Zwiń menu

Książki

 1. Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne, Państwowe Technikum Korespondencyjne, Warszawa 1949.
 2. Urządzenia elektryczne, Państwowe Technikum Korespondencyjne, Warszawa 1950.
 3. Oświetlenie elektryczne, PWT, Warszawa 1950.
 4. Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym, PWT, Warszawa 1951.
 5. Elektryczne urządzenia grzejne, PWT, Warszawa 1953.
 6. Zasady pracy stalowniczych pieców łukowych (skrypt), Instytut Elektrotechniki, Warszawa 1953.
 7. Nagrzewanie promiennikowe, PWT, Warszawa 1953.
 8. Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne, WNT, Warszawa 1965.
 9. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 10. Cybernetyka a zarządzanie, Biblioteka wybranych zagadnień wiedzy współczesnej, MSW, Warszawa 1969.
 11. Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 12. Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 13. Zastosowania przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego, PWT, Warszawa 1954.
 14. Materiały oporowe do grzejnictwa. Materiały ogniotrwałe i termoizolacyjne. Poradnik mate­riałoznawstwa elektrycznego, PWT, Warszawa 1954.
 15. Słownik elektryczny rosyjsko-polski, Elektrotermia, PWT, Warszawa 1954.
 16. Elektryka teoretyczna. Elektrotermia. Materiałoznawstwo elektryczne, [w.] Polski słownik elektryczny (polsko-rosyjsko-angielsko-francusko-niemiecki), Centralna Komisja Słownictwa Elektrycznego, Warszawa 1967.
 17. Promieniowanie zwrotne oporowych skrętek grzejnych (praca doktorska), Prace Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 1952.
 18. Cybernetyka – szkoła a postęp techniczny, NK, Warszawa 1962.
 19. Podstawy cybernetycznej teorii myślenia, [w:] Problemy psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1971.

 Artykuły

 1. Pomiary tłumienia skutecznego metodą porównawczą, Komunikaty Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego, 1937.
 2. Pomiary oporności izolacji metodą techniczną, Komunikaty Państwowego Instytutu Teleko­munikacyjnego, 1937.
 3. Pomiary indukcyjności metodą mostkową, Komunikaty Państwowego Instytutu Telekomuni­kacyjnego, 1937.
 4. Pomiary indukcyjności dławików nasyconych prądem stałym, Komunikaty Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego, 1937.
 5. Dławiki, „Kwartalnik Telekomunikacyjny”, 1, 1938 i 3, 1938.
 6. Suszenie podczerwienią, „Przegląd Elektryczny”, 4–5–6, 1950.
 7. Perspektywy elektrotermii, „Przegląd Elektryczny”, 4–5–6, 1950.
 8. Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym, „Przemysł Chemiczny”, 4, 1951.
 9. Częstość czy częstotliwość, Problemy, 12, 1951.
 10. Obróbka iskrowa metali, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 3, 1952 i 4, 1952.
 11. Lutowanie indukcyjne prądami wielkiej częstotliwości, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 5, 1952.
 12. O metodyce i organizacji prac nad słownictwem elektrycznym, „Przegląd Elektryczny”, 5–6, 1952.
 13. Wielki – mały czy wysoki – niski, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 6, 1952.
 14. Skala – skalowanie, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 7, 1952.
 15. Elektryka – elektrotechnika, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 9, 1952.
 16. Błąd – uchyb, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 12, 1952.
 17. Metody nagrzewania elektrycznego, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 9, 1952.
 18. O jednolitą terminologię oporności, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 10, 1952.
 19. Zagadnienie reformy terminologii oporności, „Przegląd Elektrotechniczny”, 10, 1952; Wiado­mości Telekomunikacyjne, 11, 1952; „Przegląd Telekomunikacyjny”, 12, 1952.
