z punktu widzenia zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, Konferencja Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 16 październik 1992.

  42. Efektywność działań człowieka a bezrobocie, XI Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, Warszawa 20-21 listopad 1992.

  43. Wykorzystanie metody systemowej w dydaktyce techniki, XI Między­na­ro­do­wa Konferencja Naukowa nt. „Aktualne problemy kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnym”, Opole – Głuchołazy 3-4 czerwca 1993.

  44. Zastosowanie teorii systemów autonomicznych do rozwiązywania proble­mów wystę­pu­jących w procesie kształcenia, XI Między­na­ro­do­wa Konferencja Naukowa nt. „Aktualne problemy kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnym”, Opole – Głuchołazy 3-4 czerwca 1993.

  45. Realizacja zasad nauczania techniki ze względu na stałe właściwości sterownicze człowieka, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym”, Opole – Suchy Bór 9-10 czerwca 1994.

  46. Stałe właściwości sterownicze człowieka i ich rola w procesie kształcenia, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym”, Opole – Suchy Bór 9-10 czerwca 1994.

  47. Wpływ zmian struktury przemysłowej na kształcenie techniczne uwzględ­niające problemy ekologiczne, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Interdyscyplinarne problemy ekologiczne w kształceniu technicznym”, Opole – Turawa 8-9 czerwca 1995.

  48. Analiza treści kształcenia w Liceach Technicznych ze względu na zmiany zachodzące w technice i w gospodarce, Konferencja Naukowa nt. „Modelowanie treści kształcenia ogólnotechnicznego dla potrzeb nowego systemu oświaty”, WSP, Kraków kwiecień 1996.

  49. Analiza wiadomości i umiejętności absolwenta szkoły zawodowej w stosunku do zmian zachodzących w technice z uwzględnieniem problemów ekologicznych, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska”, Opole – Jarnołtówek 13-15 czerwca 1996.

  50. Przebiegi informacyjne w systemie autonomicznym, IX Ogólnopolskie Konwersatorium nt. „Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe” CIR-11’96 (cybernetyka-inteligencja-rozwój), Siedlce – Warszawa 18-19 września 1996.

WYKAZ PUBLIKACJI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego – jedynym autorem wszystkich wymienionych niżej prac jest J. Wilsz.

 
  1. Analiza wiadomości i umiejętności absolwenta szkoły zawodowej w stosunku do zmian zachodzących w technice z uwzględnieniem problemów ekologicznych, Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska”, Opole – Jarnołtówek 13-15 czerwca 1996, red. M. Gajek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 243-247.

  2. Odpowiedzialność człowieka za skutki ekologiczne działalności technicznej, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Inżynieria pro­ce­sowa w ochronie środowiska (część dydaktyczna)”, Opole – Turawa, czerwiec 1997, red. A. Gawdzik, Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 73-76.

  3. Ekologiczne aspekty przemian edukacyjnych, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Inżynieria pro­ce­sowa w ochronie środowiska (część dydaktyczna)”, Opole – Turawa, czerwiec 1998, Uniwersytet Opolski, Katedra inżynierii procesowej, Wydawca: Śląskie Przedsiębiorstwo OPCJA-IPO, Opole 1998, s. 63-70.

  4. Структура, змiст i функцiї сталих iндивiдуальних якостей учня у процесi допрофесiйного навчання i виховання, автореферад на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти Академії Педагогічних Наук України, надруковано: Відділ оперативної поліграфії Центру Міжнародної освіти, Київ 1997, ss. 53.

  5. Конфлiкти у процесi виховання з огляду на сталi iнформацiйнi якостi особистостi, Збiрник доповiдей науково-практичної конференцiї 20-21 травня 1997 року: „Конфлiкти в педагогiчних системах”, видавець: Академія Пдагогічних Наук України Інститут педагогіки і психології професiйної освiти, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Вiнницький державний университет, Вiнниця 1997, s. 67-71.

  6. Конфлiкти та iндивiдуальний i суспiльний гомеостаз їх учасникiв, Збiрник доповiдей науково-практичної конференцiї 20-21 травня 1997 року: „Конфлiкти в педагогiчних системах”, видавець: Академія Пдагогічних Наук України Інститут педагогіки і психології професiйної освiти, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Вiнницький державний университет, Вiнниця 1997, s. 71-73.

  7. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi (творчі пошуки польських педагогів), Науково-методичний збiрник праць: Другі історико-культурологічні слов’янознавчі читання у м. Миколаєві, ред. С.В. Бойчук, В.Ф. Іванов, О.М. Полухіна, та ін., видавець: Південнослов’янський інститут Київського слов’янського университету, Миколаїв 1997, s. 65-66.

  8. Mechanizmy homeostatyczne człowieka i zespołu w warunkach zmie­nia­ją­cego się otoczenia, [w:] „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Wychowanie techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Częstochowa 1998, nr 2, s. 33-40.

  9. Osobowość jako podstawowy problem współczesnej pedagogiki, [w:] „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Wychowanie techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Częstochowa 1998, nr 2, s. 7-15.

  10. Systemowa analiza przemian w oświacie, [w:] O przemianach w edukacji, t. II, red. T. Lewowicki, A. Zając, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 49-56.

  11. Osobowościowa koncepcja wychowania zawodowego ukierunkowana na predyspozycje zawodowe jako element psychologiczno-pedagogicznego systemu kształcenia nauczycieli, [w:] Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólno­tech­nicznej, red. M. Kajdasz-Aouil, Materiały z III konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych w Zaciszu k. Bydgoszczy w dniach: 1-3.061998 r., Wydawnictwo „VIRO” – Grzegorz Piekarz, Bydgoszcz 1998, s. 85-90.

  12. Edukacja humanistyczna w świetle koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Pedagogika jako kierunek studiów, red. A. Gofron, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1998, s. 261-268.

  13. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi, Матерiали доповiдей та повiдомлень на Мiжнароднiй науково-практичній конференцiї 27-29 квітня 1998 року: „Обдарована особистiсть: пошук, розвиток, допомога”, ред. В.В. Горбунова, О.В. Зазимко, Н.В. Захарченко, видавець: Українский Центр творчості дітей та юнацтва, Київ 1998, s. 74-78.

  14. Соцiальний та iндивiдуальний гомеостаз у функцiонуваннi спiльноти й управлiннi нею, „Освiта i управлiння”, Число 1, Том 2, 1998, s. 67-70.

  15. Врахування сталих iндивiдуальних рис особистостi в допрофесiйнiй пiдготовцi учнiв, Збiрник матерiалiв Всеукраїнської конференцiї 8-10 квітня 1998 року: „Допрофесiйна педагогiчна пiдготовка учнiвської молодi в контекстi реалiзацiї цiльової комплексної програми «вчитель»”, Частина 1, ред. В.С. Пікелна, П.І. Шевченко, О.І. Сібіль, видавець: Міністерства освіти України, Академія Пдагогічних Наук України Інститут педагогіки і психології професiйної освiти, Криворізький Державний педагогічний Інститут, Днiпропетровськ 1998, s. 99-102.

  16. Урахування сталих iндивiдуальних якостей особистостi у професiйному становленнi, Матерiали мiжнародної науково-практичній конференцiї, травень 1998 року: „Науково-теоретичнi i методичнi засади конструювання змiсту професiйної освiти”, Частина 1, ред. Л.Б. Кимак, видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти АПН України, Вiнницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинского, Вiнница 1998, s. 17-22.

  17. Homeostatyczny mechanizm rozwoju osobowości jako podstawa twórczości, Збiрник наукових праць: „Дiалог культур: Україна у свiтовому контекстi. Мистецтво i освiта”, Випуск 3, ред. С.О. Черепанова, видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти АПН України, Львiвський науково-практичній центр, Львiв – Каменяр 1998, s. 183-192.

  18. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi, Збiрник наукових праць: „Творчiсть в технологiї виховання та навчання”, рeд. І.А. Зязюн, В.В. Крижко, Н.Г. Нічкало, Т.І. Сущенко та ін., Випуск 9, видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти АПН України, надруковано в друкарні Запорізької державної інженерної академії, Київ – Запорiжжя 1998, s. 44-48.

  19. Kształtowanie osobowości w aspekcie stałych indywidualnych cech osobowości, Збiрник науковиx прaць: „Coцiaльнo – полiтичнi тa прaвовi пpoблeми фopмyвaння особистостi i дepжави”, рeд. О.П. Грегоренко, В.М. Гладкова, В.О. Романцов, М.Г. Кудрявцев, видавець: редкційно-видавний центр Технологічного університету Поділля, Xмeльнницький 1998, s. 19-22.

  20. Врахування сталих iндивiдуальних рис особистостi - передумова гуманiзацiї освiтнього процесу, Тези доповiдей i повiдомлень, Мiжнародний Семiнар з гуманiстичної психологiї та педагогiки, Рiвне 15-17 червня 1998 року, рeд. Г.О. Балл, Видавнича фірма „Ліста”, Рiвне 1998, s. 25-26.

  21. Пpоблeми peфopмyвання cистeми навчання з пoзицiй cтрyктyри фyнкцioнaльної управлiнcькoї cистeми, Матерiали Мiжнaрoднoї конференцiї, 1-2 жовня 1997 року: „Концeпцiя гyмaнiзмy в cтaнoвлeннi тa poзвиткy нaцioнaльної профеciйнoї ocвiти”, рeд. І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, А.М. Алексюк та ін., Видавництво і друкарня НВФ „Астропринт”, Одеса 1998, s. 9-12.

  22. Врахування сталих iндивiдуальних рис особистостi як вaжливий acпект гyманiзацiї навчaння й виxoвaння, „Педагогiкa i психологiя”, № 2 (19) 1998, s. 61-68.

  23. Нeoбxiднi змiни в ocвiтi з пoглядy системнoї педагогiчнoї aнтрополoгiї, „Профе-сiйно-Теxнiчнa Ocвiтa” 1998, № 2, s. 35-38.

  24. Aнтрополoгiчний аcпект концепцiї сталих iндивiдуальних рис особистостi, Збiрник науковиx прaць: Пpoблeми сyчacнoго миcтецтвa i культypи, Збiрник науковиx прaць: „Педагогiчнi, мистецтвознaвськi тa кyльтypолoгiчнi aспeкти cучacнoго cycпiльcтвa”, рeд. Г.Є. Гребелюк, видавець: Міністерство мистецтв та култури України, Київ 1998, s. 24-27.

