Zwiń menu

Barbara Baraniak doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki pracy, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  wieloletni pracownik naukowy oraz sekretarz naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie , a także pełniąca tam obowiązki dyrektora / 01.10.2007r. – 30.03.2009r./; promotor kadr pedagogicznych na poziomach: licencjackim i  magisterskim / ponad 250/oraz  doktorskim/ 5 wypromowanych doktorów/; autorka licznych publikacji o charakterze monografii / 5 /, podręczników / 3/ , rozdziałów w monografiach i podręcznikach / 5 /,słowników / 1/, prac redakcyjnych / 8 /, licznych opracowań autorskich w  druków zwartych / 100 / oraz artykułów / 56 /,  z których ważniejsze to: Treści kształcenia zawodowego- kryteria i metody doboru/ 1994/, Programy kształcenia zawodowego. Teoria, metodologia, aplikacje /2002/, Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej/ 2008/, Metody badania pracy / 2009/,Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań/ dwa wydania : 2010 i 2013 / a także współautorskie z : T.W Nowackim i K. Korabiowską -Nowacka –Nowy Słownik Pedagogiki Pracy / 2001/, S.M. Kwiatkowskim i A. Bogajem – Pedagogika pracy / 2007/ oraz redakcje naukowe/  / m.in. Standaryzacja kształcenia zawodowego/ współred. z M. Butkiewiczem / ( 1997 ), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / 2007/, Jubileusz 95- lat życia Tadeusza W. Nowackiego /2008/, Wartości w pedagogice pracy / 2008/,Od manualizmu do pedagogiki pracy/ 2010/, Człowiek w pedagogice pracy / 2012/ oraz Pamięć  i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki / 2013 /. / współred …. G. Sanecki/.

a/

Monografie

b/

Słowniki

c/

Akademickie i szkolne autorskie oraz współautorskie podręczniki

d/

Redakcje i współredakcje naukowe książek

Wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski / 2011/, Złotym Krzyżem Zasługi / 1999/, Medalem Komisji Edukacji Narodowej / 1998/.

Kolejny ważny element w  aktywności  naukowej stanowią projekty badawcze / 15/, konferencje naukowe /ponad  100/  wraz z wygłaszanym referatem oraz przewodniczeniem różnym sesjom, w tym plenarnym, a także członkostwo w rozlicznych organizacjach , stowarzyszeniach oraz działalność ekspercka.

Sylwetkę osobowościową dopełniają zainteresowania i hobby


Szczegółowy Opis działań naukowych oraz osiągnięć.

1.WYKSZTAŁCENIE I  KIERUNKI BADAŃ KIERUNKI BADAŃ

1.1. WYKSZTAŁCENIE

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogika pracy (Akademia Bydgoska); obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 2004 r.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy –1992
 • mgr inż. technologii żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 1979 r.

1.2.GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 • obszary badawcze pedagogiki pracy;
 • badanie pracy w aspekcie przygotowania zawodowego różnych grup absolwentów do podjęcia pracy zawodowej
  • programy kształcenia w reformie oświaty – cele, dobór treści, wymagania, osiągnięcia w programach przedmiotowych, modułowych, blokowych, zintegrowanych;
  • zagadnienia poradnictwa i doradztwa zawodowego
  • ewaluacja programów wdrażanych do szkół;
  • edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej
  • nauczyciel szkoły zawodowej i jego oczekiwania zawodowe;
  • standardy kwalifikacji zawodowych;
  • ramy kwalifikacji zawodowych;
  • regionalne programy edukacyjne

 

2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2.1.Wykaz publikacji naukowych autorskich lub współautorskich

 • Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, UKSW, Warszawa, 2010, ss.405, wyd. I; 2013r. ss. 437,  wyd. II
 • Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. IBE, Warszawa, 2008,  ss. 208.
 • Metody badania pracy. Warszawa, WAiP, 2008, ss. 254
 • Pedagogika pracy. Współautorzy: ….. S/M. Kwiatkowski, A. Bogaj. Warszawa, WAiP. 2007, ss. 86-189
 • Programy kształcenia zawodowego. Teoria, Metodologia, Aplikacje. Warszawa,  IBE, 2001, ss. 370  
 • Nowy Słownik Pedagogiki Pracy. Współautorzy: …. T.W. Nowacki, K. Korabiowska – Nowacka. Warszawa, WSP TWP, 2000, ss.
 • Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru. Warszawa, IBE, 1995, ss. 88.
 • Chemia dla szkół spożywczych - pytania i zadania. Wyd. I. Warszawa, WSiP, 1996, - ss.168, Wyd. II. Warszawa, WSiP, 1997, - ss.168
 • Analiza techniczna w produkcji cukierniczej. Wyd. I. Warszawa, WSiP, 1997, -s. 237 .