 20. Wielkość – wartość, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 12, 1952.
 21. Terminologia ogólna urządzeń elektrycznych, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 1, 1953.
 22. Automatyczny – samoczynny, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 2, 1953.
 23. Oporniki dodatkowe, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 3, 1953.
 24. Prędkość obrotowa, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 4, 1953.
 25. Suszenie elektrotermiczne, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 5, 1953.
 26. Zabezpieczenie – ochrona, ‘Wiadomości Elektrotechniczne”, 5, 1953.
 27. Studzenie – chłodzenie – oziębianie, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 6, 1953.
 28. Nazwa jednostki częstotliwości, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 7, 1953.
 29. Podział częstotliwości, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 8, 1953.
 30. Styk – kontakt, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 9, 1953.
 31. Przebieg i charakter prac nad słownictwem elektrycznym, „Przegląd Elektrotechniczny, 9, 1953.
 32. Własność – właściwość, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 10, 1953.
 33. Systematyka elektrycznych urządzeń grzejnych, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 11, 1953.
 34. Wielkości wektorowe w elektryce, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 12, 1953.
 35. Termometry termoelektryczne, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 1, 1954.
 36. O zasadach terminologii opisowej, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 2, 1954.
 37. Przymiotnikowe wyrażenia opisowe, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 3, 1954.
 38. Pojęcia stykowe w świetle dyskusji, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 4, 1954.
 39. Nowe idee w elektrotermii, „Przegląd Elektrotechniczny, 4, 1954.
 40. Czynności łączeniowe, Wiadomości Elektrotechniczne”, 5, 1954.
 41. Wolt, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 6, 1954.
 42. Elektron, „Wiadomości Elektrotechniczne”, 7, 1954.
 43. Elektryczne przyrządy grzejne oporowe, Polska Norma, PN/E-06200.
 44. Ceramika elektrotermiczna, „Przegląd Elektrotechniczny”, 10/11, 1955.
 45. Metoda określania skrośnego rozkładu temperatur za pomocą momentów strumieniowych na podstawie analogii elektroenergetycznej, Prace Instytutu Elektrotechniki, 17, 1956.
 46. Organizacja nauki a rozwój gospodarki, „Nauka Polska”, 4 (16), 1956, s. 10.
 47. Wskaźniki elektrotermiczne jako podstawa oceny urządzeń elektrotermicznych, „Przegląd Elek­tryczny", 3, 1957.
 48. Korekcja przypadkowych uchybów pomiarowych na zasadzie ciągłości przez przestawianie zmiennych, „Archiwum Elektrotechniki”, 3, 1957.
 49. Miernik sprawności promienników, Prace Instytutu Elektrotechniki, 1957.
 50. Die Absorptionswirkungsgrad-Gleichförmigkeisfaktor-Charakteristik ais Untersuchungsmittel in Infrarot-Erwärmungsprozessen, „Deutsche Elektrotechnik”, 2, 1958.
 51. Wskaźniki elektrotermiczne, Prace Instytutu Elektrotechniki, 22, 1959.
 52. Nouvelle mèthode de mesure du rendement des lampes infrarouges, [w:] IV Congres Inter­national Elektrothermie, Stresa 1959.
 53. Podstawy analizy ekonomicznej zastosowań elektrotermicznych, „Przegląd Elektrotechnicz­ny", 5, 1959.
 54. Metoda oceny elektrycznych urządzeń grzejnych na podstawie wskaźników elektrotermicznych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 23, 1960.
 55. Berechnung der stulionären Temperaturverteilung in direkt erwärmten Stoffen, [w:] Tagungshericht über das V. Intenationale Kolloquium der Hechschule für Elektrotechnik, Ilmenau 1960.
 56. Zasady terminologii technicznej, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 8, 1960.
 57. Situation et èvolution du chauffage par rayonnement infrarouge, referat na sympozjum Jugosłowiańskiego Komitetu Elektrotermii, Belgrad 1960.
 58. Wyznaczanie skrośnego rozkładu temperatur przy nagrzewaniu promiennikowym, Prace Insty­tutu Elektrotechniki, 1961.
 59. Ekonomicznie optymalny prąd roboczy stalowniczego pieca łukowego (współautor: Z. Czajczyński), „Przegląd Elektrotechniczny”. 10, 1961.
 60. Optymalizacja pracy stalowniczych pieców łukowych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 1961.
 61. Zasady terminologiczne, referat na sympozjum Wydawnictw Słowników Technicznych Krajów Członkowskich RWPG, Warszawa 1961.
 62. Kybernetische Probteme des Lebensablaufs, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau, 3, 1961.
 63. Rola badań podstawowych w instytutach naukowo-badawczych, referat na sympozjum Insty­tutu Elektrotechniki, Warszawa 1962.
 64. Einfluss der Strahlertemperatur in der Infrarotlacktrockunng, „Elektrowärme”, 5, 1962.
 65. Określenie możliwości pełnej automatyzacji stalowniczego pieca łukowego dla poprawienia warunków jego eksploatacji, Prace Instytutu Elektrotechniki. 49, 1962.
 66. Optymalne rozmieszczenie promienników lampowych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 36, 1963.
 67. Beurteilug von Elektrowärme-Einrichtungen mit Hilfe von Rationalitätsfaktoren, Wissen­schaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau, 4, 1963.
 68. Graphische Bestimmung der Temperaturverteilung in infrarot erwärmten Stoffen, [w:] V Congrès International dۥ Electrothermie, Weisbaden 1963.