  25. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi та її використаня у деяких практичних сферах, „Практична психологiя та соцiальна робота”, № 10, 1998, s. 2-6.

  26. До проблеми реалiзацiї принципiв гуманiстичної освiти, Збiрник науковиx прaць: „Теорiя i практика сучасного естетичного виховання у контекстi педагогiчної спадщини Василя Сухомлинського”, рeд. В.О. Пащенко, А.М. Бойко, М.П. Лещенко, та ін., видавець: Полтавський державний педагогіческий інститут ім. В.Г. Короленка, Полтава 1998, s. 100-103.

  27. Антропологiчний аналiз сучасної освiтньої системи, „Педагогiка i Психологiя Професiйної Освiти”, 1998, № 5, s. 196-202.

  28. Системнa педагогiчнa aнтрополoгiя i вимoги дo ocвитнix змiн, Збiрник матерiалiв мiжнaрoднoї конференцiї: „Освiта й виховання в Пoльщi й Українi (XIX - XX cт.)”, рeд. Ч. Кемпські, Є.І. Коваленко, Н. Ничкало та ін., видавець: Нижинський держ-педуніверситет імені Миколи Гоголя, Нижин 1998, s. 12-15.

  29. Przemiany edukacyjne z punktu widzenia podejścia systemowego i koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 1999, s. 69-87.

  30. Funkcjonalna struktura systemu sterującego jako podstawa działalności decyzyjnej przy projektowaniu nowego systemu edukacji, „Prace naukowe WSP w Częstochowie. Seria Wychowanie Techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, nr 3, s. 191-203.

  31. Integracja w nauce i jej uwarunkowania, „Prace naukowe WSP w Częstochowie. Seria Wychowanie Techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, nr 3, s. 205-214.

  32. Systemowa percepcja świata i człowieka podstawą edukacji ekologicznej, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opole-Otmuchów 1999, pt. „Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”, materiały (część dydaktyczna), Wydawca: Śląskie Przedsiębiorstwo OPCJA-IPO, Opole 1999, s. 92-102.

  33. Wykorzystanie metody systemowej w pedagogice, [w:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, red. J. Sowa, D. Pstrąg, Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, Rzeszów 1999, s. 45-52.

  34. Inteligencja i uczenie się systemów autonomicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Seria Cybernetyka Wiedzy i Technologia Edukacyjna”, nr 55, Siedlce 1999, s. 45-50. Ten sam artykuł wydrukowany w 1992 roku umieszczony został pod pozycją 1.42.

  35. Сукупність сталих індивідуальних рис особистості як критерій обрання професії та функціональної ролі у її межах, Збiрник наукових праць: „Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект”, ред. Н. Ничкало, видавець: Академія Пдагогічних Наук України Інститут педагогіки і психології професiйної освiти, Київ 1999, s. 60-77.

  36. Кібернетично-системна парадигма як детермінанта суспільних і освітніх змін XXI століття, Збiрник наукових праць: „Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти”, Випуск 4, ред. С.О. Черепанова, видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти АПН України, Львівський наукого-практичний центр, Львів 1999, s. 60-66.

  37. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та її використання у деяких практичних сферах, „Практична психологія та соціальна робота” 1999, № 1, s. 7-9.

  38. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та школа, „Практична психологія та соціальна робота” 1999, № 6, s. 2-4.

  39. Знати індивідуальні якості кождого учня, усвідомлювати – свої. Про один із шляхів запобігання конфліктам, „Педагогика толерантності”, № 3/4, 1999, s. 100-102.

  40. Концепция устойчивых индивидуальных качеств личности и ее значение для психологии профессий, „Вышэйшая школа”, Мінск 1999, № 3-4, s. 79.

  41. Суб’єктність індивида у світлі концепції сталих індивідуальних рис особистості, Збiрник наукових праць: „Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти”, Частини 1, 2, ред. О.К. Дусавицький, вісник Харківського державного університету № 439’99, Харків 1999, s. 20-22.

  42. Idee psychologii humanistycznej w koncepcjach systemowych, [w:] Nauczyciel – szkoła – język – kultura, red. U. Ordon i S. Podobiński, Księga dedykowana Jubileuszowo Profesorowi Władysławowi Szlufikowi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 199-209.

  43. Problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w kontekście integracji Europy, [w:] Przyżywanie głębi do kręgu słów, myśli, idei i działań, red. S. Podobiński i B. Snoch, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Żurawowi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 815-826.

  44. Osobowościowe aspekty teorii rozwoju zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr II, red. T. Lewowickiego, J. Wilsz, I. Ziaziunia i N. Nyczkało, Wydawnictwo ZAT „Wipol” DK N 15, Kijów – Częstochowa 2000, s. 247-265.

  45. Optymalizacja procesów sprzyjających rozwojowi człowieka ze względu na stałe indywidualne cechy osobowości, „Ruch Pedagogiczny”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2000, Rok LXXI, nr 3-4, s. 59-66.

  46. Determinanty podmiotowości człowieka, [w:] O człowieku w człowieku, epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnianiu tego wyzwania, red. Z. Łomny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 25-34.

  47. Устойчивые индивидуальные качества личности как предпосылки выбора профессиональных ролей, „Персонал”, № 1 (55), Киев 2000, s. 145-149.

  48. До проблеми професійної орієнтації молоді, Збiрник наукових прац: „Професійна підготовка бакалавров у закладах другово рівня акредитації: організаційне і науково-методичне забезпечення”, ред. Г.Є. Гребенюк, Т.О. Дмитренко, С.О. Сисоєва та ін., видавець: Міністерство мистецтв та култури України, Харків 2000, s. 6-10.

  49. Актуальні проблеми професійної орієнтації та консультування в Польщі, „Педагогика і психологія професійної освіти”, № 1, 2000, s. 290-298.

  50. Про європейський проект польської системи професійної орієнтації, Збiрник наукових прац: „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, ред. І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, Н.М. Шунда та ін., видавець: Інститут педагогіки і психології професiйної освiти АПН України, Вінницький державний педагогіческий університет ім. Михайла Коцюбинського, Київ – Вінниця 2000, s. 32-34.

  51. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного консультування в Польщі, Збiрник науковиx прaць: „Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи”, ред. І.А. Зязюн, видавець: Академія Педагогічних Натк України, Інститут педагогіки і психології професiйної освiти, Київ 2000, s. 613-630.

  52. Сталі індивідуальні риси особистості як задатки здібностей, [w:] матеріали III з’ їзда Товариства психологів України: „Творча спадщина Г.С. Костюка та сучасна психологія”, ред. О.В. Киричук, С.Д. Максименко, Н.В. Чепелєва та ін., видавець: Товариство психологів України, Київ 2000, s. 39.

  53. Psychologizowana wersja koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy wyborze zawodu, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Częstochowa – Kijów 2001, s. 405-415.

  54. Optymalizacja przedsięwzięć człowieka w różnych obszarach działalności ze względu na stałe indywidualne cechy osobowości, [w:] Tolerancja, Studia i szkice, tom VII, red. A. Rosół, M.S. Szczepański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000/2001, s. 55- 64.

  55. Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego, „Pedagogika Pracy” 2001, nr 38, s. 81-90.

  56. Konsekwencje przeobrażeń systemowych dla poradnictwa zawodowego – nowe propozycje metodologiczne, [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, red. S. Podobiński i M. Lesz-Duk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 727-736.

  57. Выбор профессий на основе концепции устойчивых индивидуальных качеств личности, „Профессиональное образование” Москва 2001, № 1, s. 17-18.

  58. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi та використання при виборі професії, „Професiйно-Теxнiчнa Ocвiтa” 2001, № 2(12), s. 52-55.

  59. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi як засіб удосконалення освіти, „Неперервна професiйна оcвiтa: теорія і практика”, випуск I, 2001, s. 23-31.

  60. Детермінанти пофесійного пристосовання, „Неперервна професiйна оcвiтa: теорія і практика”, випуск II, 2001, s. 21-32.

  61. До аналізу співвідношення гомеостазу і соціалного управління в організаціях, Збiрник науковиx прaць: „Проблеми загальної та педагогічної психології”, том III, частина 7, ред. С. Д. Максименка, видавець: Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Київ 2001, s. 27-35.

  62. Czynniki gwarantujące osiągnięcie potencjału warunkującego efektywne kształcenie zawodowe, [w:] Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy, pod red. R. Gerlacha, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 208-217.

  63. Koncepcje w poradnictwie zawodowym, [w:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Snochowi, red. S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas-Krotli i A. Siedlaczek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 281-294.

  64. Przemiany edukacyjne w ujęciu systemowym, „Pedagogika Pracy” 2002, nr 40, s. 57-64.

  65. Implikacje metod systemowych dla edukacji jutra, [w:] Edukacja jutra, VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. W. Kojs, E. Piotrowski, T.M. Zimny, Wydawca: Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos s.c., Częstochowa 2002, s. 269-274.

  66. Proces przystosowania zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, „Pedagogika Pracy” 2002, nr 41, s. 116-128.

  67. Implikacje koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka dla systemu edukacji, [w:] „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Pedagogika XI”, Księga Jubileuszowa dedykowana Bolesławowi Ociasowi, red. S. Podobiński i J. Żuraw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 169-174.

  68. Zwiększanie się samosterowności osoby radzącej się jako podstawowy efekt pracy doradcy zawodowego, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie?, konferencja IAEVG – kongres światowy, 29-31 maj 2002, Warszawa 2002, s. 105-106.

  69. Improvement of client’s self-steering ability as a basic task of a career guidance specialist, CD-ROM z Materiałami Światowej konferencji poradnictwa zawodowego, Warszawa 2002.

  70. Wykorzystanie metod systemowych przy tworzeniu nowego systemu edukacji, [w:] Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, red. J. Kojkoł i P.J. Przybysz, Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2002, s. 273-280.

  71. Funkcjonowanie systemu człowiek – urządzenie techniczne ze względu na udział człowieka rozpatrywanego jako system autonomiczny, [w:] „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Wychowanie Techniczne”, red. K. Tubielewicz, Częstochowa 2002, nr 5, s. 211-219.

  72. Specyfika systemów technicznych i ich rozwój, [w:] „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Wychowanie Techniczne”, red. K. Tubielewicz, Częstochowa 2002, nr 5, s. 203-209.

  73. Wzrost samosterowności klienta podstawowym zadaniem doradcy zawodowego, CD-ROM z Materiałami Światowej konferencji poradnictwa zawodowego, Warszawa 2002.

