Zwiń menu

Zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i licencjackich na kierunku: Pedagogika (specjalności: Pedagogika pracy, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna, Doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz Doradztwo zawodowe), Edukacja Techniczna i Edukacja Techniczno-Informatyczna (specjalności: nauczycielska i Informatyka przemysłowa) oraz Inżynieria bezpieczeństwa.

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z: Poradnictwa zawodowego, Technik w nauczaniu, z Pośrednictwa pracy, Inżynierii bezpieczeństwa oraz na studiach podyplomowych z Chemii przedmiot: Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii. Wcześniej wykładałam na podyplomowym studium pedagogicznym, w którym uczestniczyły osoby zatrudnione na Politechnice Częstochowskiej mające otwarte przewody doktorskie.

Wykładane przedmioty1:

Pedagogika, Pedagogika pracy; Psychologia pracy, Psychologia i pedagogika procesu pracy, Teorie poradnictwa zawodowego; Teoria doskonalenia zawodowego; Edukacja człowieka dorosłego; Edukacja ustawiczna; Dydaktyka pracy; Dydaktyka techniki; Komunikacja interpersonalna; Komunikowanie się w inżynierii bezpieczeństwa; Wykorzystanie cybernetyki w pedagogice; Wykorzystanie metod systemowych w zarządzaniu; Organizacja pracy, zarządzanie i elementy ergonomii; Wykłady monograficzne: Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego, Funkcjonowanie zawodowe człowieka w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości oraz Wykorzystanie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości przy rozwiązywaniu problemów występujących w procesie pracy. Seminaria dyplomowe, Podstawy pedagogiki pracy, Metody oceny pracownika, Doradztwo personalne, Czynnik ludzki w procesie pracy, Relacje interpersonalne pracowników turystyki i rekreacji z klientami w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, Relacje interpersonalne pracowników z klientami w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, Kompetencje miękkie w administracji, Kompetencje psychologiczne negocjatora i mediatora

Prowadzenie seminariów dyplomowych licencjackich, magisterskich i na studiów podyplomowych. Promotorstwo ponad 300 prac licencjackich i magisterskich, a także prac uczestników studiów podyplomowych.

Nowatorstwo prowadzonych przeze mnie wykładów, polega przede wszystkim na tym, że poza przedstawieniem problemów w ujęciu literaturowym, prezentuję własne koncepcje, m.in.:

  • w ramach wykładów z przedmiotu Organizacja pracy, zarządzanie i elementy ergonomii – prezentuję opracowaną przez siebie teorię procesu pracy oraz koncepcje dotyczące m.in.: relacji między organizacją a samoregulacją, właściwości sterowniczych pracowników różnych zawodów – modeli ich osobowości, ich samosterowności, funkcji i ról człowieka w zarządzaniu, potrzeb sterowniczych człowieka zaspokajanych w procesie pracy i w procesie edukacyjnym, komunikowania się w procesie pracy, aktywności i przedsiębiorczości pracowników;
  • w trakcie wykładów z Komunikacji interpersonalnej, poza prezentowaniem wiedzy zamieszczonej w literaturze, przedstawiam proces komunikowania się oraz umiejętności sprzyjające jego prawidłowemu przebiegowi w kontekście reguł opracowanych w nauce o sterowaniu – cybernetyce oraz w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości komunikujących się osób. W celu sprawdzenia umiejętności komunikowania się studentów wykorzystuję opracowane przez siebie kwestionariusze poziomu umiejętności komunikowania się oraz kwestionariusze pozwalające określić wartości stałych indywidualnych cech osobowości poszczególnych studentów;
  • w ramach wykładów z Pedagogiki, poza wiedzą podręcznikową przedstawiam przebieg indywidualizacji nauczania ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości uczestników tego procesu oraz wewnętrzne mechanizmy człowieka uruchamiające w nim własną twórczą aktywność oraz pozytywne emocje, gwarantujące zaangażowanie w proces nauczania; 
  • w ramach wykładów z Teorii poradnictwa zawodowego, Teorii doskonalenia zawodowego oraz Edukacji człowieka dorosłego – przedstawiam własne teorie dotyczące procesów: poradnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego oraz procesu edukacyjnego. Omawiam rygory metodologiczne, które powinny obowiązywać w tych teoriach, przyjętą koncepcję człowieka funkcjonującego w tych procesach oraz koncepcję jego rozwoju. Razem ze studentami przeprowadzam analizę istniejących teorii w kontekście teorii proponowanych przeze mnie;
  • we wszystkich wykładach tematykę ujmuję również z punktu widzenia opracowanej przeze mnie koncepcji potrzeb sterowniczych człowieka, które powinny być zaspokajane w procesach: edukacyjnym, pracy i poradnictwa. Uzasadniam tezę, że celem, który powinien być realizowany w tych procesach jest zaspokajanie potrzeb człowieka oraz przygotowanie go do tego, by w przyszłości był w stanie skutecznie zaspokajać wszystkie swe potrzeby;
  • udostępniam studentom do wykorzystania w badaniach prowadzanych przez nich
    w ramach prac dyplomowych, opracowane przeze mnie testy oraz kwestionariusze służące do określania wartości stałych indywidualnych cech osobowości badanych osób: uczniów i pracowników.

Dzięki stosowanym w trakcie zajęć dydaktycznych metodom problemowym, między innymi takim jak: wykład problemowy i dyskusja dydaktyczna, uzyskuję wysoki poziom twórczej aktywności uczących się. Aby uzyskać od studentów informacje na temat prowadzonych przeze mnie zajęć badałam ich opinie. Ankieta, którą wypełniają jest anonimowa. Uzyskane w niej odpowiedzi jednoznacznie potwierdziły, że zdecydowanej większości studentów odpowiada mój sposób prowadzenia zajęć.

Wielu słuchaczy moich wykładów wykazuje duże zainteresowanie moimi koncepcjami. Efektem tego zainteresowania jest deklarowana przez wielu z nich chęć wykonywania pod moim kierunkiem prac dyplomowych. Prowadzone przez studentów badania weryfikują ich  hipotezy badawcze w ponad 80 procentach, a bardzo często w 100% – co jak sami przyznają zaskakuje ich.

Studenci studiów zaocznych, będący pracownikami różnych firm, wykonujący różne zawody, badania przeprowadzają w swoim środowisku zawodowy. Wykorzystują ich wyniki w swej działalności zawodowej. Udostępniają je osobom zarządzającym firmami, w których pracują. Osoby te również uczestniczą w badaniach – najczęściej dokonują oceny efektów pracy podległych im pracowników, co jest konieczne do weryfikacji hipotezy.

W ramach działalności dydaktycznej przez okres kilkunastu lat brałam udział w organizowaniu praktyk studenckich, w opracowywaniu ich regulaminu oraz pełniłam funkcję opiekuna.

Dwie prace magisterskie, których byłam promotorem zostały wyróżnione w 2011 roku w konkursie prac magisterskich organizowanym przez Zespół Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Instytut Badań Edukacyjnych MEiN w Warszawie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

1 W okresie pracy na Politechnice wykładałam: Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej, Technologię obróbki plastycznej, Maszyny do obróbki plastycznej na zimno, Projektowanie i automatyzację procesów technologicznych, Mechanikę teoretyczną, Wytrzymałość materiałów, Mechanikę techniczną, Mechanikę budowli. Na przestrzeni kilku ostatnich lat pracy na Politechnice wygłosiłam cykl prelekcji z zakresu psychocybernetyki.