2.2.Wykaz publikacji naukowych pod redakcją lub współredakcją

 • Pamięć i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki w 100 – lecie urodzin. Współred …. G. Sanecki. Lublin,UMCS ,2013, ss.180
 • Człowiek w pedagogice pracy. Difin, Warszawa 2012, ss. 396
  • Od manualizmu do pedagogiki pracy. Difin, Warszawa, 2010, ss.184
  • Wartości w pedagogice pracy. IBE, Warszawa, 2008, ss. 302.
  • Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. IBE, Warszawa, 2007,  ss. 250.
  • Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego. IBE, Warszawa, 2008, ss. 306.
  • Dobór treści kształcenia zawodowego. Tom I. serii „Unowocześnianie kształcenia zawodowego”. Wyd. I. Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, 316 s.; ”. Wyd. II. Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 2000, -316 s.
  • Standaryzacja kształcenia zawodowego. Red. ... M. Butkiewicz. Tom. II. Seri „Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, -327 s.

2.3. Rozdział w podręczniku

 • Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego. W: Szkoła a rynek pracy. Red. A. Bogaj., S.M. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa,             2006, s. 61-105
 • Edukacja prozawodowa W: Pedagogika Pracy. WSiP, 2007, Warszawa, s. 86-100.
 • Edukacja zawodowa. W: Pedagogika Pracy. WSiP, 2007, Warszawa, 111-189.
 • Programy kształcenia zawodowego wczoraj i dziś. W: O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym. H. Komorowska. Warszawa, Fraszka 2012, s. 147 – 183, / aneks /.
 • Bogactwo twórczości naukowej Tadeusza W. Nowackiego. W: Pamięć i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki w 100 – lecie urodzin. Red. B. Baraniak, G. Sanecki. Lublin UMCS 2013, s. 133 -180