  74. Osobowościowe aspekty przemian edukacyjnych (ujęcie systemowo–antropologiczne), [w:] Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze (szkice historyczno–pedagogiczne), red. A. Siedlaczek-Szwed i I. Wagner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 245-258.

  75. Інноваційні підходи до проектовання сучасної системи освіти, Збiрник наукових прац: „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, ред. І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, Н.М. Шунда та ін., видавець: Вiнницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинского, Київ – Вінница 2002, s. 30-34.

  76. Гуманістичні аспекти навчання й виховання, Науково-методичний збірник: „Проблеми освіти”, Випуск 28, ред. В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін., видавець: Науково-методичний центр вищої освіти, Міністерство освіти і науки України, Київ 2002, s. 3-8.

  77. Проблематика сучасної науки, „Теорія і практика управління соціальними системами: філозофія, психологія, педагогіка, соціологія” Харків 2002, nr 3, s. 10-17.

  78. Системний підхід до освітніх реформ, „Неперерна професiйна оcвiтa: теорія і практика”, випуск I (5), 2002, s. 9-17.

  79. Проблеми професійного консультування в контексті концепції сталих індивідуальних рис особистості, „Педагогічний процес: теорія і практика”, випуск 1, Київ 2002, s. 155-166.

  80. Проблематика сучасної науки в контексті сучасних соціально–економічних трансформацій, Збiрник наукових прац: „Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти”, частина 1, ред. Л.Л. Товажнянський О.Г. Романовский, видавець: Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, Харків 2002, s. 200-204.

  81. Проблема вибору професії у світлі концепції сталих індивідуальних рис особистості, „Неперерна професiйна оcвiтa: теорія і практика”, випуск III (7), 2002, s. 28-34.

  82. Значення кібернетично-системної парадигми для майбутної освіти, Збiрник наукових прац: „Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Развиток творчово потенціалу гуманітарно-технічної еліти”, випуск 3, ред. Л.Л. Товажнянський і О.Г. Романовский, видавець: Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, Харків 2002, s. 99-104.

  83. Ло аналізу особистісних детермінант професійної поведінки та вибору професії, Збiрник наукових прац: „Актуальні проалеми психології. Обдарована особистость: пошук, розвиток, допомога”, частина І, ред. С.Д. Максименко, Н.В. Чепелева, В.О. Моляко та ін., видавець: Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Українский Центр творчості дітей та юнацтва, Київ 2002, s. 65-69.

  84. Гуманістичні аспекти навчання й виховання, Науково-методичний збірник, „Проблеми трудової і професiйної підготовки”, випуск 7, ред. Л.М. Макарова, видавець: Слов’янський державний педагогічний університет, Слов’янськ 2002, s. 31- 34.

  85. Aktywizowanie uczniów w procesie kształcenia technicznego [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości, red. M. Kajdasz-Aouil i A. Michalski, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 171-177.

  86. Mechanizmy zwiększające samosterowność człowieka w procesie edukacji ogólnotechnicznej, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki techniki, red. W. Furmanek, W. Walat, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 95-107.

  87. Proces kształcenia technicznego rozpatrywany z punktu widzenia systemu działania, [w:] „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Wychowanie Techniczne”, red. J. Wilsz, Częstochowa 2003, nr 6, s. 73-84.

  88. Relacje między procesem przystosowana zawodowego a strukturą osobowości osoby przystosowującej się, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr IV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo ZAT „Wipol”, Kijów – Częstochowa 2003, s. 53-74.

  89. Podmiotowość człowieka w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr V, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2003, s. 25-34.

  90. Zwiększanie zdolności sterowniczych człowieka jako cel współczesnej i przyszłej edukacji, [w:] Edukacja jutra, IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe,red. K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2003, s. 85-90.

  91. Znaczenie samosterowności człowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego, [w:] Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Akademii Bydgowskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 291-304.

  92. Wzrost samosterowności klienta podstawowym zadaniem doradcy zawodowego, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie?, Materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 29-31 maja 2002, vol. I, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Wydawca: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 111-122.

  93. Uwzględnianie stałych indywidualnych cech osobowości przy wyborze zawodu, [w:] Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX –XXI wieku, Praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. Dra hab. Kazimierza Uździckiego, red. K. Uździcki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 215-226.

  94. Relacje między podsystemami systemu: człowiek – urządzenie techniczne, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2003, s. 109-119.

  95. Improvement of client’s self-steering ability as a basic task of a career guidance specialist, [w:] Counsellor – profession, passion, calling?, Vol. II, red. E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik, Wydawca: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 285-296.

  96. Вибір професії: особистісний аспекты, „Педагогічний процес: теорія і практика”, випуск 1, Київ 2003, s. 36-53.

  97. Майбутня освіта з системної точки зору, „Наукові праці” 2003, випуск 15, том 28, s. 27-31.

  98. Проблеми професійного прстосування в контексті концепції сталих індивідуальних рис особистості, Збiрник наукових прац: „Наука і сучасність”, Том XXX VIII, ред. М.І. Шкіль, П.В. Дмитренко, Л.В. Артемова та ін., видавець: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ 2003, s. 26-35.

  99. Edukacja w kontekście metod systemowych stosowanych w odniesieniu do człowieka, [w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł, P.J. Przybysz, Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2004, s. 109-114.

  100. Źródła i mechanizmy aktywności ucznia, [w:] Edukacja jutra, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski, Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 371-376.

  101. The use of the concept of constant individual traits of personality in career guidance, „Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогика, соціологя” № 2, Харків 2004, 105-112.

  102. Психологічні основи професійного консультування, „Горизонты Образовання” 2004, nr 4 (10), s. 94-103.

  103. Przedsiębiorczość jako rodzaj aktywności stymulującej rozwój własny człowieka i rozwój gospodarczy, [w:] Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych, materiały konferencyjne V Ogólnopolski zjazd pedagogiczny, Wrocław, 23-25 września 2004, nt. „Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania”, Wydawcy: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław 2004, s. 591-608. Artykuł ten opublikowano na stronie internetowej http://www.dswe.wroc.pl/zjazd/Wilsz.doc.

  104. Relacje między nauczaniem i wychowaniem technicznym a rozwojem i aktywnością uczniów, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja, XVII. DIDMATTECH 2004, red. W. Furmanek, W. Walat, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2004, s. 335-340.

  105. Nowe zadania i funkcje poradnictwa zawodowego ze względu na mechanizmy współczesnego rynku pracy – propozycja nowego podejścia, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa-Kijów 2004, s. 147-157.

  106. Proces przystosowania zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, red. H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom [2004], s.128-139. – ten sam artykuł wydrukowany w 2003 roku umieszczony został pod pozycją 1.121.

  107. Значення концепції сталих індивідуальних рис особистості для проблеми вибору професії, Науково-методичний збiрник: „Проблеми освіти”, випуск 38, 2004, s. 3-10.

  108. Psychologiczne aspekty koncepcji poradnictwa zawodowego, [w:] Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, red. K. Rędziński, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Pedagogika XIII, Częstochowa 2004, s. 205-217.

  109. Аналіз теорій професійного розвитку з погляду концепції сталих індивідуальних рис особистості, „Освіта і управління”, том 7, число 2, 2004, s. 113-120.

  110. Przedsiębiorczość człowieka w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa – Kijów 2005, s. 163-172.

  111. Pobudzanie przedsiębiorczości osób radzących się jako ważna powinność doradcy zawodu – problem przedstawiony w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski i T. Szkudlarek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 223-235.

  112. Analiza konfliktów między uczniem a nauczycielem występujących ze względu na ich stałe indywidualne cechy osobowości, [w:] Edukacja jutra, XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. F. Bereźnicki, K. Denek, Wydawca: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakopane 2005, s. 363-367.

  113. Twórcza aktywność uczniów w procesie nauczania i wychowania technicznego, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005, s. 175-180.

  114. Podmiotowe wyznaczniki twórczej aktywności i implikacje wynikające z nich dla procesu kształcenia, [w:] Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, red. E. Sałata, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom – Warszawa 2005, s. 52-57.

  115. Rozwój indywidualny człowieka ukierunkowany oddziaływaniami pedagogicznymi i aktywnością własną w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Pedagogika XIV”, red. K. Rędziński, Częstochowa 2005, s. 203-211.

  116. Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze pożądane ze względu na efektywne funkcjonowanie zawodowe, [w:] Edukacja, tradycje, rzeczywistość, przyszłość, red. Cz. Plewka, Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 330-340.

  117. Osobowościowe determinanty aktywności samorozwojowej studentów, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 26-27, Szczecin – Warszawa 2005, s. 20-28.

  118. Stałe właściwości sterownicze kierownika determinujące pożądane w jego pracy umiejętności, [w:] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, red. B. Pietrulewicz, Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s. 141-153.

  119. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego, [w:] Edukacja dorosłych. Doradca Zawodowy. Rynek pracy, red. A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006, s. 96-107.

  120. Wartości stałych indywidualnych cech osobowości w dziedzinie stosunków interpersonalnych pożądane u nauczyciela ze względu na umiejętności empatyczne, [w:] Edukacja jutra, Tom 1, XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, W. Starościak, K. Zatoń, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006, s. 117-223.

  121. Analiza potrzeb i możliwości człowieka w systemowej koncepcji całożyciowej aktywności edukacyjnej, [w:] Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, red. Z. Wiatrowski, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2006, s. 305-312.

  122. Rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych w procesie kształcenia technicznego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom I, red. J. Wilsz, Częstochowa 2006, s. 19-28.

  123. Aktywność zawodowa człowieka w kontekście mechanizmów interakcji procesów umysłowych i procesów emocjonalnych, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VIII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2006, s. 51-69.

  124. Proces kształcenia w kontekście samoregulacji oraz organizacji, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom V, red. W. Walat, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2006, s. 91-96.

  125. Edukacja w kontekście współczesnych przemian, [w:] Człowiek – edukacja – kultura, red. K. Rędziński, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Pedagogika XV”, Częstochowa 2006, s. 23-31.

  126. Аналіз проблеми вибору професії з погляду концепції сталих індивідуальних рис особистості, Збріник наукових праць: „Психолого-педагогічні основи гуманізації навчално-виховного процесу в школі та ВНЗ”, випуск VI, ред. А.С. Дем’янчук, П.О. Тадєєв, Ю.В. Пелех та ін., видавець: Міжнародний економіко-гуманітарний універ-ситет ім. Академіка Степана Дем’янчука Рівне 2006, s. 74-78.