 69. Cybernetyczne zagadnienia przebiegu życia, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 3, 1963.
 70. Kybernetische Problems des Denkens, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hoch­schule Ilmenau, 4, 1963.
 71. Cybernetyczne zagadnienia myślenia, „Przegląd Elektrotechniczny”, 11, 1963.
 72. Nauczanie programowane, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4, 1963.
 73. Cibernetikaj problemoj de la vivprocezo, Eldono de Internacia Scienca Asocio Esperantista, Sarajevo, Scienca Revuo, 3-4, (55-56), 1964.
 74. Wyznaczanie charakterystyk przezroczystościowych w grzejnictwie promiennikowym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 37, 1964.
 75. Dobór promienników przy suszeniu powłok lakierowych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 38, 1964.
 76. Analiza przydatności elementów analogowych do budowy sterownika regulatora łuku, Prace Instytutu Elektrotechniki, 32, 1964.
 77. Kybernetische Probleme des Gedächtnisses, [w:] IX Internationales Kolloquium der Technischen Hochschule Ilmenau, 1964.
 78. Sprzężenie zwrotne w automatyce i cybernetyce, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2, 1965.
 79. Automatyzacja procesów energetycznych w stalowniczym piecu łukowym (współautor: Z. Czajczyński), [w:] Krajowa Konferencja Elektrotermii w Gliwicach, 1965, tom I, s. 16.
 80. Automatische Optimierung der Lichtbogen-Stahlöfen, Kammer der Technik, Berlin 1965.
 81. Matematyczna definicja informacji, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 4, 1965.
 82. Die Infraroterwärmung bei zweiseitiger Bestrahlung, [w:] XI Internationales Kolloquium der Technischen, Ilmenau 1966.
 83. O potrzebie cybernetycznych badań rozwoju, „Problemy Inwestowania i Rozwoju”, 3, 1966.
 84. Teoria informacji a metrologia. Sympozjum podstawowych zagadnień metrologii, Warszawa 1967, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 2, 1967.
 85. Bestimmung der Durchlassigkeitkurven von infrarot zu erwarmenden Stoffen, Elektrowärme, 3, 1967.
 86. Vocabulaire de dۥ Electrothermie Industrielle, Commission Internationale Electrotechnique, Genève 1968.
 87. Podstawy cybernetycznej teorii myślenia, Zeszyty Problemowe „Kosmos”, 14, 1968.
 88. Concept of Autonomous System and Problem of Equivalence of Machine to Man, [w:] Proceedings of the XIV International Congress of Philosophy, Wiedeń 1968.
 89. Informacja i informowanie, [w.] Sympozjum „Informacja ekonomiczna i techniczno-ekonomi­czna” krajów członkowskich RWPG, Warszawa 1968.
 90. Educational Limitations of Progress, Międzynarodowe Sympozjum  „Nauka i społeczeń­stwo”, Hercegnovi 1969.
 91. Problem jakości, „Prakseologia”, 32, 1969.
 92. Istruzione e progresso, Futuribili, 13-14, 1969.
 93. Grundlegende Problemtypen in der Wissenschaftlichen Tätigkeit, Sympozjum Teorii Proble­mów, Rostock 1969, [w:] Rostocker Philosophische Manuskripte, Universität Rostock 1970.
 94. Gospodarka optymalizowana, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Byd­goszcz 1970.
 95. Cybernetyka a teoria organizacji, „Problemy Organizacji”, 18, 1970.
 96. Les critères de lۥ optimisation dans lۥ urbanisme, Centre dۥEtudes et de Recherches sur 1'Amenagement Urbain, Paryż 1971.
 97. Nauka i naukoznawstwo w ujęciu systemowym, Prace Zakładu Prakseologii PAN, 1971.
 98. Continuation and Revision in Science, Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Moskwa 1971.
 99. Obrazowanie kao faktor progresa, Predwiżdanie Budućnosti, Belgrad 1971.
 100. Zakres i systematyka naukoznawstwa a organizacja nauki, Konferencja Socjotechniczna Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Radziejowice 1972.