2.4.Wykaz publikacji popularno-naukowych

2.4.1. Artykuły zamieszczone w pracy zbiorowej

 • Projektowanie zawodów i treści kształcenia (zmiany programowe). Współaut. Zofia Parfiniewicz. W: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Red. Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa, IBE, 1994, 105-113 s.
 • Aktualne problemy terminologiczne w pedagogice pracy. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Red. R. Gerlach. Bydgoszcz, WSP, 1996, s.305-311.
 • Kierunki dalszych poszukiwań badawczych w aspekcie kryteriów doboru treści. Współaut. Krzysztof Symela. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. ... . Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s.289-296.
 • Koncepcje (metody) doboru treści wobec specyfiki kształcenia zawodowego. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I, w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. .. . Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s.26-50.
 • Multimedia w pakietach. W: Komputery - audio - video - multimedia - infostrady. Red. W. Stryjkowski, A.Zając. Poznań UAM, Rzeszów, WSP, Tarnów, KO, 1996, s. 123-135.
 • Pogląd na aktualne problemy pedagogiki pracy. W: Przemiany w oświacie. Tom II. Red. A. Zając. Rzeszów, WSP, Warszawa. WSP ZNP, Krosno, KO, 1997, s. 109-119.
 • Pogląd na terminologię problemu doboru treści kształcenia. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. .... . Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s. 11-27.
 • Przegląd koncepcji (metod) doboru treści kształcenia. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom i. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. .. . Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s. 27-36.
 • Rdzeń treściowy jako metoda doboru treści kształcenia zawodowego. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom 1. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. ... Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s. 50-57.
 • Rola nauczyciela wobec podstawy programowej oraz programu nauczania. W: Reforma kształcenia zawodowego. Red. E. Goźlińska. Warszawa, CODN, 1997, s. 152-165.
 • Test praktyczny w nauczaniu chemii. Współaut. M. Modzelewski. W: Pomiar dydaktyczny w szkołach zawodowych. Red. U. Jeruszka, B. Niemierko. Warszawa, MEN, 1997, s. 48-61.
 • Tradycyjne koncepcje (metody) a dobór treści kształcenia w zawodach chemicznych i pokrewnych. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red.... Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s. 114-153.
 • Współczesne koncepcje (metody) w modelowaniu treści kształcenia w zawodach chemicznych i pokrewnych. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red..... Warszawa-Radom,  IBE-ITeE, 1997, s. 178-235.
 • Identyfikacja kryteriów ocen i wymagań egzaminacyjnych w aspekcie standaryzacji kwalifikacji zawodów chemicznych oraz gospodarki żywnościowej. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego. Red..... M. Butkiewicz. Warszawa, IBE, 1998, s.260-272.
 • Współczesne koncepcje (metody) w modelowaniu treści kształcenia w zawodach gospodarki żywnościowej. W: Dobór treści kształcenia zawodowego, tom I. w serii Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red..... Warszawa-Radom, IBE-ITeE, 1997, s.236-268.
 • Kierunki przemian współczesnej szkoły. W: Podmiot gospodarczy w kształceniu zawodowym. Bydgoszcz, STE, 1998, s.15-27.
 • Kształcenie ekologiczne a interdyscyplinarność w przygotowaniu do zawodu. W: Edukacja dorosłych. Red. D. Cichy, Warszawa IBE, 1998, s. 178-235.
 • Kwalifikacje czy kompetencje kryterium standaryzacji kształcenia zawodowego oraz unowocześniania kształcenia zawodowego. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego, tom II. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. M. Butkiewicz. Warszawa, IBE, 1998, s.20-35.
 • Miejsce i rola kształcenia zawodowego w polityce edukacyjnej. W: Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. Bydgoszcz, WSP, 1998, s. 204-215.
 • Multimedia w edukacji szkolnej wobec wyzwań reformy programowej. W: Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Red. A. Zając. Poznań UAM, Rzeszów WSP, Tarnów Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA., 1997, s. 271-299.
 • Perspektywy i rozwój wdrożeń i ewaluacji treści kształcenia zawodowego. Współaut. K. Symela. W: Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego, tom III. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. K. Symela. Warszawa, IBE, 1998, s. 279-280.
 • Perspektywy tworzenia systemu standardów kwalifikacji zawodowych. Współaut... M. Butkiewicz. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego, tom II. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. M.Butkiewicz. Warszawa , IBE, 1998, s. 260-272.
 • Rola podstawy programowej w konstruowaniu programów nauczania. W: Przemiany w oświacie. Red. A. Zając. Rzeszów WSP, Tarnów KO Tarnów, 1997, s. 109-119.
 • Standardy kwalifikacji zawodowych narzędziem weryfikacji podstaw programów i programów nauczania. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego, tom II. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. red. M.Butkiewicz. Warszawa, IBE, 1998, s. 140-155.
 • Wprowadzenie. Współaut. K. Symela. W: Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego, tom. III. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red. K. Symela. Warszawa, IBE, 1998, s. 7-10.
 • Wstęp. Współaut. M. Butkiewicz. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego, tom II. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Warszawa, IBE, 1998, s.7-11.