  127. Empatyczne umiejętności nauczyciela warunkiem stymulowania pozytywnych emocji uczniów, [w:] Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych, red. Franciszek Szlosek, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Siedlce – Radom 2007, s. 226-236.

  128. Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela, Збiрник наукових праць: „Теоретичні та методичні засади росвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, твор-чість, технології”, ред. Н.Г. Ничкало, Видавничий центр НТУ «XПІ» Харків 2007, 65-70.

  129. Komunikowanie się w procesie pracy w kontekście wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych pracowników, [w:] Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, red. S.M. Kwiatkowski, Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007, s. 117-130.

  130. Czynniki wpływające na proces komunikowania się nauczyciela z uczniem, [w:] Edukacja jutra, Tom 2, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2007, s. 37-43.

  131. Bariery w procesie komunikowania się nauczyciela z uczniem, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, t. VIII, red. W. Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2007, s. 163-168.

  132. Porozumiewanie się i komunikowanie doradcy z klientem w procesie poradnictwa zawodowego, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr IX, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2007, s. 173-187.

  133. Komunikowanie się interpersonalne w procesie nauczania, [w:] Między tradycją a nowoczesnością, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Pedagogika XVI”, red. K. Rędziński, Częstochowa 2007, s. 45-54.

  134. Interdyscyplinarny charakter przemian dokonujących się we współczesnej rzeczywistości, [w:] Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, red. H. Siwek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Katowice 2007, s. 50-54.

  135. The theory of constant individual traits of personality and its application for setting vocational development tasks, Науково-методичний збірник: „Проблеми освіти”, випуск 52, ред. С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін., видавець: Інститут інноваційных технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київ 2007, s. 28-33.

  136. Poradnictwo zawodowe w kontekście koncepcji psychologicznych, Збiрник наукових праць: Педагогічна і психологічна наука в Україні, Том 5, Збiрник наукових прац: „Непереревна професійна освіта: теорія і практика”, ред. Н.Г. Ничкало, А.М. Гуржій, А.М. Зіньковський, Ю.Ф. Талалуєва, А.М. Пилинська, видавець: Академія педагогічних наук України, Педагогічна думка, Київ 2007, s. 179-190.

  137. Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości, [w:] Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański, t. II, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2008, s. 221-235.

  138. Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 337-348.

  139. Problemy związane z pracą i wynikające z nich powinności pedagogiki pracy, [w:] Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 114-126.

  140. Role pełnione przez pracowników, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr X, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2008, s. 151-161.

  141. Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb, [w:] Wartości w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa – Radom 2008, s. 121-133.

  142. Wartość edukacji w kontekście zaspokajania potrzeb sterowniczych uczniów, [w:] Edukacja jutra, Tom 2, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 2, red. K. Denek, K. Zatoń, T. Koszczyc, A. Kwaśna, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2008, s. 63-67.

  143. Umiejętności potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania się z uczniami, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom IX, red. W. Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2008, s. 185-192.

  144. Poradnictwo zawodowe zindywidualizowane w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania, red. K. Rędziński, M. Zieliński, „Prace Naukowe Gliwickiej Szkoły Przedsiębiorczości”, t. I, Wydawnictwo Gliwickiej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2008, s. 11-23.

  145. The theory of constant individual traits of personality and its application for setting vocational development tasks, Науково-методичний збірник: „Проблеми трудової і професійної підготовки”, випуск 12, ред. В.В. Стешенко, видавець: Міністерство осіти і науки України, Слов’янський державний педагогічний університт, Слов’янськ 2008, s. 28-36.

  146. Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy, „Pedagogika Pracy” 2008, nr 52, s. 92-103.

  147. Wypalenie zawodowe, „Pedagogika Pracy” 2008, nr 52, s. 111-122.

  148. Teoretyczne aspekty komunikowania się, [w:] Konteksty komunikowania, red A. Szyguła, Wydawca: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008, s. 10-20.

  149. Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej, „Problemy Profesjologii” 2008, nr 1, s. 13-23.

  150. Podmiotowość człowieka w procesie pracy, „Problemy Profesjologii” 2008, nr 2, s. 19-30.

  151. Stymulowanie twórczej aktywności uczniów w procesie kształcenia technicznego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom III, red. A. Gil, Częstochowa 2008, s. 197-204.

  152. Plany edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Edukacja jutra, XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 2, red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009, s. 313-319.

  153. Znaczenie cech charakteru narodowego dla procesu edukacyjnego, [w:] Edukacja dla interkulturowości, red. S. Kaczor, T.Z. Sarleja, Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, Warszawa – Radom 2009, s. 168-176.

  154. Rygory metodologiczne dla teorii humanistycznych, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2009, s. 53-66.

  155. Osobowość niemieckich menedżerów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2009, s. 319-328.

  156. Wymagania stawiane pracownikom w teraźniejszości i przyszłości ze względu na zmiany w procesie pracy, [w:] Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom X, red. W. Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2009, s. 74-84.

  157. Przyczyny wypalenia uczniów w procesie edukacyjnym, [w:] Ku dobrej szkole. Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji, tom I, red. Cz. Plewka, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s. 106-115.

  158. Edukacja dorosłych w kontekście ich potrzeb sterowniczych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2009, nr 3, s. 19-27.

  159. Proces pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 55, s. 139-144.

  160. Plany edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, „Problemy Profesjologii” 2009, nr 1, s. 13-20. Jest to ten sam artykuł, który zamieściłam w punkcie 1.208.

  161. Zasady budowania teorii w naukach humanistycznych, [w:] Проблеми освіти, Науковий зб. Кол. авт. Вип. 58, Частина 1, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Київ 2009, s. 109-113.

  162. Działalność zawodowa człowieka w kontekście procesów sterowniczych i jego samosterowności, Збірник наукових прац: „Гуманізація навчально-виховного процесу”, Випуск 48, ред. В.І.Сипченка, видавець: СДПУ, Слов’янськ 2009, s. 15-23.

  163. Wymagania stawiane doradcy zawodowemu odnośnie jego osobowości, „Problemy Profesjologii” 2009, nr 2, 25-34.

  164. Mistrzostwo pedagogiczne nauczyciela w kontekście jego umiejętności komunikowania się, [w:] Filozofia mistrzostwa pedagogicznego, red. M. Kopsztejn, D. Szeligiewicz-Urban, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji – PIB, Radom – Siemianowice Śląskie 2010, s. 321-329.

  165. Uwarunkowania intelektualnego rozwoju człowieka i sprzyjającej mu twórczej aktywności w procesie kształcenia, [w:] Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, red. D. Ciechanowska, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2009, s. 72-86.

  166. Education of the future in the context of systemic methods, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom IV, red. A. Gil, Częstochowa 2009, s. 305-312.

  167. Narzędzia dla doradcy zawodowego. Skale do mierzenia: przetwarzalności, odtwarzalności, emisyjności, tolerancji i podatności, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2009, nr 4, s. 58-67.

  168. Wartości stałych indywidualnych cech osobowości pożądane u doradcy zawodowego, [w:] Wybrane aspekty doradztwa zawodowego, red. G. Wieczorek, Wydawca „Śląsk” Sp. z.o.o., Katowice 2009, s. 149-164.

  169. Funkcjonowanie człowieka w kontekście procesów demokratycznych, [w:] Tolerancja. Studia i szkice, tom XV, red. A. Rosół, M. Szczepański, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 25-36.

  170. Nowe koncepcje teoretyczne dla poradnictwa zawodowego, [w:] Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, red. W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 129-142.

  171. Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb sterowniczych klienta, [w:] Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce, red. R. Parzęcki, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2010, s. 84-94.

  172. Rozwój uczniów w kontekście przystosowania do procesu edukacyjnego, [w:] Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010, s. 133-140.

  173. Komunikowanie się uczestników procesu pracy ze względu na rodzaj występującego między nimi sprzężenia zwrotnego, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2010, s. 285-296.

  174. Aktywność pracowników ze względu na wartości ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Edukacja – Praca – Rynek Pracy, red. B. Pietrulewicz, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 235-244.

  175. Implications of the theory of constant individual traits of human personality for the system of education, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom V, red. A. Gil, Częstochowa 2010, s. 135-142.

  176. Wpływ rodzaju sprzężenia zwrotnego na relacje interpersonalne w procesie pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2010, nr 2, s. 80-90.

  177. Шляхи підтримки суб’єктності людини у процесі праці [w:] Особистість у просторі культури: Матеріали II Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 23 вересня 2010 р., за ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть, Севастополь: Рібест 2010, s. 26–27.

  178. Migracja zarobkowa współczesnych Polaków w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Współczesny rynku pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego, Katowice 2011, s. 435-452.

  179. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, [w:] Współczesny rynku pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego, Katowice 2011, s. 545-558.

  180. Wpływ mechanizmów homeostatycznych na funkcjonowanie rynku pracy, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2011, s. 105-115.

  181. Інформаційна культура вчителя, [w:] Науково-Методичний Журнал, Міністерство Освіти і Науки України, „Трудова Підготовка В Закладах Освіти”, № 5 (85) 2011, s. 29-32.

  182. Adaptation process to labour and education processes on the aspect of constant individual traits of personality concept, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom VI, red. A. Gil, Częstochowa 2011, s. 133-145.

  183. Efektywność intelektualna pracowników ze względu na wartości ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Особистість у просторі культури, Інститут психології імені Г.С. Костюка, Севастополь 2011, s. 39-41.

  184. Kształcenie i wychowanie uczniów klas początkowych ze względu na wartość ich emisyjności, [w:] System integralny w edukacji dziecka. Konteksty i konsekwencje zmian, red H. Siwek, M. Bereźnickiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 46-55.

  185. Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekście przemian cywilizacyjnych, [w:] Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Rocznik Naukowy nr 2/2011/część 1, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2011, s. 101-105.

  186. Analiza zjawiska poakcesyjnej migracji Polaków ze względu na ich stałych indywidualne cechy osobowości, [w:] Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 187-195.

  187. Wykorzystanie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości w praktyce pedagogicznej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1, 2012, s. 21-24.

  188. Wzrost „kapitału intelektualnego” człowieka w procesie edukacyjnym, [w:] Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości, red. A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 377-387.

