Zwiń menu

APEL DO PSYCHOLOGÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z CYBERNETYKĄ I STOSOWANIE JEJ (7 lipca 2017 r.)

CO UZYSKAŁAM DZIĘKI CYBERNETYCE?
Korzyści jakie uzyskałam dzięki znajomości cybernetyki uważam za ogromne, przy niezbyt dużych „nakładach”, które włożyłam w poznanie jej.
Dzięki cybernetyce między innymi:

 • zrozumiałam istotę problemów interpersonalnych, które wcześniej „spędzały mi sen z oczu”, lepiej zrozumiałam samą siebie i innych ludzi, ich dążenia, pragnienia, motywacje;

 • cybernetyka pozwoliła mi dobierać takie oddziaływania na innych ludzi, efektem których często bywają satysfakcjonujące zarówno ich, jak i mnie – okazywane przez nich reakcje;

 • cybernetyka stanowi skuteczną „broń” chroniącą mnie przed manipulacją ze strony niechętnych mi osób;

 • cybernetyka, jako nauka interdyscyplinarna jest niezbędna do badania wszelkiego typu zjawisk społecznych, gdyż mają one charakter interdyscyplinarny;

 • cybernetyka pozwoliła mi zrozumieć wiele zagadnień z różnych – nieznanych mi bliżej – dyscyplin tradycyjnych, gdyż dzięki swej interdyscyplinarności mogę ją stosować do analizy zjawisk i procesów rozpatrywanych w tych dyscyplinach.

CO UDOWADNIA CYBERNETYKA?
Cybernetyka udowadnia między innymi, że:

 • na podstawie obserwacji zachowań, czyli reakcji człowieka oraz na podstawie obserwacji bodźców docierających do niego z otoczenia – wywołujących te reakcje, nie można określić wewnętrznego mechanizmu ludzkiej psychiki, który jest niedostępny dla obserwacji. Zgromadzona wiedza empiryczna nie jest wiedzą wystarczającą do poznania wewnętrznego mechanizmu człowieka. Koniecznej wiedzy na ten temat dostarcza cybernetyka, będąca nauką o sterowaniu, gdyż wewnętrzny mechanizm człowieka, dzięki któremu dokonywana jest transformacja bodźców w reakcje, jest mechanizmem sterowniczym, do którego ma dostęp nauka o sterowaniu – cybernetyka;

 • człowiek, aby funkcjonować w otoczeniu w interesie własnym, poza cechami, na które wpływa to otoczenie – zmieniając je, musi mieć cechy niezależne od otoczenia, dzięki którym jest w stanie przeciwstawić się niekorzystnym dla siebie wpływom docierających z zewnątrz.

NA JAKIE PYTANIE POZWALA ODPOWIEDZIEĆ CYBERNETYKA?
Posiadanie cybernetycznej wiedzy o człowieku pozwala odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

 • Jak funkcjonuje wewnętrzny mechanizm ludzkiej psychiki, będący mechanizmem sterowniczym?

 • Jakie są przyczyny pojawiania się emocji?

 • Jakie cechy osobowości, będące właściwościami sterowniczymi ma człowiek?

 • Co determinuje ludzkie zachowania?

 • Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania pozwala na humanistyczne sterowanie/oddziaływanie na ludzi.

JAKIE BARIERY UTRUDNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ NAUKOWCÓW USUWA CYBERNETYKA?
Przyczynami występowania barier uniemożliwiających skuteczną współpracę różnych dyscyplin naukowych są między innymi:

 • monodyscyplinarność naukowców;

 • brak jednolitej terminologii wspólnej dla tych dziedzin; różne znaczenie tych samych terminów używanych w ramach każdej z tych dziedzin, wynikające z nieprzestrzegania konwencji terminologicznej;

 • zbieranie mnóstwa informacji szczegółowych i tylko na ich podstawie przechodzenie do zależności ogólnych – nie daje poprawnych rozwiązań. Konieczne jest określenie zależności ogólnych – co umożliwia cybernetyka, i usytuowanie w nich, we właściwych miejscach informacji szczegółowych; za celowe i niezbędne uważam badania prowadzone przez psychologów, jednakże ich przydatność wzrośnie, jeśli analizowane będą w kontekście zależności ogólnych, określonych przez cybernetykę;