 • Słowniczek podstawowych pojęć. Współaut. M. Butkiewicz, T. Nowacki, K. Korabiowska-Nowacka. W: Standaryzacja kształcenia zawodowego, tom II. w serii: Unowocześnianie kształcenia zawodowego. Red..... M. Butkiewicz. Warszawa, IBE, 1998, s. 289-329.
 • Strukturalne koncepcje doboru treści kształcenia. W: Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy. Red. S.M. Kwiatkowski. Warszawa, IBE, 2000, s.101-111.              
 • Uwarunkowania reformy systemu edukacji w Polsce. W: Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy. Mat. z II konferencji polsko-niemieckiej. Red. B. Płotkowski, M. Jedurska.-Byssa. MEN, Warszawa, KO Poznań, Wojewoda Wielkopolski. Poznań, 2000, s. 7-33.
 • Doskonalenie nauczycieli podstawą rozwoju zawodowego. W: Nauczyciel 2000 plus. Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska. Red. Cichy Danuta. 2001, s. 254-260.
 • Kształcenie zawodowe dla trwałego i zrównoważonego rozwoju. W: Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju. Red. D. Cichy. PAN, Komitet przy  Prezydium PAN, Człowiek i Środowisko, 2000, s. 137-....
 • Problem wyboru szkoły i zawodu w kontekście reformy systemu edukacji. W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Red. B. Wojtasik. Uniwersytet Wrocławski,   Wrocław, 2001, s. 361-375.
 • Kwalifikacje i kompetencje. W: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria.  Metodologia. Projekty. Red. Stefan M. Kwiatkowski, K. Symela. IBE, 2001, s.......
 • Typologia programów kształcenia. W: Edukacja środowiskowa – programy, metody, efekty. Red. D.Cichy. Prezydium PAN. Człowiek i środowisko. Zeszyty naukowe nr 28, s. 43-60, 2002.
 • Szkoła średnia miejscem kształcenia prozawodowe w nowym systemie edukacyjnym RP – uwarunkowania historyczne. Str. 87-102. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy
 • Programy kształcenia jako element pakietu dydaktycznego w uczeniu się i nauczania na odległość. W: Edukacja techniczna i informatyczna. Kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia. Red. A. Michalski., M. Kajdasz-Aanil. UKW, Bydgoszcz, 2005, s. 393-405.
 • Kształcenie doradców zawodowych na studiach podyplomowych. Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Red. H. Bednarczyk., J. Figurski., M. Żurek, 2004, s. 163-169.
 • Umiejętności konstruowania programów kształcenia ważnym elementem nowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W: Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Red. S.M. Kwiatkowski. 2004, IBE, s. 127-138.
 • Praca doradcy zawodowego w placówkach oświatowych. Współautor. J. Figurski. Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Red. H. Bednarczyk., J. Figurski., M. Żurek. 2004, s. 201-210.
 • Problemy wychowania przez pracę i do pracy w gimnazjum. W: Współczesne gimnazjum w Polsce. Nadzieje i zagrożenia. Red. M. Bogaj. AŚ – IBE, Kielce – Warszawa, 2006, s. 65-75.
 • Rola kwalifikacji i kompetencji w kreowaniu aktywności zawodowej pracownika. W: Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Red. Z. Wiatrowski. WSH-E, Włocławek, 2006, s. 169-179.
 • Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy. W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. Red. Z. Wiatrowski., U. Jeruszka., H. Bednarczyk. WSP TWP, Warszawa, 2004, s. 76-83.
 • Po co etyka pedagogom pracy. W: Po co etyka pedagogom Red. Wiktor Szewczuk. UWM. Olsztyn, 2007, s. 358-368.
 • Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. W: Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia. Red. R. Gerlach. UKW, Bydgoszcz, 2008, s. 249-267.
 • Spór o struktury kwalifikacyjne. W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. IBE, Warszawa, 2007, s 17-92.
 • Podstawy teoretyczno – aplikacyjne akredytacji. W: Szkolenie kadry administracji oświatowej w zakresie postępowania akredytacyjnego. Materiały metodyczne. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2005, s. 20-40.
 • Kształcenie ustawiczne wobec problemu akredytacji. W: Szkolenie kadry administracji oświatowej w zakresie postępowania akredytacyjnego. Materiały metodyczne. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2005, s. 10-20.
 • Ewolucja znaczeniowa pojęcia treści kształcenia w teorii programów edukacji zawodowej. W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa., 2007, s. 65-81.
 • Nauczyciele szkoły zawodowej w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2007, s. 167-185.
 • Typologia programów kształcenia w teorii pedagogiki pracy. W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2007, s. 197-209.
 • Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2007, s. 221-237.
 • Aksjologiczno – etyczny kontekst struktur kwalifikacyjnych. W: Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki. Red. W. Furmanek URz. – IBE, Rzeszów – Warszawa, 2007, s. 81-100.
 • Przemiany w strukturze zawodów i treści. Szansy współczesnej edukacji zawodowej. W: Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno – gospodarczych. Wyzwania – Szanse – Zagrożenia. UKW, Bydgoszcz, 2007, s. 79-92.
 • Nowe zawody oraz treści kształcenia wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego. W: Technika – Informatyka. Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, T. VII. Red. W. Furmanek, W. Walat U Rz. 2007, s. 53-65.
 • Profesor Tadeusz W. Nowacki – mój spolegliwy opiekun naukowy. W: Badanie-Dojrzewanie - Rozwój (na drodze do doktoratu). Red. F. Szlosek, APS-ITeE, 2008, s. 99-100.
