Zwiń menu

Wybrane publikacje

1975

Kotlorz D.: Płaca jako czynnik racjonalizacji zatrudnienia [praca doktorska]. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1975.

 

1976

Kotlorz D.: Płaca jako czynnik lepszego wykorzystania czasu pracy i kwalifikacji. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 1976 (Wybrane Informacje Tematyczne, IPiSS, z. 4).

 

1981

Kotlorz D.: Problemy gospodarowania zasobami siły roboczej. „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1981, nr 4.

Czajka Z., Kotlorz D.: Zespołowe formy płac. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 1981 (Studia i Materiały IPiSS, z. 14).

 

1983

Kotlorz D.: Formy płac robotników a racjonalne zatrudnienie. „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1983, nr 6.

 

1984

Kotlorz D.: Samodzielność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania zakładowych systemów wynagradzania.W: System płac w warunkach reformy gospodarczej. Red. S. Czajka i in. T. 2. IPiSS, Warszawa 1984 (Studia i Materiały IPiSS, z. 11).

 

1985

Kotlorz D.: Doskonalenie form płac w „TAGORZE”. „Polityka Społeczna” 1985, nr 2.

 

1986

Kotlorz D.: Skuteczność zakładowych systemów wynagradzania (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa). W: Polityka płac w przedsiębiorstwie. Red. Z. Wolińska. Cz. 2: Kształtowanie płac w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały IPiSS, z. 12, Warszawa 1986.

 

1989

Kotlorz D.: Arbeitsvermögen, rationelle Beschäftigung und sozialökonomische Effektivität in der VR Polen, untersucht im Zeitraum 1950-1985 [praca habilitacyjna]. Leipzig Universität, Leipzig 1989.

Kotlorz D., Mirosznikow W.: Wokół kategorii sposobu życia. „Ja i Polityka” 1989, nr 3, [b.s.].

 

1992

Kotlorz D., Zachorowska A.: Ekonomiczno-społeczne problemy gospodarowania zasobami pracy w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1992.

Kotlorz D.: The Political and Economic Relationship between the EC and Eastern Europe beyond 1990, and the Possibility of EC Membership for Eastern Europe (Poland, Czecho-Slovakia, and Hungary). W: Europe Beyond 1992. Red. Chong-ko Tzou. Graduate School of European Studies, Taipei, Taiwan 1992.

 

1993

Kotlorz D.: O bezrobociu na marginesie konferencyjnej dyskusji. W: Ubóstwo jako problem polityki społecznej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 13-16 czerwca 1993. Red. L. Frąckiewicz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1993.

Tzou Ch., Kotlorz D.: Wybrane problemy polityki społecznej na Tajwanie. „Polityka Społeczna” 1993, nr 4.

 

1994

Kotlorz D.: Bezrobocie. W: Polityka społeczna: wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Red. L. Frąckiewicz. Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1994.

Bezrobocie w województwie katowickim ze szczególnym uwzględnieniem Rybnickiego Okręgu Węglowego: diagnoza, prognoza, przeciwdziałanie. Raport z badań. Red. D. Kotlorz. Oprac. zespół: J. Andrycz, J. Bernais, D. Kotlorz, J. Mika, A. Rączaszek, M. Wrana. Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, Gliwice 1994.

Sytuacja materialna i społeczna grup dotkniętych zjawiskiem bezrobocia w Rybnickim Okręgu Węglowym.Praca badawcza. Red. D. Kotlorz. Oprac. zespół: J. Andrycz, J. Bernais, D. Kotlorz, J. Mika. Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, Katowice 1994.

 

1995

Kotlorz D.: Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej: materiały do studiowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1995.

 

1996

Kotlorz D.: Rynek pracy województwa katowickiego. „Humanizacja Pracy” 1996, nr 1-2.

 

1997

Kotlorz D.: Bezrobocie jako kwestia ekonomiczna i społeczna (niektóre aspekty). W: Polityka społeczna – rodzina – bezrobocie. Red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec. Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.

 

1998

Kotlorz D.: Bezrobocie absolwentów jako przejaw dysharmonii pomiędzy systemem edukacji a popytem na pracę. W: Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Red. A. Ziomek. GWSH, Katowice 1998.

Kotlorz D.: Polityka rynku pracy w Polsce w okresie transformacji: wybrane problemy. Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1998, nr 1.

Kotlorz D.: Rola polityki gospodarczej państwa. Głos w dyskusji. W: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowe (problemy społeczne i demograficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski). Elipsa, Warszawa 1998.

Kotlorz D.: Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji systemowej (lata 1990-1996). W: Z badań nad rolą czynnika ludzkiego na Śląsku Opolskim (ludność, kwalifikacje, bezrobocie). Red. R. Rauziński. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 1998.

Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U.: Rynek pracy w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.

1999

Kotlorz D.: Dylematy polityki rynku pracy wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską. W: Regionálni Spolupráce’99. Sbornik z mezinárodni konference konané ve dnech 19-21.05.1999. Slezska univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, OPF SU, Karvina 1999.

Kotlorz D.: Rola edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży. W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji (Cieszyn, 15-16 grudnia 1999 r.). Red. W. Kojs, R. Mrózek, R. Studenski. T. 1. Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, Katowice 1999.

Kotlorz D.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W: Europa regionów – współpraca regionalna 2000. Konferencja naukowa Wisła-Jawornik 1999 – Evropa region – regionální spo-lupráce 2000. Red. J. Pyka. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, GWSH, Katowice 1999.

Kotlorz D.: Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999.

 

2000

Kotlorz D.: Bezrobocie i strategie przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W:Psychologické a medicinské aspekty nezaměstnanosti. (Psychological and medical aspects of unemployment). Red. B. Buchtová. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správni fakulta, Brno 2000.

Kotlorz D.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. „Inicjatywy Gospodarcze. Magazyn Śląskiego Klubu Biznesu” 2000, nr 5.

 

2001

Kotlorz D.: Uwarunkowania polskiego rynku pracy i strategie przeciwdziałania bezrobociu. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Cz. 1. Red. A. Ziomek. GWSH, Katowice 2001.

 

2002

Kotlorz D.: Rynek pracy. W: Wybrane problemy mikroekonomii. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Red. M. Goik. WSEiA, Bytom 2002.

2003

Kotlorz D.: Kompetencje pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji (Podniky v podminkach procesu globalizace a integrace). Międzynarodowa konferencja naukowa, (mezinarodni vedecka konferencie), Ostrawa 24-25.04.2003. Red. K. Szaflarski. GWSH, Katowice 2003.

Kotlorz D.: Problemy rynku pracy. W: Makroekonomia: podstawowe zagadnienia. Skrypt uczelniany. Red. U. Zagóra-Jonszta. WSEiA, Bytom 2003.

Kotlorz D.: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dualnej strategii wzrostu gospodarczego W:Male a stredni podniky pred a po vstupu do Evropske unie. Sbornik referatu z mezinarodni konference: Karvina, 28-29.5.3003. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Slezska univerzita v Opave, Karvina 2003.

 

2004

Kotlorz D.: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji (wybrane problemy). GWSH, Katowice 2004.

Kotlorz D., Skórska A., Jeż R., Jastrzębski T.: Psychologiczne skutki bezrobocia długookresowego w Polsce. W: Psychologie a nezamestnasnost zkusenosti a praxe. Sbornik referatu z mezinarodni konference konane dne 24. června v Brne. Red. Božena Buchtova. Masarykova univerzita v Brne, Brno 2004.

Kotlorz D.: Rola państwa w równoważeniu rynku pracy. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna. Red. U. Zagóra-Jonszta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.

Kotlorz D.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w prozatrudnieniowej polityce gospodarczej Polski po wejściu do UE. W: Male a stredni podniky na prahu do evropske unie: sbornik referatu z mezinarodni konference, Ostrava, 7-8.06.2004. Red. Jiri Vanek. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, OPF SU, Ostrava 2004.

 

2005

Kotlorz D.: Zmiany w działowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1995-2001. W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce: ujęcie teoretyczne i empiryczne. Red. S. Krajewski, L. Kucharski. Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania nr 12. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

 

2006

Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. D. Kotlorz. GWSH, Katowice 2006.

Kotlorz D.: Bezrobocie długookresowe: wybrane problemy. W: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak. Red. E. Kryńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kotlorz D.: Śląski rynek pracy. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Red. A. Rączaszek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.

Kotlorz D.: Edukacyjne uwarunkowania sytuacji na polskim rynku pracy. W: Europejski rynek pracy wyzwaniem edukacyjnym. Konferencja poświęcona 80-leciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Red. B. Rolka i in. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2006.

Kotlorz D., Wąsowicz J.: Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa śląskiego. W: Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo GWSH, Katowice 2006.

Kotlorz D., Skórska A.: Przeciwdziałanie bezrobociu. W: Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo GWSH, Katowice 2006.

Kotlorz D., Skórska A., Jeż R.: Bezrobocie w województwie śląskim. W: Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. D. Kotlorz. GWSH, Katowice 2006.

Kotlorz D., Wagnerová E., Pyka J.: Zvyšováni konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku. [C.1].W: Motivace – vzděláni, zaměstnáni – podnikáni. Slezska univerzita v Opavě, Karviná 2006 (ESF Projekt OP RLZ – Opatřeni 2.2. čislo Projektu C2 04.1.03/2.2.15.1/0069).