  189. Rozwój osobowości jako funkcja mechanizmu samoregulacji, [w:] Особистість у просторі культури. Матеріали IV Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 вересня 2012 р., за ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть, Видавництво ТОВ „Рібест”, Севастополь 2012, s. 40–42.

  190. Шляхи підтримки суб’єктності людини у процесі праці, Матеріали IV Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 вересня 2012 р., за ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть, Видавництво ТОВ „Рібест”, Севастополь 2012, s. 36-38.

  191. Przemiany cywilizacyjne w kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy,[w:] Rocznik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Nr 3/2012, część 2, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”,, Rzeszów 2012, s. 82-88.

  192. Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Wydawca: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 265-276.

  193. Systemic approach to education problems, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, tom VII, red. A. Gil, Częstochowa 2012, s. 157-166.

  194. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 110. red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 131-139.

  195. Funkcjonowanie zawodowe uczestników rynku pracy ze względu na ich właściwości sterownicze, [w:] Problemy współczesnej ekonomii, Księga Jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, red. U. Zagóra-Jonszta i A. Skórska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 135-147.

  196. Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce, [w:] Człowiek w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 160-170.

  197. Paradygmat systemowy – badania i metody systemowe, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2012, s. 125-149.

  198. Systemowa koncepcja człowieka, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2012, s. 151-169.

  199. Kierunki przemian w edukacji z perspektywy sytemowej, [w:] Гуманізація навчально-виховного процесу, за ред. В.І. Сипченка, збiрник наукових прац (спецвипуск), частина I, Видавничий Центр СДПУ, Слов’янськ 2012, s. 37-45.

  200. Stosowanie metod systemowych do rozwiązywania problemów z zakresu pedagogiki pracy, [w:] Edukacja – Praca – Kariera, red F. Szlosek, H. Bednarczyk, Wydano: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013, s. 103-116.

  201. Model osobowości zawodowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenie cywilizacyjne – wyzwania dla bezpieczeństwa, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Wydawca: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 333-342.

  202. Oczekiwania wobec człowieka w globalizującym się świecie – aspekty psychologiczne, [w:] Матеріали V Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму: „Личность в пространстве культуры”, 27 июня 2013 р., за ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть, Видавництво ТОВ „Рібест”, Севастополь 2013, s. 38-40.

  203. Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych, [w:] Rocznik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Walat, W. Lib, nr 4/2013/część I, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2013, s. 146-151.

  204. Pedagogika z punktu widzenia paradygmatu deterministyczno-naukowego oraz paradygmatu systemowego, [w:] Edukacja jutra.Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 245-257.

  205. Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, red. B.J. Ertelt, W. Duda, K. Kurek, [w:] Współczesne problemy poradnictwa zawodowego, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 201-209.

  206. Komunikowanie się osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych z podległymi pracownikami i osobami poszkodowanymi, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństaw”, tom I, red. A. Gil, Częstochowa 2013, s. 439-449.

  207. Implikacje dla człowieka i pedagogiki wynikające z rozwoju nauki i procesów globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym, [w:] Interdyścyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, red. Z. Szarota, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe: Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013, s. 248-260.

  208. Poglądy profesora Mariana Mazura na temat edukacji w kontekście teorii systemów autonomicznych, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2013, s. 133-144.

  209. Charakter narodowy Polaków w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego – refleksje w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka, [w:] Pojutrze. Myśli Aleksandra Kamińskiego, pod red. A. Janowskiego, K. Bocheńskiej-Włostowskiej, Wydawca: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014, s. 155-179.

  210. Przedsiębiorczość – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, [w:] Rocznik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Walat, W. Lib, nr 5/2014/część I, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2014, s. 203-209.

  211. Rozwój kapitału intelektualnego uczestników procesu edukacyjnego ze względu na ich stałe indywidualne cechy osobowości, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, kwartalnik 3 (45) / 2014, Wydawca: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014, s. 175-192.

  212. Edukacja z perspektywy paradygmatu systemowego i globalizującego się świata, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 191-206.

  213. Implikacje przemian na rynku pracy dla edukacji, [w:] Pragmatyzm edukacyjny w kontekście zmian, red. E. Męciny-Bednarek, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Kielce 2014, s. 319-334.

  214. Інтелектуальний капітал людини у контексті індивідуальних рис особистості, „Горизонти осіти”, Севастополь Nr 2, 2014. s. 21-26.

  215. Implikacje globalizacji dla rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, pt.: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 197. red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 57-67.

  216. Model osobowości zawodowej menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, „Problemy Profesjologii” 2014, nr 2, s. 25-34.

  217. The implications of the concept of constant individual traits of personality for optimal choice of an occupation, „Наукова Скарбница Освіти Донеччини” NR 4 (21) 2014, Наукого-методичний журнал, Донецьк 2014, s. 92-96. Wersja elektroniczna czasopisma: ippo.dn.ua/naukova-skarbnicja-osviti-donechchini

  218. Analiza relacji uczeń – nauczyciel ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości ucznia, [w:] Kreatywność w edukacji szkolnej, red I. Adamek, U. Szuścik, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2015, s. 175-185.

  219. Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji, [w:] Kwartalnik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, Nr 1 (11) 2015, red. W. Walat, W. Lib, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 177-182.

  220. Ewaluacja systemu wartości w społeczeństwie demokratycznym wobec globalnych wyzwań współczesnego świata, [w:] Osobowość – Wychowanie – Praca, Księga jubileuszowa Profesora Waldemara Furmanka, red. W. Walat, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 174-193.

  221. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi контексті раціогуманізму і системного подноду, [w:] Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика, Монографія, за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової, Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, Київ – Суми 2015, s. 57-83. (współautor G. Bałł)

  222. Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku, „Czasopismo Psychologiczne”, 21, 2, 2015, s. 151-162. (pierwszy współautor G. Bałł).

  223. Rola indywidualnych cech osobowości jednostki w kształtowaniu jej psychologicznej kultury, [w:] „Мова і Культура”, випуск 17, том VII (175), Киїн 2015, 77-85.

  224. Zakłócenie równowagi funkcjonalnej jednostki przez sytuacje kryzysowe – analiza mechanizmóm wewnętrznych, [w:] Особистість у кризовихумовах та критичних ситуаціях життя, Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, Суми 2016, s.311-315.

  225. Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 257. red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 145-158.

  226. Osobowościowe determinanty komunikowania się uczestników procesu edukacyjnego, [w:] Komunikacja w przestrzeni edukacyjnej, red. E. Męcina-Bednarek, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, Kielce 2016, s. 51-69.

  227. Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji, [w:] Kwartalnik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, nr 4(18)2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 50-56.

  228. Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmach, [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, materiały XII Kongresu, Katowice 2016, s. 15-26.

  229. Systemowe podejście do rozwiązywania psychologicznych problemów człowieka, [w:] Теоретические исследования в психологии, ред. Г. Балл, Інртитут Психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, випуск 1, 2016.

  230. Psychologia osobowości zawodowej jednostki w kontekście jej stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Психология личности профессионала, ред. В. Зливков, Інртитут Психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, випуск 1, 2016.

  231. Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości podstawą systemowej teorii poradnictwa zawodowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 293. red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 154-168.

  232. Zachowania ludzi w sytuacjach zagrożenia – analiza z punktu widzenia wartości ich emisyjności, [w:] „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, red. A. Gil, U. Nowacka, J. Kołdej, Wydawca: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Cęstochowie, Częstochowa 2016, s. 165-176.

  233. Комунікація між людьми в екстеремальних ситауціях в контексті сталих індивідуальних рис особистості, [w:] Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень, збірник наукових праць, ред. Л.В.Помиткіної, Т.В.Вашеки, О.В.Сейченко,Видавництво: Аграр Медіа Груп, Київ 2017, s. 14 - 20.

  234. Działanie mechanizmu homeostatycznego człowieka w sytuacjach zagrożenia, [w:] Kultura pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy, red. T. Iwiński, H. Marek, J. Wiatr, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 287-295.

  235. Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji, [w:] Kwartalnik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, nr 2(20)2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 315-320.

  236. Systemowe podejście do rozwiązywania psychologicznych problemów człowieka, [w:] Теоретичні дослідження у психології, Том II, за редакцією Г.О. Балла та В.Л. Зливкова, Інртитут Психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ 2017, s. 47- 59.

  237. Teoria systemu autonomicznego i jej adaptacja do problematyki psychologicznej, [w:] Теоретические исследования в психологии, Монографчна серія. Том III. март (marzec) 2018, ред. В.О. Мєдінцев, Теории и методы изучения психики, http://georgyball.org/Volumes.htm, s. 147-163.

  238. Podejmowanie optymalnych decyzji – kluczowa kompetencja elit społecznych, [w:] Edukacja elit XXI wieku. Kompetencyjne pojęcie elit społecznych, red. M. Piątek, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 193-203.

  239. Czynniki determinujące relacje interpersonalne, [w:] Kultura pokoju. Kultura relacji a perspektywy środowisk, red. N. Majchrzak, H. Marek, A. Walentynowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 253-269.

  240. Wpływ sterowniczego mechanizmu psychiki na zachowania jednostki, [w] Теоретичфіні дослідження у психології, Монографчна серія. Том IV. июнь (czerwiec) 2018, ред. В.О. Мєдінцев, http://georgyball.org/Volumes.htm, s. 102-119.

  241. Життєдіяльність людини у світлі значення показників сталих індивідуальних рис ії особистості, [w:] Ідивідуальність у псинологічних вимірах спільнот та професій, збірник наукових праць, ред. Л.В.Помиткіної, Т.В.Вашеки, О.В.Сейченко, Видавництво: Національний авіаційний університет, Київ 2018, s. 16-21.

  242. Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania, [w:] Kwartalnik Naukowy nr 3(25) 2018, „Edukacja – Technika – Informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 172-177.

  243. Uwarunkowania prospołecznych zachowań elit – ujęcie interdyscyplinarne, [w:] Edukacja elit XXI wieku. Współczesne elity wobec wyzwań w świecie ponoczesnym, red. E. Makosz, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 113-131.

  244. Методологические требования к научным теориям гуманитарной сферы, „Методология и История Психологии”, Направлиния и школы в психологии, наследии Л. М. Веккера. Росийское Психологичекое Общество, Московский Государственный Уииверситет имени М. В. Ломоносва, Факультет Психологии Московский Институт Психоанализа, выпуск 4, октябрь – декабрь, Москва 2018, s. 101-110.