 101. Sistiemnaja traktowka nauki i teorii nauki, Międzynarodowe Sympozjum Naukoznawstwa Akademii Nauk NRD, Berlin 1972.
 102. Physical Nature of Inteligence, Międzynarodowy Kongres Cybernetyki i Systemów, Oxford 1972.
 103. Morfologiczna systematyka naukoznawstwa, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1973.
 104. Systemaufteilung der Wissenschaftswissenschaft, Konferencja Akademii Nauk NRD, Berlin 1973.
 105. Prognoza rozwoju naukoznawstwa w Polsce, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1973.
 106. Volloptimierung, [w:] XVIII. Internationales Kolloquium der Technischen, Hochschule Ilme­nau, 1973.
 107. Nowoczesne tendencje w uprawianiu nauki, „Studia Filozoficzne”, 4, 1973.
 108. Cybernetyka i humanizm, „Argumenty”, 4, 1963.
 109. O cybernetyce i cybernetykach, „Argumenty”, 13, 1963.
 110. Cybernetyka a determinizm, „Argumenty”, 47, 1964.
 111. O szkole cybernetycznie – twór skostniały, „Argumenty”, 27, 1965.
 112. O szkole cybernetycznie – źle z polskiego, „Argumenty”, 35, 1965.
 113. O szkole cybernetycznie – źle z języków obcych, „Argumenty”, 40, 1965.
 114. O szkole cybernetycznie – źle z historii, „Argumenty”, 11, 1966.
 115. O szkole cybernetycznie – źle z matematyki, „Argumenty”, 36, 1966.
 116. O szkole cybernetycznie – integracja nauczania, „Argumenty”, 12, 1967.
 117. O szkole cybernetycznie – szkoła bez lęku, „Argumenty”, 42, 1966.
 118. Odpowiedzialność uczonych, „Argumenty”, 7, 1968.
 119. Uczeni i decyzje, „Argumenty”, 5, 1969.
 120. Nauka i odpowiedzialność, „Kultura”, 16, 1969.
 121. Rewolucje naukowe, „Kultura”, 5, 1970.
 122. Kto jest naukowcem, „Kultura”, 6, 1970.
 123. Gdzie naukowiec pracuje, „Kultura”, 9, 1970.
 124. Jak się w nauce administruje, „Kultura”, 10, 1970.
 125. Jak się w nauce planuje, „Kultura”, 11, 1970.
 126. Dla kogo naukowiec pracuje, „Kultura”, 12, 1970.
 127. Nauka na wagę postępu, (wypowiedź w dyskusji), „Kultura”, 30, 1970.
 128. Warunki powodzenia (rewolucji naukowo-technicznej), „Przegląd Techniczny”, 35, 1971.
 129. O gospodarowaniu kadrami naukowymi (wypowiedź w dyskusji), [w:] Materiały z krajowej narady gospodarczej na temat „Udział nauki i techniki w rozwiązywaniu podstawowych problemów rozwoju gospodarki narodowej w latach 1972-1975, Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971.
 130. Na tropach optymalizacji – od emocji do decyzji, „Kultura”, 41, 1971.
 131. Na tropach optymalizacji – od nauki do polityki, „Kultura”, 42, 1971.
 132. Aktualny stan grzejnictwa promiennikowego, „Przegląd Elektrotechniczny”, 7/8, 1957.
 133. Problematyka naukowo-badawcza IV Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii, „Przegląd Elektrotechniczny”, 6, 1960.
 134. Istota i znaczenie cybernetyki, „Widnokręgi”, 1, 1961.
 135. Znaczenie zasad terminologicznych, „Normalizacja”, 6, 1961.
 136. O ujednolicenie terminologii fizycznej i technicznej, „Postępy Fizyki”, 2, 1962.
 137. Internationale Zusammenarbeit auf dem Normungsgebiet in der industriellen Elektrowä- rme, „Elektrowärme”, 6, 1962.
 138. Cybernetyka a sztuka, „Nowa Kultura”, 27, 1962.
 139. Cybernetyka przywraca jakość nauki, „Argumenty”, 31, 1962.
 140. Zagadnienia importu i eksportu urządzeń elektrotermicznych, „Przegląd Elektrotechniczny”, 12, 1960.
 141. Entwicklung der Elektrowärme in Polen, „Elektrowärme”, 10, 1963.
 142. Myślenie maszyn, „Problemy”, 9, 1963.
 143. Zasady opracowywania publikacji naukowo-technicznych, Główny Urząd Miar, 1965.
 144. Jednostki Si wielkości elektrycznych i magnetycznych, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 5, 1966.
 145. Cykl wykładów o cybernetyce, Polskie Radio, Warszawa, 1967.
 146. Informacja – dezinformacja – pseudoinformacja, „Argumenty”, 22, 1967.
 147. Granice wiedzy, Kultura, 30, 1969.
 148. Świadome działanie jako rozwiązywanie problemu optymalizacyjnego, „Nauczyciel i Wychowa­nie", 6, 1969.