 

2007

Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

Kotlorz D.: Podstawowe przyczyny spadku zatrudnienia w Polsce. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

Kotlorz D.: Podstawowe pojęcia. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

Kotlorz D.: Uwarunkowania gospodarcze. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

Kotlorz D.: Uwarunkowania strukturalne. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

 

2008

Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.

Kotlorz D.: Bezrobocie jako przyczyna i skutek ekskluzji społecznej. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.

Kotlorz D.: Zmiany strukturalne na polskim rynku pracy i aktualność krzywej Philipsa. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Red. U. Zagóra-Jonszta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.

Kotlorz D.: Socio-economic consequences of the unemployment. Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1-2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2008.

 

2009

Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

Kotlorz D.: Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy. W: Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

Zagóra-Jonszta U., Kotlorz D.: Zagadnienia społeczno-gospodarcze Górnego Śląska a rynek pracy (1922-1939). Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009.

 

2010

Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.

Kotlorz D., Skórska A.: Polski rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską: wybrane problemy. W:Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.

 

2011

Współczesny rynek pracy (wybrane problemy). Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.

Dylematy współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 78, Katowice 2011.

Kotlorz D.: Kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych jako determinanta zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów. W: Współczesny rynek pracy – wybrane problemy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.

Kotlorz D., Skórska A.: Ranking krajów Unii Europejskiej według sytuacji na ich rynkach pracy w latach 2003-2009. W: Dylematy współczesnego rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach nr 78, Katowice 2011.

Kotlorz D., Skórska A.: Kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych jako determinanta zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów W: Współczesny rynek pracy (wybrane problemy).Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.

Kotlorz D. i in.: Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w województwie śląskim a problem ich zatrudnienia. W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Red. S. Kantyka. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Ruda Śląska 2011. (Publikacja opracowana w ramach projektu „Niepełnosprawni – przedsiębiorcom...” realizowanego przez RAR „Inwestor” Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS).

Kotlorz D. i in.: Podstawowe założenia projektu i metodologia badań. W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Red. S. Kantyka. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Ruda Śląska 2011. (Publikacja opracowana w ramach projektu „Niepełnosprawni – przedsiębiorcom...” realizowanego przez RAR „Inwestor” Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS).

Kotlorz D. i in.: Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W:Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Red. S. Kantyka. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Ruda Śląska 2011. (Publikacja opracowana w ramach projektu „Niepełnosprawni – przedsiębiorcom...” realizowanego przez RAR „Inwestor” Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS).

Kotlorz D.: Sytuacja ekonomiczna a problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W:Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Red. S. Kantyka. Mewa Druk, Ruda Śląska 2011.

Kotlorz D.: Transformacja śląskiego rynku pracy. W: Niepełnosprawni - przedsiębiorcom, przedsiębiorcy - niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Red. S. Kantyka. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Ruda Śląska 2011. (Publikacja opracowana w ramach projektu „Niepełnosprawni – przedsiębiorcom...” realizowanego przez RAR „Inwestor” Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS).

 

2012

Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Red. D. Kotlorz, A. Rączaszek. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 115, Katowice 2012.

Kotlorz D.: Przepływy osób między zasobami na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010. W: Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji. Folia Oeconomica, nr 268, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Kotlorz D., Skórska A.: Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia W: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 112,  Katowice 2012.

Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U.: Górnośląski rynek pracy w okresie międzywojennym. W: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A Rączaszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy.Red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 110, Katowice 2012.

Mikro-i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce. Red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 111, Katowice 2012.

Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej. Red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 112, Katowice 2012.

 

2013

Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe. Red. D. Kotlorz , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010 W: Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe. Red. D. Kotlorz , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

 Kotlorz D, Skórska A,  Tranformation of Employment Structures in Poland Servitization of Economy,”Olsztyn Economic Jurnal” nr 8  (2/2013) Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013

Zróżnicowanie sytuacji na rynkach pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. Red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 160 , Katowice 2013.

Społeczno –ekonomiczne problemy rynku pracy Red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 161 , Katowice 2013.

 

 

 

 

 

Pani prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz w 1992 roku została zaproszona przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu na Tajwan. Zaproszenie to stało się początkiem trwającej do dzisiaj współpracy naukowo-badawczej z Tamkang University w Taipei. W tym samym roku uczestniczyłam w prestiżowej euroazjatyckiej III konferencji organizowanej przez Graduate Institute of European Studies Tamkang University, wygłaszając referat pt. The Political and Economic Relationship between the EC and Eastern Europe beyond 1990, and the Possibility of EC Membership for Eastern Europe (Poland, Czecho-Slovakia, and Hungary) opublikowany w języku angielskim i chińskim. Jako guest professor w Tamkang University wygłosiłam tam cykl wykładów z zakresu integracji europejskiej.