  245. Informacyjne aspekty dialogu – ujęcie cybernetyczne, [w:] Kultura pokoju. Kultura dialogu. Dialog w kulturze, red. H. Marek, B. Piątkowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 191-204.

  246. Zdrowie psychiczne w kontekście procesów samoregulacji – ujęcie cybernetyczne, [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne, Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku, red. H. Marek, E. Szymańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 53-72.

  247. Концепция постояных индивидуальных личностных качеств и ее использование при решении проблем в различных областях деятельности человека, [w:] Новые тенденции и перспетивы психологической науки. Серия «Методология, теория и истрия психологии», ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. Издателство «Институт психологии РАН», Москва – 2019, s. 465-484.

  248. Aktywność samorozwojowa jednostki w kontekście wartości jej stałych indywidualnych cech osobowości, „Проблеми світи”, збрник наукових праць. ДНУ „Ітитут модернзації змісту освіти”. Вінніця: ТОВ „ТВОРИ”, випуск 91, 2019, s. 63-66.

  249. Cybernetyczna teoria systemów autonomicznych i jej implikacje dla bezpieczeństwa jednostki, [w:] Nauka i praktyka bezpieczeństwa. Księga pamiątkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, red. A. Kozera – E. Sadowska, Wydawnictwo EAS, Kraków 2019, s. 45-66.

  250. Cybernetyka kluczem do interdyscyplinarności, [w:] Współczesne wyzwania cyfryzacji – przegląd i badania, red. A. Surma, E. Chodźko, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 106-124.

  251. Argumenty uzasadniające konieczność nauczania cybernetyki, [w:] Kwartalnik Naukowy nr 2(28)2019, „Edukacja – Technika – Informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 140-147.

  252. Cybernetyka, geopolityka – dziedziny „zakazane”, ale bezwzględnie wskazane dla elit, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja. Edukacja elit XXI wieku. Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy. Edukacja XXI wieku, red. A. Skrabacz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2019, s. 237-257.

  253. Kapitał ludzki przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników, „Problemy Profesjologii” 2019, nr 2, s. 25-34.

  254. Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj odbieranych i przekazywanych oddziaływań, Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok XIII Nr 4/2020 (49) Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2020, s. 99-114.

  255. Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki, Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok XIV Nr 1/2021 (50), Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2021, s. 145-159.

Monografia autorstwa J. Wilsz:

  1. Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, ss. 523.

 

Monografie pod redakcją i współredakcją J. Wilsz:

  1. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Wychowanie techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Częstochowa 1998, nr 2, ss. 126.

  2. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr I, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 1999, ss. 471.

  3. „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria Wychowanie Techniczne”, red. K. Tubielewicz, J. Wilsz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, nr 3, ss. 298.

  4. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr II, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo ZAT „Wipol” DK N 15, Kijów – Częstochowa 2000, ss. 486.

  5. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr III, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2001, ss. 524.

  6. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr IV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo ZAT „Wipol” DK N 15, Kijów – Częstochowa 2003, ss. 567.

  7. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr V, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2003, ss. 294.

  8. „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria Wychowanie Techniczne”, red. J. Wilsz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, nr 6, ss. 197.

  9. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2004, ss. 355.

  10. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2005, ss. 312.

  11. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr VIII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2006, ss. 334.

  12. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna”, t. I, red. J. Wilsz, Częstochowa 2006, ss. 224.

  13. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr IX, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2007, ss. 403.

  14. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr X, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2008, ss. 416.

  15. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2009, ss. 389.

  16. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2010, ss. 406.

  17. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2011, ss. 369.

  18. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2012, ss. 492.

  19. Rocznik polsko-ukraiński, Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2013, ss. 427.

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH, w których czynnie uczestniczyła J. Wilsz po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  1. Systemowa analiza przemian w oświacie, IV Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Przemiany w oświacie” Tarnów 8-10 wrzesień 1997.

  2. Wykorzystanie metod systemowych w pedagogice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej”, Czudec k. Rzeszowa 13-14 październik 1997.

  3. Odpowiedzialność człowieka za skutki ekologiczne działalności tech­nicznej, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria pro­ce­sowa w ochronie środowiska”, Opole – Turawa 5-7 czerwiec 1997.

  4. Конфлiкти у процесi виховання з огляду на сталi iнформацiйнi якостi особистостi, Науково-практична конференцiя: „Конфлiкти в педагогiчних системах”, Вiнниця 20-21 травня 1997.

Конфлiкти в процесi виховання з позицій теорії сталих сталих iндивідуальних якостей людини, Науково-практична конференцiя: „Конфлiкти в педагогiчних системах”, Вiнниця 20-21 травня 1997.

Теорія автономної системи і концепція сталих iндивідуальних якостей людського індивіда (психолого-педагогічні аспекти), Науково-практична конференцiя: „Конфлiкти в педагогiчних системах”, Вiнниця 20-21 травня 1997.

  1. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi (творчі пошуки польських педагогів), II історико-культурологічні слов’янознавчі читання у м. Миколаєві: „Слов’янська культурна спабщина в світовому, загальноукраїнському та регіональному полікультурному просторі”, Миколаїв 27-28 травня 1997.

  2. Формування особистостi в системі сталих iндивiдуальних особистісних рис, Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Соціально–політичні та правові проблеми формування особистості і держави”, Хмельницкий 23-24 жовня 1997.

  3. Теорія STR в ситемі різних психологічних концепцій, Мiжнародна науково-практич-на конференцiя: „Концепція гуманізму в становленні та розвитку національної професійної освіти, Одеса 1-2 жовтня 1997.

  4. Osobowościowa koncepcja wychowania zawodowego ukierunkowana na predyspozycje zawodowe jako element psychologiczno-pedagogicznego systemu kształcenia nauczycieli, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Edukacja ogólnotechniczna i zawodowa – kształcenie kadr”, Zacisze k. Klonowa 1-3 czerwca 1998.

  5. Inteligencja i uczenie się systemów autonomicznych, III Ogólnopolska Konferencja nt. „Cybernetyka – inteligencja – rozwój”, Siedlce 16-17 września 1998.

  6. Ekologiczne aspekty przemian edukacyjnych, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska”, Opole – Turawa 28-30 maj 1998.

  7. Концепцiя сталих iндивiдуальних рис особистостi, Мiжнародна конференцiя: „Обдарована особистость – пошук, розвиток, допомова”, Київ 27-29 квітня 1998.

  8. Освітни переміни з точки зору педагогiчної антрпології: системний підхід, Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Освіта й виховання в Польщі й Ураїні в XIX – XX ст”, Ніжин 20-22 травня 1998.

  9. Врахування сталих iндивiдуальних якостей особистостi у професійному становленні, Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Науково–теоретичні і методичні засади конструювання змісту професійної освіти”, Вiнниця 18-20 травня 1998.

  10. Гомеостатичний механізм розвиткуособистостi як основа творчості, Другі мiж-народні філозофсько-культурологічні читання: „Дiалог культур: Україна у свiтовому контекстi. Мистецтво i освiта”,Львiв 11-12 вересня 1998.

  11. Врахування сталих iндивiдуальних рис особистостi – передумова гуманізації освітнього процесу, Мiжнародний семінар э гуманістичної психології та педагогіки, Рівне 15-17 червня 1998.

  12. Człowiek w ujęciu systemowym w kontekście antropologii pedagogicznej, V Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Przemiany w oświacie”, Rzeszów – Czudec, 18-20 październik 1999.

  13. Systemowa percepcja świata i człowieka – podstawa edukacji ekologicznej, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria pro­ce­sowa w ochronie środowiska”, Opole – Otmuchów, 9-12 czerwca 1999.

  14. Суб’єктність індивида у світлі концепції сталих індивідуальних рис особистості, III Харківськи Мiжнародні психологічні читання: „Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти”, Харків 6-7 травня 1999.

  15. Czynniki gwarantujące osiągnięcie potencjału warunkującego efektywne kształcenie zawodowe, Ogólnopolskie seminarium naukowe nt. „Problemy kształcenia prozawodowego i zawodowego w kontekście integracji Europy”, Ciechocinek, 28-30 maja 2000.

  16. Granice podmiotowości człowieka, III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum nt. „O człowieka w człowieku”, Opole, 29-31 maja 2000.

  17. Про эвропейський проект польскої системи професійної орієнтації, IV Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, терія, досвід, проблеми”, Вінница 15-17 травня 2000.

  18. До проблеми професійної орієнтації молодi в Польщі,Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Професійна підготовка у вищих закладах освіти II рівня акредитації”, Харків 16-17 березня 2000.

  19. Сталі індивідуальні риси особистостi як задатки здібнотей, III з’їзд Товариства психологив України: „Творча спащина Г. С. Костюка і сучасна психологія”, Київ 23-25 лютого 2000.

  20. Устойчивые индивидуальные качества личности как предпосылки выбора профессиональных ролей, Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Теоретико-методические проблеми совершенствования психологической подгтовки менеджеров, Киев 25-26 ноября 2000.

  21. Проблеми гуманізації пидготовки вчителя в Польщі, Мiжнародна конференцiя: „Творча особистость у системі неперервної оcвiти”, Харків 16-17 травня 2000.

  22. Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego, IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny nt. „Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”, Olsztyn 20-22 września 2001.

  23. Детермінанти пофесійного пристосовання, Методологічний семінар: „Теоретико-методические проблеми неперервної професiйної оcвiти”, Київ 6 грудня 2001.

  24. Wykorzystanie metod systemowych przy tworzeniu nowego systemu edukacji, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cy­wi­li­za­cyj­nych”, Gdynia 7-9 maja 2002.

  25. Implikacje metod systemowych dla edukacji jutra, VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe nt. „Edukacja Jutra”, Kalatówki, 21-24 czerwca 2002.

  26. Zwiększanie samosterowności osoby radzącej się jako podstawowy efekt działań doradcy zawodowego, Światowa Konferencja IAEVG-AIOSP, nt. „Doradca – profesja, pasja, powołanie? Warszawa, 21-31 maja 2002.

  27. Інноваційні підходи до проектовання сучасної системи освіти, V Мiжнародна наукова конференцiя: „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, Вінница 15-17 травня 2002.

  28. Проблематика сучасної науки в контексті сучасних соціально–економічних трансформацій, Мiжнародна наукова конференцiя: „Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти”, Харків 23-24 травня 2002.

  29. Структура особистості в процесі професійного консультування, Мiжнародна наукова конференцiя: „Розвиток творчого потенціблу гуманітарно–технічної еліти”, Другі Кримські педагогічні читання, Харків 6-10 вересня 2002.