 • badane zjawiska, procesy i obiekty nie są traktowane całościowo; by określić relacje zachodzące między jednostką a jej różnorodnym otoczeniem konieczne jest podejście systemowe do badań nie tylko tych relacji, ale również jednostki i jej otoczenia;

 • nie są wykorzystywane ścisłe holistyczne naukowe teorie pozwalające na określenie związków między zdarzeniami w celu określenia przebiegu transformacji jednego zdarzenia w inne, a więc również transformacji przyjętych założeń w wynik, co umożliwia trafne prognozowanie.

Dziś nie ulega już najmniejszej wątpliwości, że rolę wspólnego języka dla różnych dyscyplin specjalistycznych mogą stanowić TERMINY CYBERNETYCZNE, które zastępują bardzo wiele różnych, często niezdefiniowanych nazw, używanych w poszczególnych dyscyplinach. Terminem cybernetycznym można określić różnego rodzaju zjawiska, czy obiekty, ale pod warunkiem, że bierze się pod uwagę ich funkcje, tzn. to, jak działają, a nie to, z czego są zrobione. Na przykład termin cybernetyczny „system” może być użyty do określenia wszelkiego typu obiektów, którymi zajmują się różne dziedziny nauki, podobnie jak terminy: oddziaływanie, sprzężenie zwrotne, sterowanie.

Dziesiątki przeprowadzonych przeze mnie oraz pod moim kierunkiem badań, potwierdziło słuszność hipotez stawianych w oparciu o teorię systemów autonomicznych w ponad 80% (w bardzo wielu badaniach w 100%). Teoria ta zastosowana do rozwiązywania psychologicznych problemów człowieka może przyczynić się do rozwoju psychologii, gdyż umożliwia wyjaśnianie zachowań człowieka, przewidywanie ich, określanie różnic indywidualnych między ludźmi itd. – oczywiście pod warunkiem, że psychologowie zechcą ją poznać i stosować. Nie tylko dla naukowców, ale również dla zwykłych ludzi cybernetyka oraz teoria systemów autonomicznych jest: zrozumiała, logiczna, spójna, możliwa i łatwa do zastosowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka.

Jako osoba odpowiedzialna, nieźle zorientowana w problematyce nauk humanistycznych oraz ścisłych, uważam, że KAŻDY inteligentny człowiek pragnący dociec przyczyn ludzkich zachowań jest w stanie opanować cybernetykę, w zakresie umożliwiającym mu stosowanie jej w praktyce. W oparciu wyłącznie o literaturę – co oczywiście jest możliwe – może jednak stwarzać to pewne problemy i okazać się uciążliwe.
Opierając się na moich wieloletnich doświadczeniach dydaktycznych uważam, że około sześć pięciogodzinnych wykładów na ten temat może okazać się wystarczające, by między innymi:

 • zrozumieć wewnętrzne sterownicze mechanizmy ludzkiej psychiki;

 • poznać funkcje cech osobowości człowieka;

 • umieć zdiagnozować te cechy;

 • umieć trafnie prognozować ludzkie zachowania.

MÓJ APEL DO PSYCHOLOGÓW brzmi, by nie bali się cybernetyki, byli na nią otwarci, bo jej znajomość i zastosowanie do wyjaśniania psychologicznych problemów może przynieść wyłącznie korzyści, samym psychologom, jak i ich pacjentom.
Psychologowie, jak nikt inny rozumieją i zachęcają do OTWARTOŚCI, do ROZWOJU, do pokonywania własnych wewnętrznych ograniczeń, do ODWAGI i KREATYWNOŚCI.
Ponieważ cechy te posiadają psychologowie pasjonaci, którzy pragną twórczo funkcjonować w swej profesji – wierzę, że zechcą zapoznać się z cybernetyką i stosować ją w swej działalności.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage