Zwiń menu

Dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskałam w 1968 roku na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, który ukończyłam jako pierwszy w historii tego wydziału stypendysta naukowy.

Pracę na Politechnice Częstochowskiej rozpoczęłam jako asystent stażysta, kontynuowałam ją jako asystent, starszy asystent, a po uzyskaniu w dniu 28 lutego 1976 roku stopnia doktora nauk technicznych, jako adiunkt – na stanowisku tym na Politechnice Częstochowskiej pracowałam do 30 września 1990 roku.

Ze względu na zmianę zainteresowań naukowych od 1 października 1990 roku rozpoczęłam pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na stanowisku adiunkta (w 2004 roku WSP została przekształcona w Akademię im. Jana Długosza). Po uzyskaniu w dniu 2 kwietnia 1997 roku stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, od dnia 1 października 1997 roku zostałam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pracę w Akademii zakończyłam 30 września 2013 roku.

Z dniem 1 października 2013 roku podjęłam pracę w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na stanowisku profesora.

Od chwili powołania w lutym 2001 roku Instytutu Edukacji Technicznej (wcześniej był to Zakład Wychowania Technicznego) na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza, do 21 lutego 2010 roku pełniłam funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Techniki, od 22 lutego 2010 roku po restrukturyzacji Instytutu, który został przekształcony w Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa, do 30 września 2013 roku pełniłam funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki i Technologii Informacyjnej.

Z dziedziny nauk humanistycznych opublikowałam 4 monografie, 19 prac pod moją redakcją i współredakcją oraz 245 publikacji w naukowych czasopismach i monografiach polskich i zagranicznych, uczestniczyłam w 152 polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Za najcenniejszą – z naukowego punktu widzenia – uważam wydaną w 2009 roku monografię pt.: Teoria pracy.

Zainicjowałam wydawania rocznika polsko-ukraińskiego pt. „Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia” – XV numer ukaże się w tym roku. Od 1999 roku jestem współredaktorem i członkiem Komitetu Redakcyjnego tego rocznika. Redagowałam i współredagowałam również prace naukowe z cyklu „Wychowanie Techniczne” oraz „Edukacja Techniczna i Informatyczna”, której jestem członkiem Rady Naukowej.

Kierowałam trzynastoma grantami uczelnianymi. Również pod moim kierunkiem realizowanych było 16 tematów badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej uczelni. Uczestniczyłam w sześciu projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypromowałam trzech doktorów nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Od 1999 roku jestem członkiem rzeczywistym Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, z którą efektywnie współpracuję od 1997 roku.

Od 1997 roku, tzn. od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego, otrzymywałam każdego roku nagrodę rektora I albo II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (dotyczy to wszystkich lat, w których nagrody te były przyznawane).

W okresowych ocenach dokonywanych co cztery lata przez Zespół Oceniający Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Akademii im. J. Długosza w Częstochowie uzyskiwałam  oceny wyróżniające.