 • Recenzja pracy Tadeusza W. Nowackiego. Z Polską w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna WSP TWP. Warszawa, 2001. W: Badanie – Dojrzewanie – Rozwój (na drodze do doktoratu). Red. F. Szlosek, APS-ITeE, 2008, s. 100-104.
 • Aksjologiczny wymiar kwalifikacji i ich struktur. W: Wartości w pedagogice pracy. Red. B. Baraniak. IBE, Warszawa, 2008, s. 193-203.
 • Edukacyjny charakter pedagogiki pracy. W: Edukacja w całożyciowym rozwoju człowieka. Red. S.M. Kwiatkowski . IBE, Warszawa, 2008, s. 40-61.
 • Profesor Tadeusz Nowacki – mój spolegliwy opiekun naukowy. W: Jubileusz 95-lecia życia Tadeusza W. Nowackiego. Red. B. Baraniak. Warszawa, s. 157-159.
 • Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym. W: Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie. Red. R. Gerlach. UKW, Bydgoszcz, 2008, s. 256-271.
 • Pozaszkolny system kształcenia szansą na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. W: Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego w Polsce. Red. Zb.I. Kruszewski, Płock, 2008, s. 35-65.
 • Przemiany zawodów i treści kształcenia szansą budowy społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego. W: Edukacja techniczna i informatyczna. Przygotowanie zawodowe – Kwalifikacje – Rynek pracy. Red. M. Kajdasz-Aouil. A.M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz. UKW, Bydgoszcz, 2007, s. 19-30.
 • Dorastanie do kariery zawodowej. W: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. Red. Z. Wiatrowski; K.Ciżkowicz, WSEH, 2007, s. 317-325.
 • Szkoła miejscem kształtowania preferencji zawodowych młodzieży. W: Młodzież a rynek pracy w Polsce w świetle założeń strategii Lizbońskiej. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. Wałbrzych, 2008.
 • .Przemiany w strukturze zawodów i treści szansą współczesnej edukacji zawodowej. W: Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania – szanse – zagrożenia. UKW w Bydgoszczy, 2007, s.79-92.
 • Edukacyjne wymiary pedagogiki pracy. W: Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Red> S.M. Kwiatkowski. Ibe-ITiE, Warszawa- Radom, 2008, s. 49-61
 • .Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. W: Praca człowieka w XXI wieka. Konteksty- Wyzwania -  Zagrożenia. Red. R. Gerlach. UKW w Bydgoszczy, 2008, s.249-267
 • .Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym. W: Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie. Red. R. Gerlach. UKW w Bydgoszczy, 2008, s. 256-271.
 • Humanistyczne aspekty techniki opisany współczesnymi kwalifikacjami i kompetencjami. W: Humanistyczne aspekty techniki. Red. A. Jakubiak Płock, 2009, s. 15-42.
 • Człowiek w procesie pracy z perspektywy kierowania i zarządzania. W; Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. S. Banaszak, K. Doktór. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Poznań, 2009, s.179-191.
 • .Nauczyciel szkoły zawodowej w upowszechnianiu edukacji dla interkulturowości, międzykulturowej czy wielokulturowości. W. Edukacja dla interkulturowości. Red. S. Kaczor., T. Sarleja. ITiE, Radom, 2009, s.
 • .Humanizacyjne i cywilizacyjne problemy edukacji jutra. / na przykładzie edukacji zawodowej/ . W: Edukacja jutra. Red. K. Denak. T. Koszyc, W. Starościak. AWF we Wrocławiu, 2009. . s.261-267.T.II
 • .Rola, zadania i  miejsce pracy nauczycieli kształtujących kwalifikacje zawodowe podmiotów uczących się. W: Ku dobrej  szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia. Red: Cz. Plewka. WSH TWP w Szczecinie, ITiE w Radomiu, IBE w Warszawie,  2009, s. 22-41, T.II.
 • Człowiek w procesie pracy. Aspekty badawcze. W.Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Metody badawcze. Red. F. Szlosek. APS-ITiE, Warszawa – Radom, 2009, s.
 • Uniwersalizm metodologii pedagogiki pracy. W. Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Metody badawcze. Red. F. Szlosek. APS - ITiE, Warszawa – Radom, 2009, s.
 • Blaski i  cienie rodzimego, europejskiego i globalnego wymiaru kształcenia pro zawodowego. W: Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Red. K. Denek, A. Kamińska. W. Kojs, P. Oleśniewicz. Oficyna wydawnicza Wyższej Szkoły HUMANITAS, Sosnowiec, 2010, s. 260-276.
 • Ramy kwalifikacji zawodowych nowym obszarem badań poradnictwa zawodowego. W: Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce. Red: R. Parzęcki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna , Gdańsk,2010, s.58-74
 • Kwalifikacje czy kompetencje dylematem współczesnej pracy zawodowej. W: Edukacja z perspektywy przemian kulturowo – społecznych. Red. J. Bielecki, A. Jacewicz, NWSP w Białymstoku, 2010, s.125 – 143.
 • .Naukowość pedagogiki pracy wyznaczona dyscyplinarnością i teoretycznością. W: Pedagogika pracy  w perspektywie dyskursu o przyszłości. Red. R. Gerlach. UKW, Bydgoszcz, 2010, s.76-95.
  • The man in work environment. The aspects of organization and management sociological, educational and psychological problems of organization and management. Ed S. Banasiak, K. Doktór. Poznań s. 17
  • Emigracja Polaków – jej rodowód i współczesny charakter. W Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyznania dla edukacji. Red. R. Bera, Lublin, 2010,s.29-43
  • Człowiek w przekształcaniu społeczeństwa pracy w społeczeństwo wiedzy. W: Społeczeństwo pracy czy społeczeństwo wiedzy. Red. Z. Wiatrowski. Włocławek , 2010, s. 289 - 299
  • Instytut Pedagogiki na Górczewskiej 8 miejscem twórczej pracy Tadeusza W. Nowackiego. W: Od manualizmu do pedagogiki pracy. Red: B. Baraniak, Warszawa, 2010, s.75-80
