Zwiń menu

Zamieszczone artykułu są w wersji oddanej do wydawnictwa – bez korekty filologicznej.

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
1. Relacje między podsystemami systemu człowiek–urządzenie techniczne. pdf 221,52 KB
2. Przedsiębiorczość jako rodzaj aktywności stymulującej rozwój własny człowieka i rozwój gospodarczy pdf 184,77 KB
3. Mechanizmy zwiększające samosterowność człowieka w procesie edukacji ogólnotechnicznej pdf 159,27 KB
4. Osobowościowe aspekty teorii rozwoju zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości pdf 168,54 KB
5. Wypalenie zawodowe pdf 156,14 KB
6. Narzędzia dla doradcy zawodowego. Skale do mierzenia: przetwarzalności, odtwarzalności, emisyjności, tolerancji i podatności pdf 123,44 KB
7. Relacje między procesem przystosowana zawodowego a strukturą osobowości osoby przystosowującej się pdf 176,73 KB
8. Osobowość niemieckich menedżerów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości pdf 146,12 KB
9. Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb pdf 142,65 KB
10. Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy pdf 149,72 KB
11. Rygory metodologiczne dla teorii humanistycznych pdf 145,70 KB
12. Proces pracy w kontekście samoregulacji i organizacji pdf 113,14 KB
13. Aktywność zawodowa człowieka w kontekście mechanizmów interakcji procesów umysłowych i procesów emocjonalnych pdf 380,18 KB
14. Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze pożądane ze względu na efektywne funkcjonowanie zawodowe pdf 202,70 KB
15. Stałe właściwości sterownicze kierownika determinujące pożądane w jego pracy umiejętności pdf 151,42 KB
16. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego pdf 202,74 KB
17. Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego pdf 188,52 KB
18. Uwarunkowania intelektualnego rozwoju człowieka i sprzyjającej mu twórczej aktywności w procesie kształcenia pdf 147,91 KB
19. Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości pdf 159,81 KB
20. Funkcjonowanie człowieka w kontekście procesów demokratycznych pdf 128,37 KB
21. Przyczyny wypalenia uczniów w procesie edukacyjnym pdf 142,48 KB
22. Porozumiewanie się i komunikowanie doradcy z klientem w procesie poradnictwa zawodowego pdf 268,39 KB
23. Oddziaływania osób w procesie komunikowania się i ich stałe indywidualne cechy osobowości jako czynniki wewnętrzne determinujące ten proces pdf 241,08 KB
24. Komunikowanie się uczestników procesu pracy ze względu na rodzaj występującego między nimi sprzężenia zwrotnego pdf 354,75 KB
25. Rozwój kapitału intelektualnego uczestników procesu edukacyjnego ze względu na ich stałe indywidualne cechy osobowości pdf 142,56 KB
26. Migracja zarobkowa współczesnych Polaków w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości pdf 161,96 KB
27. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w kontekście samoregulacji i organizacji pdf 151,72 KB
28. Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych pdf 131,18 KB
29. Model osobowości zawodowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości pdf 135,67 KB
30. Paradygmat systemowy – badania i metody systemowe pdf 214,53 KB
31. Systemowa koncepcja człowieka pdf 188,40 KB
32. Implikacje dla człowieka i pedagogiki wynikające z rozwoju nauki i procesów globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym pdf 182,89 KB
33. Edukacja z perspektywy paradygmatu systemowego i globalizującego się świata pdf 162,58 KB
34. Implikacje globalizacji dla rynku pracy pdf 163,00 KB
35. Charakter narodowy Polaków w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego – refleksje w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka pdf 177,22 KB
36. Implikacje przemian na rynku pracy dla edukacji pdf 141,77 KB
37. Poglądy Profesora Mariana Mazura na temat edukacji w kontekście teorii systemów autonomicznych pdf 183,25 KB
38. Przemiany edukacyjne z punktu widzenia koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka pdf 276,16 KB
39. Ewakuacja systemu wartości w społeczeństwie demokratycznym wobec globalnych wyzwań współczesnego świata pdf 311,07 KB
40. Działanie mechanizmu homeostatycznego człowieka w sytuacji zagrożenia pdf 252,75 KB
41. Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalno- humanistycznej metodologii nauk o człowieku pdf 301,97 KB
42. Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmach pdf 168,35 KB
43. Przyczyny przeciętności. pdf 158,17 KB
44. Czynniki determinujące relacje interpersonalne pdf 398,47 KB
45. Znajomość sterowniczego mechanizmu psychiki jednostki jako warunek poznania przyczyn jej zachowań pdf 460,02 KB
46. UWARUNKOWANIA PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE.pdf pdf 214,38 KB
47. INFORMACYJNE ASEKTY DIALOGU - UJĘCIE CYBERNETYCZNE.pdf pdf 397,15 KB
48. ZDROWIE PSYCHICZNE W KONTEKŚCIE PROCESÓW SAMOREGULACJI - UJĘCIE CYBERNETYCZNE.pdf pdf 436,57 KB
49. Cybernetyka, geopolityka - dziedziny zakazane, ale bezwzględnie wskazane dla elit.pdf pdf 419,35 KB
50. Cybernetyka kluczem do interdyscyplinarności.pdf pdf 341,48 KB
51. Psychologiczne aspekty związków - ujęcie cybernetyczne.pdf pdf 317,26 KB
52. Cybernetyczna teoria systemów autonomicznych i jej implikacje dla bezpieczeństwa jednostki.pdf pdf 346,32 KB
53. Kонцепция постояных индивидуальных личностных качеств и ее использование при решении проблем в различных областях деятельности человека.pdf pdf 2,86 MB
54. Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki..pdf pdf 325,35 KB
55. Argumenty uzasadniające konieczność nauczania cybernetyki.pdf pdf 254,64 KB
56. Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj odbieranych i przekazywanych oddziaływań - analiza cybernetyczna.pdf pdf 346,89 KB
57. Charakter narodowy Polaków w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego – refleksje w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka.pdf pdf 302,81 KB
58. Funkcje stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w zarządzaniu.pdf pdf 326,70 KB