 149. Program kursu naukoznawczego dla pracowników naukowo-badawczych, Komitet Nauko­znawstwa PAN, 1970.
 150. Cykl wykładów o organizacji badań naukowych, Instytut Organizacji i Mechanizacji Budow­nictwa, 1971.
 151. Cykl wykładów o naukach interdyscyplinarnych, Uniwersytet w Weliko Trnowo, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sofii, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Swisztow, 1971.
 152. Rodzaje decyzji, cykl wykładów dla kadr kierowniczych Ministerstwa Budownictwa, 1972.
 153. Metodyka badań naukowych, cykl wykładów dla pracowników naukowych Instytutu Orga­nizacji i Mechanizacji Budownictwa, 1972.
 154. Podstawy teorii systemów, cykl wykładów dla kadr kierowniczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1972.
 155. Optymalizacja zupełna, cykl wykładów dla kadr kierowniczych Narodowego Banku Polskie­go, 1972.
 156. Specjalizacja i integracja nauki, „Horyzonty Techniki”, 2, 1973.
 157. Wykłady optymalizacji, Studium Podyplomowe Organizacji i Koordynacji Prac Bada­wczych, Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1971/72, 1972/73.
 158. Aktualna sytuacja cybernetyki, „Nauka Polska”, 6, 1980.
 159. Zagadnienie prawdy w nauce, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax, 1, 1981.
 160. Upadek obyczajów, „Sztandar Młodych”, 8-10.08.1980.
 161. Problemy nauki współczesnej, „Nowe Drogi”, 5, 1980.
 162. Organizacja współczesnej działalności naukowej w zakresie badań, „Życie Szkoły Wyższej”, 9, 1975.
 163. W zgodzie z własnym charakterem, „Student”, 23, 20.09.1980.
 164. Cybernetic Parameters of the Character of Scientists, „Science of Science”, 3 (11), 1983.
 165. Physical Naturę of Comprehension of Signs, [w:] International Congres of Scientific Studies, Milano 1974.
 166. Recenzja książki: S. Lebson „Mierniki elektryczne”, WNT, 1953.
 167. Recenzja książki: S. Fidyk  „Nagrzewanie promiennikowe w przemyśle drzewnym”, „Przemysł Drzewny”, 12, 1956.
 168. Recenzja książki: P. de Latil „Sztuczne myślenie”, Pomiary – Automatyka – Kontrola, 6, 1959.
 169. Recenzja książki: L. Tiepłow „Oczierki o kibernetikie”, WNT, 1960.
 170. Recenzja książki: B. Sochor, L. Michalski, J. Luciński, „Regulacja i regulatory tempera­tury”, „Przegląd Elektrotechniczny”, 12, 1960.
 171. Recenzja książki: W. Jassem „Język i teoria informacji”, PWN, 1960.
 172. Recenzja książki: L. Couffignal  „La cybernetique”, „Przegląd Elektrotechniczny”, 11, 1964.
 173. Recenzja książki: J. Fromby „An introfunction to the mathematical formulation of self-organizing systems”, PWN, 1966.
 174. Recenzja książki: R. Gawroński (red.) „Bionika”, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 12, 1966.
 175. Recenzja książki: H. J. Flechner „Grundbegriffe der Kybernetik”, „Pomiary – Automatyka – Kontrola”, 3, 1967.
 176. Recenzja książki: L. Brillouin „Scientific uncertainty and information”, WNT, 1967.
 177. Recenzja książki: N. H. Amosow, „Modielirowanie myszlenia i psychiki”, PWN, 1967.
 178. Przedmowa do polskiego wydania książki J. R. Pierce: Symbole, sygnały i szumy, PWN, Warszawa 1967.
 179. Recenzja książki zbiorowej: „Stand und Perspektive der technischen Kybernetik”, „Przegląd Elektrotechniczny”, 12, 1967.
 180. Recenzja książki: T. Burakowski, A. Sala, J. Giziński, „Promienniki podczerwieni”, WNT, 1968.
 181. Recenzja książki: J. Kossecki „Cybernetyka społeczna”, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1972.
 182. Analiza krytyczna pracy „Tezaurus elektroenergetyki”, Instytut Energetyki, 1972,
 183. Analiza krytyczna pracy „Projekt uruchomienia działalności Podyplomowego Studium Infor­macji Naukowej”, Uniwersytet Warszawski, 1972.

Wykaz publikacji profesora Mariana Mazura został zamieszczony na końcy artykułu Jerzego Lechowskiego, zatytułowanego: Życiorys naukowy profesora Mariana Mazura (1909 - 1983), zamieszczonego w „Postępach Cybernetyki” 1987, r. 10, z. 2, na stronach 14-20