  • Instytut Badań Edukacyjnych miejscem pracy, rozwoju zawodowego i naukowego w autorefleksji na rzecz pedagogiki pracy. W: Od manualizmu do pedagogiki pracy. Red: B. Baraniak, Warszawa, 2010, s. 109-119
  • Spotkanie z Profesorem Czesławem Kupisiewiczem. W: Spotkania z Profesorem Czesławem Kupisiewiczem. Red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa, 2010, s. 23-25
  • Praca ważną dla pedagogiki pracy kategorią naukową, poznawczą i badawczą. W: Edukacja – Praca _ Rynek pracy. Red. B. Pietrulewicz. Zielona Góra, 2010, s.153-161
  •  Światło w tunelu, czy wyboista droga dla współczesnej edukacji. Głos w dyskusji. W: Ku dobrej szkole. Materiały pokonferencyjne II zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego. Szczecin, red. Cz. Plewka, 2010, s. 119-12.
  • Antropocentryczna wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W: O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Red. L. Marszałek, A. Solak. Warszawa, 2010Red. L. Marszałek, A. Solak. Warszawa, 2010, s. 141-149
  • Człowiek- obywatel – pracownik ponadczasowym przedmiotem badań pedagogiki pracy. W : Człowiek – obywatel – pracownik na współczesnym rynku pracy. Red: Cz. Plewka. Szczecin, 2010, s. 38-55
  • Wychowanie do pracy, przez pracę i w pracy – ważnymi procesami w rozwoju człowieka oraz wsparciu różnych grup społecznych. W: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Red. B. Kałdon, I. Kurlak., Sandomierz-Warszawa, 2011, s. 163-175
  • Aksjologizm edukacji i pracy ważnym problemem edukacji jutra. W: Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju. Red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec, 2011, s. 203-211.
  •  Co zawdzięczam Profesorowi Zygmuntowi  Wiatrowskiemu. W: Księga Pamiątkowa wydana z okazji 60 – lecia pracy nauczycielskiej i 40 – lecia pracy naukowo – dydaktycznej. Red. S. Kunikowski. Włocławek, WSHE, 2011,s. 142 – 146, 2011.
  •  Aksjologiczne wymiary pracy i edukacji zawodowej. W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie. Red. A. Karpińska, K. Borawska – Kalbarczyk. Warszawa. Difin, 2011, s. 62 – 87.
  •   Profesor Kazimierz Denek jako kreator mojego rozwoju naukowego. W: Edukacja Jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości. Sosnowiec. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2012, s. 97 – 103.
  •  Kształcenie poszkolne w rozwiązaniach systemowych. W: Edukacja Jutra. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2012, s. 19 – 37.
  • Pozaszkony system kształcenia w strukturze systemu oświaty. W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego/ Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego/. Red. T, Aleksander, UJ. Kraków i I Ti E Radom, 2010, s. 105 – 122
  •  Rekonstrukcja teorii programów kształcenia zawodowego. W: Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności. Red. S. M. Kwiatkowski. I T i E, Radom, 2012, s.213 – 237.
  • Umiejętności konstruowania programów kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczycieli. W: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Red. A. Dudek, K. Klimkowska, A. Różański. Impuls, Kraków 2012, s. 13 – 29.
  •  Modułowe programy szansą kształcenia poszkolnego. W: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup de faworyzowanych. Red. Z. Szarota. U P, Kraków 2012, s. 252 – 270.
  • Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW. W: Człowiek w pedagogice pracy. Red. B. Baraniak. Difin, Warszawa 2012, s. 6 15.
  •  Przedmowa. W: Człowiek w pedagogice pracy. Red. B. Baraniak. Difin, Warszawa 2012, s.23 -33
  • Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia. W: Człowiek w pedagogice pracy. Red. B. Baraniak. Difin, Warszawa 2012, s. 171 – 197.
  • Uniwersalistyczność oraz swoistości u podstaw metodologii pedagogiki pracy w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego. W: Edukacja Jutra Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji sytemu kształcenia. Red.  K. Denek, A. Kamińska, P. Olesniewicz. Wyższa Szkoła Humanitas. Sosnowiec 2013, s/ 273-291
  • Autobiografia wspomnieniowa Profesora Tadeusza W. Nowackiego portretem twórcy pedagogiki pracy. W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Wybrani twórcy i ich idee w XIX i XX wieku. Red. W. Andrukowicz. Szczecin 2013, s. 139 - 140
  •  Pedagogiczne oblicza doradztwa pedagogicznego. W: Wspólczesne problemy poradnictwa zawodowego. Red. B.J. Ertelt, W. Duda, K. Kurek. Częstochowa 2013, s. 11 -25
  •  Prakseologia i jej ponadczasowy wymiar teoretycznym wsparciem pedagogiki pracy , w koncepcji nie tylko Tadeusza W. Nowackiego. W: Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Red. Cz. Plewka. Szczecin – Koszalin 2013, s. 287 – 311.
  •  Praca podstawowa kategoria pedagogiki pracy i jej aksjologizm. W: Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśli o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. T. I. Red. Naukowa K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska – Prokopowicz, Rzeszów. U Rz., 2013, s.96-107.
  •  Autobiografia wspomnieniowa profesora Tadeusza W. Nowackiego próbą odkrywania „ białych plam” z życia Twórcy pedagogiki pracy. W: Pamięć i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki w 100 – lecie urodzin. Red. B. Baraniak, G. Sanecki. Lublin UMCS 2013, s. 11 -13.
  • Wstęp  współautor … G. Sanecki. W: Pamięć i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki w 100 – lecie urodzin. Red. B. Baraniak, G. Sanecki. Lublin UMCS 2013, s. 11 -13..
  • Posłowie. W: Pamięć i dziedzictwo. Tadeusz W. Nowacki w 100 – lecie urodzin. Red. B. Baraniak, G. Sanecki. Lublin UMCS 2013, s. 181.