  30. Гуманістичні аспекти навчання й виховання, Мiжнародна науково-практична конференцiя: „Актуальні проблеми реформування економіки і трансформації суспільтва України у перехідний період”, Краматорск 16-17 травня 2002.

  31. Edukacja w kontekście metod systemowych stosowanych w odniesieniu do człowieka, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Edukacja wobec integracji europejskiej”, Gdynia, 8-9 maja 2003.

  32. Znaczenie samosterowności człowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego, Konferencja Naukowa nt. „Edukacja wobec rynku pracy (realia–możliwości–perspektywy)”, Ciechocinek 28-30 kwietnia 2003.

  33. Zwiększanie zdolności sterowniczych człowieka jako cel współczesnej i przyszłej edukacji, IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe nt. „Edukacja Jutra”, Kalatówki, 23-25 czerwca 2003.

  34. Uwzględnianie stałych indywidualnych cech osobowości przy wyborze zawodu, Konferencja Naukowa nt. „Praca – zawód – rynek pracy”, Zielona Góra 22-23 października 2003.

  35. Майбутня освіта з системної точки зору, Могилянські читання – 2003, Миколаїв 20-26 жовтня 2003.

  36. Źródła i mechanizmy aktywności ucznia, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Kalatówki, 21-23 czerwca 2004.

  37. Relacje między nauczaniem i wychowaniem technicznym a rozwojem i aktywnością uczniów,II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technika – Informatyka – Edukacja”, XVII DIDAMATTECH 2004, Iwonicz Zdrój, 14-15 września 2004.

  38. Przedsiębiorczość jako rodzaj aktywności stymulującej rozwój własny człowieka i rozwój gospodarczy, V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania”, Wrocław 23-25 września 2004.

  39. Значення концепції сталих індивідуальних рис особистості для проблеми вибору професії, Міжнародна науково-практична конференція „Україна-Китай: стратегія співробітництва”, Краматорск 7-8 жовтня 2004.

  40. Analiza potrzeb i możliwości ludzi dorosłych jako podstawa teorii całożyciowej aktywności edukacyjnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Pedagogika Pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej”, Ciechocinek, 26-28 kwietnia 2005.

  41. Osobowościowe determinanty aktywności samorozwojowej studentów, Ogólnopolski Zjazd Naukowy – Seminarium nt.: ”Studiowanie a aktywność samorozwojowa studentów”, Międzyzdroje 12-13 maja 2005.

  42. Analiza konfliktów między uczniem a nauczycielem występujących ze względu na ich stałe indywidualne cechy osobowości, XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 19-22 czerwca 2005.

  43. Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze pożądane ze względu na efektywne funkcjonowanie zawodowe, I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny nt.: „Edukacja – tradycje, rzeczywistość, przyszłość”, Szczecin, 6-7 września 2005.

  44. Twórcza aktywność uczniów w procesie nauczania i wychowania technicznego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Technika – Informatyka – Edukacja”, Iwonicz Zdrój, 20-21 września 2005.

  45. Umiejętności empatyczne nauczyciela warunkiem stymulowania pozytywnych emocji uczniów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli” nt.: „Ewaluacja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych”, Forum Naukowe Polsko-Ukraińskie, Ustroń k/Wisły, 10-12 październik 2005.

  46. Podmiotowe wyznaczniki twórczej aktywności i implikacje wynikające z nich dla procesu kształcenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli”, Radom, 17-18 listopada 2005.

  47. Stałe właściwości sterownicze kierownika determinujące pożądane w jego pracy umiejętności, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Praca – zawód – rynek pracy”, Zielona Góra, 23-24 listopada 2005.

  48. Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji oraz organizacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Praca człowieka w XXI wieku: konteksty – wyzwania – zagrożenia”, Ciechocinek, 05-07 maj 2006.

  49. Wartości stałych indywidualnych cech osobowości w dziedzinie stosunków interpersonalnych pożądane u nauczyciela ze względu na umiejętności empatyczne, XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 18-21 czerwca 2006.

  50. Proces kształcenia w kontekście samoregulacji oraz organizacji, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Technika – Informatyka – Edukacja”, Iwonicz Zdrój, 19-20 września 2006.

  51. Edukacja w kontekście interdyscyplinarności współczesnych problemów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle reformy szkolnej”, Katowice, 22-23 września 2006.

  52. Komunikowanie się w procesie pracy w kontekście wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych pracowników, Konferencja Naukowa nt. „Kształcenie i wychowanie pracowników w dobie społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego”, Kraków, 16-18 października 2006.

  53. Аналіз проблеми вибору професії з концепції сталих індивідуальних рис особистостi, Методологічний науково-методичний семінар: „Інтеграція системи вищої освіти України до загальноєвропейського освітньово простору”, Київ – Рівне – Краматорск, 18-20 maja 2006.

  54. Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego, Konferencja Naukowa nt. „Wychowanie dla społeczeństwa w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych”, Gliwice, 31 maj 2007.

  55. Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku”, Ciechocinek, 4-6 czerwiec 2007.

  56. Czynniki wpływające na proces komunikowania się nauczyciela z uczniem, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 17-20 czerwca 2007.

  57. Bariery w procesie komunikowania się nauczyciela z uczniem, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Technika – Informatyka – Edukacja”, Iwonicz Zdrój, 18-19 września 2007.

  58. Teoretyczne aspekty komunikowania się interpersonalnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Konteksty komunikowania”, Kielce, 14 grudnia 2007.

  59. Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela, V Міжнародна науково-практична конференція, „Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології, Улраїнсько-польський форум, Київ, 15-17 maj 2007.

  60. The theory of constant individual traits of personality and its application for setting vocational development tasks, III Міжнародна науково-методична конференція „Проблеми трудової і професійної підготовки на початку XXI століття”, Слов’янськ 24-25 січня 2008.

  61. Психологические механизмы самооопределения личности педагога, III Міжнародна науково-методична конференція „Проблеми трудової і професійної підготовки на початку XXI століття”, Слов’янськ 24-25 styczeń 2008.

  62. Problemy związane z pracą i wynikające z nich powinności pedagogiki pracy, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – możliwości”, Ciechocinek 14-15 kwietnia 2008.

  63. Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb, Konferencja Naukowa nt.: „Współczesność i przyszłość pedagogiki pracy”, Krynica Morska, 19-21 maja 2008.

  64. Wartość edukacji w kontekście zaspokajania potrzeb sterowniczych uczniów, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 22-25 czerwca 2008.

  65. Umiejętności potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania się z uczniami, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Technika – Informatyka – Edukacja”, Iwonicz Zdrój, 23-24 września 2008.

  66. Співпраця педагогічних наукових інституцій Польщі і України, Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-тилетию со дня рождения известного ученого-педагога, Евтуха Николая Борисовича, „Профессионализм педагога. Инновационные подходы к процессу его формирования”, Краматорск, 6-8 листопада 2008.

  67. Nowe koncepcje teoretyczne dla poradnictwa zawodowego, Sympozjum naukowe nt. „Doradztwo zawodowe XXI wieku. Tendencje. Przemiany. Wyzwania”, Częstochowa, 19 maja 2009.

  68. Znaczenie cech charakteru narodowego dla procesu edukacyjnego, Konferencja Naukowa nt. „Edukacja dla interkulturowości” w X – lecie funkcjonowania Wszechnicy Roztoczańskiej, Szczebrzeszyn – Zamość, 25-27 maja 2009.

  69. Plany edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 21-24 czerwca 2009.

  70. Wymagania stawiane pracownikom w teraźniejszości i przyszłości ze względu na zmiany w procesie pracy, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Iwonicz Zdrój, 22-23 września 2009.

  71. Zasady budowania teorii w naukach humanistycznych, Всеукраїнська науково-практична конференція, „Якість освіти – управління, сертифікація, визнання”, Краматорск, 15 грудня2009.

  72. Aktywność pracowników ze względu na wartości ich stałych indywidualnych cech osobowości, Kongres Profesjologiczny „Zawód – Praca – Rynek Pracy”, Zielona Góra, 7-8 czerwca 2010.

  73. Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb sterowniczych klienta, Ogólnopolska konferencja naukowa „Poradnictwo zawodowe w edukacji i na rynku pracy”, Gdańsk, 14 czerwca 2010.

  74. Rozwój uczniów w kontekście przystosowania do procesu edukacyjnego, XVI Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 20-23 czerwca 2010.

  75. Шляхи підтримки суб’єктності людини у процесі праці, II Севастопольський методологічний науково-практичний симпозіум: „Особистість у просторі культури”, Севастополь, 23 września 2010.

  76. Migracja zarobkowa współczesnych Polaków w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, Konferencja Naukowa Katedry Rynku Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice, 27-29 września 2010.

  77. Wybór zawodu w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości, Konferencja metodyczna „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum. Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych, Katowice 30 maja 2011.

  78. Analiza zjawiska poakcesyjnej migracji Polaków ze względu na ich stałych indywidualne cechy osobowości, XVII Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 20-22 czerwca 2011.

  79. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników, Konferencja Naukowa Katedry Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice, 12-14 września 2011.

  80. Інтелектуальна ефективність працівников з огляду на їх сталі індивідуальні риси особистості, III Севастопольський методологічний науково-практичний симпозіум: „Особистість у просторі культури”, Севастополь, 17 вересня 2011.

  81. Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekście przemian cywilizacyjnych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Przemyśl 20-21 września 2011.

  82. Wykorzystanie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w praktyce pedagogicznej, Internetowa wideokonferencja naukowa, nt.: „Pedagogika pracy – wobec antynomii Edukacji i rynku pracy (II)”, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 6 października 2011.

  83. Znaczenie deregulacji dla funkcjonowania rynku pracy, Konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika Pracy nt.: „Instrumenty polityki rynku pracy”, Warszawa15 listopada 2011.

  84. Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego”, Częstochowa 19-20 kwietnia 2012.

  85. Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne”, Częstochowa 10-11 maja 2012.

  86. Wzrost „kapitału intelektualnego” człowieka w procesie edukacyjnym, XVIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 25-27 czerwca 2012.

  87. Przemiany cywilizacyjne w kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Przemyśl 18-19 września 2012.

  88. Stosowanie metody systemowej do rozwiązywania problemów z zakresu pedagogiki pracy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „40 – lat polskiej pedagogiki pracy”, Jedlina Letnisko 23-25 września 2012.

