Zwiń menu

Od chwili powołania w lutym 2001 roku Instytutu Edukacji Technicznej na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Akademii im. Jana Długosza do 21 lutego 2010 roku pełniłam funkcję kierownika zakładu: Dydaktyki Techniki. Od 22 lutego 2010 roku po restrukturyzacji Instytutu, który został przekształcony w Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa do 30 września 2013 roku pełniłam funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki i Technologii Informacyjnej.

Funkcje pełnione z wyboru:

 • członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej a następnie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 2002-2008;
 • członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od 2005 roku do chwili obecnej;
 • członek Senackiej Komisji do spraw wydawnictwa od roku od 2005 do 2008 roku;
 • przewodnicząca Międzywydziałowego Zespołu Oceniającego od 2002 do 2008 roku;
 • członek Komitetu Redakcyjnego rocznika polsko-ukraińskiego od 1999 roku do chwili obecnej;
 • członek Rady Naukowej serii wydawniczej AJD „Edukacja Techniczna i Informatyczna” wydawanej od 2006 roku.

Udział w organizowaniu sześciu konferencji zagranicznych o zasięgu międzynarodowym:

 • członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium z Psychologii Humanistycznej i Pedagogiki, Równe 15-17 czerwca 1998 roku;
 • członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kramatorsk 16-17 maja 2002 roku;
 • zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kramatorsk 7-8 października 2004 roku;
 • członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Naukowo-Praktycznego Seminarium, Kramatorsk 18-20 maja 2006 roku;
 • członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Naukowo-Metodycznej Konferencji, Słowiańsk 24-25 stycznia 2008 roku;
 • zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kramatorsk 15 grudnia 2009 roku.

Od 2004 roku jestem członkiem Komitetu Naukowego międzynarodowych konferencji naukowych „Technika – Informatyka – Edukacja”, organizowanych każdego roku przez Uniwersytet Rzeszowski.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanymi kierowałam następującymi  projektami badawczymi:

 • „Stosowanie metod systemowych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa” – 2013 rok.
 • „Czynniki informacyjne, techniczne i ludzkie determinujące sytuacje kryzysowe” – 2012 rok.
 • „Technologie informacyjne w procesach komunikowania i przepływu informacji” – 2011 rok.
 • „Aktywność i rozwój uczestników procesów edukacyjnych oraz procesów pracy – zaspokajanie ich potrzeb” – 2010 rok.
 • „Opracowanie podstaw teorii pracy dotyczącej człowieka dokonującego wyboru zawodu ze względu na wartości swoich stałych indywidualnych cech  osobowości” – 2009 rok.
 • „Problemy związane z pracą i edukacją. Wartość pracy i edukacji w kontekście zaspokajania potrzeb sterowniczych” – 2008 rok.
 • „Komunikowanie się ludzi w procesach: pracy, edukacyjnym i poradnictwa zawodowego. Aktywność i rozwój człowieka w tych procesach” – 2007 rok.
 • „Mechanizmy aktywności zawodowej człowieka i czynniki determinujące ją” – 2006 rok.
 • „Aktywność edukacyjna o charakterze twórczym, dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych jako podstawowe zadanie do realizacji w procesie nauczania, wychowania i samodzielnego uczenia się na przestrzeni całego życia” – 2005 rok.
 • „Psychologiczno-pedagogiczne aspekty orientacji szkolnej i zawodowej oraz poradnictwa zawodowego” – 2005 rok.
 • „Aktywizacja uczestników procesów edukacyjnych. Analiza mechanizmów wewnętrznych człowieka uruchamiających aktywność” – 2004 rok.
 • „Wybrane problemy edukacyjne w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości uczestników procesu kształcenia” – 2003 rok.
 • „Wykorzystanie metod systemowych przy rozwiązywaniu problemów w procesie kształcenia zawodowego oraz w  poradnictwie zawodowym” – 2002 rok.
 • „Analiza mechanizmów w procesach: kształcenia zawodowego i poradnictwa zawodowego” – 2001 rok.
 • „Czynniki determinujące humanistyczne kształcenie zawodowe i optymalny rozwój zawodowy człowieka” – 2000 rok.
 • „Systemowe aspekty przemian edukacyjnych” – 1999 rok.
 • „Rozwiązywanie problemów z zakresu psychologii i pedagogiki w oparciu o koncepcję stałych indywidualnych cech osobowości człowieka” – 1998 rok.