2.4.2. Artykuły zamieszczone w czasopismach

 • Niektóre uwarunkowania przemian współczesnej szkoły. Rocznik Polsko-Ukraiński. Kształcenie zawodowe. Pedagogika i Psychologia, 2001, s. 75-91.
 • Trwałe wartości myśli dydaktycznej Anieli Szycówny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995 nr 3.
 • · Pogląd na podstawę programową. „Pedagogika Pracy” 1996 nr 28, s. 67-75.
 • Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru. „Pedagogika Pracy” 1995, nr 26 - 27, s. 184-197. Szkolnictwo zawodowe bliżej sektora usług. „Pedagogika Pracy” 1998 nr 3, s. 101-109.
 • Problemy doboru treści do programów szkolnych. „Pedagogika Pracy” 1994 nr 24, s. 51-63.
 • Umiejętności jako rdzeń treściowy w procesie projektowania planów i programów             kształcenia zawodowego. „Pedagogika Pracy” 1994 nr 23, s. 19-29.
 • Wanda Haberkantówna o nauczaniu przyrodoznawstwa. „Ruch Pedagogiczny” 1999, nr 3, s. 101-127.
 • Przygotowanie nauczycieli do zadań z zakresu konstrukcji programów nauczania. W: „Pedagogika Pracy” 1999 nr 35, s. 143-149.
 • Koncepcja kształcenia technologów chemicznych na wydziale chemicznym Politechniki Warszawskiej. W: „Chemik”. Wydaw. Specjalne 1999, s. 9-14.
 • Między ambicjami a możliwościami i Europą - kształcenie w zawodach chemicznych. Współ. ... J. Kijewski. W: „Chemik” 1999, nr 1.
 • Orientacja i poradnictwo edukacyjne w nowym ustroju szkolnym Rzeczypospolitej Polskiej na tle wzorców europejskich. W: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 1999, nr 3, s. 92-111.
 • Reforma kształcenia zawodowego - ciąg dalszy reformy programowej w ujęciu normatywnym i statystycznym. Współaut. E. Goźlińska „Szkoła Zawodowa” 1998, nr 3. s. 13-28.     
 • Nowe podstawy programowe dla kolejnych zawodów szkolnictwa zawodowego. W: „ Szkoła Zawodowa” 1999, nr 3, s. 4-5.
 • Nowe trendy w kształceniu w zawodach chemicznych. W: „Szkoła Zawodowa” 1998, nr 1, s. 19-29.
 • Uwarunkowania kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu chemicznego w systemie szkolnej oświaty. Cz. II. „Szkoła Zawodowa” 1995 nr 5, s. 14-16.
 • Uwarunkowania kształcenia średnich kadr technicznych dla zawodów chemicznych i pokrewnych w systemie szkolnej oświaty. Cz. I. „Szkoła Zawodowa” 1995, nr 2, s. 28-34.
 • Problem kształcenia kadr w zawodach chemicznych i pokrewnych w systemie szkolnej oświaty. „Chemik” 1996 nr 2, s. 45-48.
 • Technik analityk i fotochemik – nowe zawody chemiczne. „Szkoła Zawodowa” 1996 ,nr 10, s. 23-25.
 • Koncepcje doboru treści wobec specyfiki kształcenia zawodowego. „Szkoła Zawodowa” 1995 nr 1, s. 4-9.
 • Czy podstawa programowa unowocześni polski system edukacyjny? „Szkoła Zawodowa” 1996 nr 3, s. 38-41.
 • Umiejętności jako rdzeń treściowy w konstruowaniu planów i programów kształcenia zawodowego. „Szkoła Zawodowa” 1994 nr 8, s. 4-10.
 • Nauczanie biologii według modelu Wandy Hebarkantówny. „Biologia w Szkole” 1996 nr 5, s. 257-262.
 • Pakiet dydaktyczny w nauczaniu chemii. „Szkoła Zawodowa” 1996 nr 6, s. 37-40.
 • Edukacja ustawiczna w IBE. W” „Edukacja dorosłych” 1998 nr3, s. 63-71.
 • Kształcenie kadr w systemie szkolnej oświaty dla przemysłu spożywczego. Cz. I. „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 1993 nr 2, s. 3-5.
 • Kształcenie kadr w systemie szkolnej oświaty dla przemysłu spożywczego. Cz. II. „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 1993 nr 2, s.1-3.
 • Wdrażanie reformy programowej w szkołach spożywczych. „Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej” 1993 nr2, s. 41-49.
 • Zmiany w planach i programach nauczania szkół przetwórstwa spożywczego. „Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej” 1993 nr 1, s. 34-42.
 • Szkoła średnia i jej profilowanie w ujęciu historycznym i europejskim. Nowa Edukacja Zawodowa nr 1. 2000, s. 15-19.
 • Pogląd na szkolnictwo średnie w wymiarze europejskim oraz rodzimym. Pedagogika Pracy. Nr 37. 2000, s. 138-144.
 • System bedingungen der Bildungs-reform in Polen. W: Berufsbildung symposium. Berufliche Aus-und Weiterbilchuncy fur die Zukunft in Europa II polouissn - deutsches KO Poznań, 2000, s. 87-111.
 • The man in work environment. The aspects of organization and management sociological, educational and psychological problems of organization and management. Ed S. Banasiak, K. Doktór. Poznań s. 17
 • Ewalucja znaczeniowa pojęcia treści kształcenia zawodowego. kształcenie zawodowe. Pedagogika i psychologia. Roczniki Polsko-Ukraińskie. 2007, s.189-201.
 • Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Cz. I. Pedagogika pracy. Nr 45, 2004, s. 50-59.
 • Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Cz. II. Pedagogika pracy. Nr 46, 2005, s. 42-49.
 • Edukacja zawodowa w dokumentach Unii Europejskiej. Pedagogika Pracy. Nr 51 2007, s. 11-19.
 • Od celów i wymagań programowych do osiągnięć szkolnych oraz kompetencji uczniowskich. Edukacja biologiczna i środowiskowa. Nr 1-2, 2008, s. 5-25.
 • Profesor Tadeusz W. Nowacki – doktor honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Rocznik Pedagogiki. T. 27, 2004, s. 387.
 • Nauczyciel a potrzeby edukacyjne wyznaczone obszarami pedagogiki pracy. Oświatowiec, 2009, Nr 1, s 16-24.
 • Poznawcze i badawcze aspekty współczesnej pracy jako kategorii naukowej. Pedagogika Pracy nr.55, 2009, s. 116-124
 • Edukacja wobec współczesnych problemów pracy. Meritum nr 3, 2010 s.2-11.
 • Praca w kategoriach wartości Oświatowiec , nr.1,2 ,. 2011. S.111-121F
 • Wartości u podstaw waloryzacji pracy. W: Kształcenie zawodowe. Pedagogika i psychologia.. Roczniki polsko – ukraińskie, ukraińsko – polskie. Tom. XIV. Red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziazun, N. Nyczkało. Czestochowa – Kijów 2012, s.51-63.
 • Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja pracy. W Forum Pedagogiczne Nr 1, 2011, s. 45-72
 • Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu dorosłości i starości człowieka w XX wieku. Ciechocinek, 4-6 czerwca 2007 r. – Informacja o konferencji. Edukacja nr 3, 2007, s. 118-119.