  89. Розвиток особистості як функція механізму саморегуляції, IV Севастопольський Международний науково-практичний симпозіум: „Особистість у просторі культури”, Севастополь, 28 вересня 2012.

  90. Риси особистості, що детермінують перебіг навчання, IV Всеукраїнської науково-методичної конференції: „Проблеми трудової та професійної підготовки XXI сторіччя”, Слов’янськ, 11-12 жовтня 2012.

  91. Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Człowiek w pedagogice pracy”, Warszawa 12-13 listopada 2012.

  92. Edukacja z perspektywy paradygmatu systemowego i globalizującego się świata, I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji”, Dąbrowa Górnicza 15-16 maja 2013.

  93. Specyfika sytuacji kryzysowych w procesie pracy i w inżynierii bezpieczeństwa – analiza systemowa, II Kongres Profesjologiczny pt. Kariera i Rozwój Zawodowy Pracowników. Zastosowania Ergonomii, PROFERG 2013, Zielona Góra 10 czerwca 2013.

  94. Model osobowości zawodowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne– wyzwania dla bezpieczeństwa,”, Częstochowa 11 czerwca 2013.

  95. Pedagogika z punktu widzenia paradygmatu deterministyczno-naukowego oraz paradygmatu systemowego, XIX Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane, 24-26 czerwca 2013.

  96. Oczekiwania wobec człowieka w globalizującym się świecie – aspekty psychologiczne, V Севастопольський Международний науково-практичний симпозіум: „Личность в пространстве культуры”, Севастополь, 27 июня 2013.

  97. Implikacje globalizacji dla rynku pracy, V Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy, nt.: „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice, 16 września 2013.

  98. Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych,XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Przemyśl 17-18 września 2013.

  99. Implikacje dla człowieka i pedagogiki wynikające z rozwoju nauki i procesów globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym, V Forum Naukowe „Polska – Ukraina”, nt. „Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin”, Kraków, 24-26 września 2013.

  100. Implikacje przemian na rynku pracy dla edukacji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Między trwałością a zmianą w edukacji, Kielce, 10-11 października 2013.

  101. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat” „Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych”, Ciechocinek, 11 – 13 maja 2014:

Cechy pożądane u uczestników współczesnego rynku pracy – tytuł wystąpienia J. Wilsz w III plenarnym panelu dyskusyjnym zatytułowanym: „Edukacyjny wymiar zmian w aspekcie jednostkowym” – 12 maja 2014;

Intuicja – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji – tytuł wystąpienia J. Wilsz w panel dyskusyjny w sekcji IV zatytułowanym: „Edukacja zawodowa w kontekście potrzeb rynku pracy” – 13 maja 2014.

  1. Готовність особистного до професійного самовизначення як психолого-педагогічна проблема, Всеукраїнська науково-практична конференція: „Актуальні пнтання сучасної науки і освіти”, 22-24 kwiecień 2014 r. (posiadam certyfikat uczestnika tej konferencji).

  2. Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, VI Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy, nt.: „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice, 15 – 17 września 2014.

  3. Патріотичне виховання учнівської молоді в умовах поліетнічного суспільства, wystąpienie Wiaczesława Borysowa i Jolanty Wilsz (potwierdzone w programie konferencji) na II Международної науково-практич ної конференції: „Психолого-педагогічні засади діялності фахівця: історія, теорія, практика”, Херсон 18-19 września 2014 roku – uczestnictwo w konferencji za pośrednictwem internetu.

  4. Przedsiębiorczość – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 23 – 24 września 2014.

  5. Aktywność jednostki w społeczeństwie obywatelskim w kontekście jej stałych indywidualnych cech osobowości, Seminarium Metodologiczne Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy nt.: „Obywatelskość młodzieży ukraińskiej: wyzwania, osiągnięcia, perspektywy” („Громадянськість, української молоді: виклики, здобутки, перспективи”, Kijów, 2 kwiecień 2015.

  6. Analiza relacji uczeń–nauczyciel ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości ucznia, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Kreatywny nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej”, Bielsko-Biała, 4-5 maja 2015.

  7. Ewaluacja systemu wartości w społeczeństwie demokratycznym wobec globalnych wyzwań współczesnego świata, Jedenaste Bieszczadzkie Seminarium Naukowe, Rzeszów, 26-27 maja 2015.

  8. Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów funkcjonowania człowieka, seminarium Naukowe Instytutu Psychologii im. Kostiuka w Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów, 23 czerwca 2015.

  9. Rola indywidualnych cech osobowości jednostki w kształtowaniu jej psychologicznej kultury, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Język i kultura” im. Sergieja Burago, Kijów, 24 czerwca 2015.

  10. Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości podstawą systemowej teorii poradnictwa zawodowego, VI Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy, nt.: „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice, 14 – 15 września 2015.

  11. Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka, Rzeszów, 22-23 wrzesień 2015.

  12. Osobowościowe determinanty komunikowania się uczestników procesu edukacyjnego, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji”, 9-10 października 2015.

  13. Funkcjonowanie człowieka w procesie pracy w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych nt.: „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i i praktyka”, Lublin, 26-27 listopada 2015.

  14. Działanie mechanizmu homeostatycznego człowieka w sytuacji zagrożenia, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU nt.: „Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, Galiny, 17-19 lutego 2016.

  15. Uczniowie nadpobudliwi – osobowość, zachowania, potrzeby specjalne, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmi,an na temat: Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Białą, 25-26 kwietnia 2016.

  16. Główne problemy jednostki funkcjonującej w systemie demokratycznym w kontekście jej stałych indywidualnych cech osobowości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 11 maja 2016.

  17. Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmach, XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Szklarska Poręba, 30 maja – 1 czerwca 2016.

  18. Zachowania ludzi w sytuacjach zagrożenia – analiza z punktu widzenia wartości ich emisyjności, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, Częstochowa 8 – 9 czerwca 2016.

  19. Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rzeszów, 20-21 wrzesień 2016.

  20. Socjotechnika bezpieczeństwa narodowego, VI Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, Zakopane 21-23 września 2016.

  21. Podejmowanie optymalnych decyzji – kluczowa kompetencja elit społecznych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych, Szczyrk 19-21 października 2016.

  22. Funkcje stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w zarządzaniu, VI Konferencja Naukowa nt.: „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 8-9 grudnia 2016.

  23. Czynniki determinujące relacje interpersonalne, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU nt.: „Kultura relacji”, Galiny, 22-24 luty 2017.

  24. Комунікація між людьми в екстеремальних ситауціях в контексті сталих індивідуальних рис особистості, X Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, nt.: Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень, Kijów 25-26 maja 2017.

  25. Wpływ emocji na zachowania ekonomiczne człowieka, Konferencja Naukowa nt.: „WZROST GOSPODARCZY – RYNEK PRACY – INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI”, ŁÓDŹ, 22-23 czerwca 2017.

  26. Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rzeszów, 26-27 wrzesień 2017.

  27. Znajomość sterowniczego mechanizmu psychiki jednostki jako warunek poznania przyczyn jej zachowań,XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „MÓZG – JĘZYK – ZACHOWANIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, Kielce 21-22 października 2017.

  28. Uwarunkowania prospołecznych zachowań elit – ujęcie interdyscyplinarne, III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: „Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa”, Zakopane 15-17 listopada 2017.

  29. Informacyjne aspekty dialogu – ujęcie cybernetyczne, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU nt.: „Kultura dialogu. Dialog w kulturze”, Galiny, 21-23 luty 2018.

  30. Zdrowie psychiczne w kontekście procesów samoregulacji – ujęcie cybernetyczne, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, nt.:Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Giżycko 25-27 kwietnia 2018.

  31. Життєдіяльність людини у світлі значення показників сталих індивідуальних рис ії особистості, II Всеукраїнська науково-практична конференція: „Ідивідуальність у псинологічних вимірах спільнот та професій”, Київ 24-25 квітня 2018 року.

  32. Implikacje koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka dla poradnictwa zawodowego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym świecie”, Wrocław 24-25 maja 2018.

  33. Zachowania jednostki w sytuacjach zagrożenia w kontekście doznawanych emocji – ujęcie cybernetyczne, V Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne”, Częstochowa 14 – 15 czerwca 2018.

  34. Pieniądz, jako jedna z postaci mocy socjologicznej, Konferencja Naukowa „WZROST GOSPODARCZY – RYNEK PRACY – INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI”, Łódź 28-29 czerwca 2018.

  35. Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rzeszów 24-26 wrzesień 2018.

  36. Cybernetyka, geopolityka – dziedziny «zakazane», ale bezwzględnie wskazane dla elit, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja ELIT XXI wieku”, nt.: Elity społeczne i ich rola we współczesnym zcyfryzowanym świecie, Zakopane, 7-9 listopada 2018.

  37. Wykorzystanie cybernetycznej teorii systemów autonomicznych do rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa jednostki, IIIMIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia w stulecie odzyskania niepodległości, Toruń, 5-7 grudnia 2018.

  38. Cybernetyka kluczem do interdyscyplinarności, XI InterdyscyplinarnaKonferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 23-24 marca 2019.

  39. Wykorzystanie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w praktyce pedagogicznej, XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”, Bar (Ukraina), 15 kwietnia 2019.

  40. Aktywność samorozwojowa jednostki w kontekście wartości jej stałych indywidualnych cechosobowości, XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”, Bar (Ukraina), 16 kwietnia 2019.

  41. Psychologiczne aspekty związków – ujęcie cybernetyczne, Konferencja Naukowa nt.: „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych”, Radom 18 maja 2019.

  42. Kapitał ludzki przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników, V Kongres Profesjologiczny – PROFERG 2019, nt.: „Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy”, PROFERG 2019, Zielona Góra 10-11 czerwca 2019.

  43. Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki, IMiędzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej, „Globalne problemy sfery psychicznej człowieka”, Jastrzębie Zdrój 12–13 września 2019 roku.

  44. Argumenty uzasadniające konieczność nauczania cybernetyki, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rzeszów 23-25 wrzesień 2019.

  45. Czynniki osobowościowe determinujące proces komunikowania się członków elit ze społeczeństwem, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja ELIT XXI wieku”, nt.: Rola elit w kształtowaniu norm moralnych w przestrzeni publicznej,Zakopane, 6-8 listopada 2019.

  46. Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj odbieranych i przekazywanych oddziaływań, IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃ-STWA, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Toruń 4-6 grudnia 2019.