3.UDZIAŁ W SYMPOZJACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH /Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYGŁOSZONYCH REFERATÓW/

 • Praca jako kryterium dobory Referat plenarny Modernizacja kształcenia zawodowego. Organizator MEN, WOM Puławy. Termin 10-12.11.1992 r. Miejsce: WOM Puławy. treści kształcenia zawodowego”.
 • „Algorytm konstruowania planów i programów kształcenia zawodowego” Referat plenarny. Polskie szkolnictwo zawodowe w okresie przełomu. Organizatorzy: MRiGŻ, ZGZNP, CDiEwR w Brwinowie, ZSR w Białymstoku, WOM Białystok. Miejsce konferencji: ZSR w Białymstoku. Termin realizacji: 30.11.1992 r.
 • „Zmiany w planach i programach szkół przemysłu spożywczego” Referat główny. Dokumentacje wdrożeniowe kryterium unowocześniania kształcenia zawodowego. Organizatorzy: CDiEwR w Brwinowie pod kierunkiem dr inż. Barbary Baraniak. Termin: 6-8.12.1992 r. Miejsce realizacji: ZSPS w Krajence.
 •  „Programy nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu a dostosowanie umiejętności zawodowych absolwenta do wymogów rynku pracy”. Referat plenarny: Kształcenie praktyczne w zdobywaniu umiejętności praktycznych. Organizatorzy: CDiEwR w Brwinowie, MRiGŻ. Miejsce realizacji: CDiEwR w Brwinowie. Termin realizacji: 15.12.1992 r.
 • „Charakterystyka nowych planów i programów nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach spożywczych”. Referat wprowadzający Organizacja kształcenia zawodowego w szkołach spożywczych i gastronomicznych w kontekście upowszechniania dokumentacji wdrożeniowych. Organizator: WOM w Poznaniu. Termin: 4-5.04.1993 r. Miejsce realizacji; ZS Spoż. w Poznaniu.
 • „Rola umiejętnościowego i przedmiotowego rdzenia treściowego w unowocześnianiu planów i programów kształcenia zawodowego”. Referat w sesji plenarnej Kierunki unowocześniania szkolnictwa rolniczego i gospodarki żywnościowej. Organizatorzy: ZGZNP w Warszawie, WSRP w Siedlcach. Termin: 5-6.10.1993 r. Miejsce realizacji: ZSR Miętne.
 • „Strukturyzacja treści kształcenia zawodowego w unowocześnianiu planów i programów kształcenia zawodowego”. Referat: Kierunki zmian w szkolnictwie rolno-spożywczym. Organizator: WOM Poznań. Miejsce realizacji WOM Poznań. Termin: 10-11.05. 1994 r.
 • „Znaczenie ramowych planów nauczania dla organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły”. Referat Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych do szkolnictwa. Organizator: WOM Jelenia Góra. Miejsce realizacji: WOM Jelenia Góra. Termin: 4-5.05.1995 r.
 • „Chemia w kształceniu technologów żywności oraz technologów żywienia”. Referat Nowe rozwiązania programowe w kształceniu w szkołach gastronomicznych i spożywczych. Organizator; WOM Częstochowa. Termin: 20-21.05.1996 r.
 • „Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru”. Referat: Przewodnictwo sekcji. Szkolnictwo zawodowe w okresie przemian. Organizatorzy: IBE, ITeE, MEN, KUP, SOP. Miejsce konferencji: Jachranka: Termin: 12-14.11.1996 r.
 • „Umiejętności jako rdzeń treściowy w procesie projektowania planów i programów kształcenia zawodowego”. Referat oraz prowadzenie warsztatów metodycznych. Rola doradców metodycznych w konstruowaniu planów i programów kształcenia zawodowego. Organizator i miejsce realizacji: CKU w Szczecinie. Termin realizacji: 10-11.11.1996 r.
 • „Multimedia w pakietach dydaktycznych”. Referat w sekcji. Komputery - audio - video - multimedia - infostrady. Organizatorzy: UAM, WSP Rzeszów, WOM Tarnów, Agencja Przedsiębiorczości Tarnów, KO Tarnów. Termin realizacji: 13-15.11.1996 r. Miejsce realizacji: Tarnów.
 • „Pogląd na aktualne problemy pedagogiki pracy”. Referat: Przemiany w oświacie: WSP Rzeszów, WSP ZNP Warszawa, KO Krosno. Miejsce realizacji: Krosno. Termin realizacji: 10-13.10.1997 r.
 • „Rola podstawy programowej w konstruowaniu planów i programów nauczania” oraz „Testy – jako jedno z narzędzi kontroli” jakość kształcenia zawodowego. Referaty a także organizacja konferencji oraz zajęć warsztatowych Idee wdrożeniowe nowych programów kształcenia zawodowego. Organizator: IBE i CODN. Miejsce realizacji: Sulejówek: Termin realizacji: 5-709.1997 r.
 • „Aktualne problemy terminologiczne w pedagogice pracy”. Referat: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Miejsce realizacji: Ciechocinek: Organizator: WSP Bydgoszcz. Termin: 10-11.05.1997 r.
 • „Dylematy w obszarze podstawowych pojęć dydaktycznych-pogląd na pojęcia celów, treści i programów kształcenia” Referat wprowadzający oraz referaty w sekcjach: „Tradycyjne i współczesne koncepcje doboru treści Problem treści kształcenia zawodowego w unowocześnianiu kształcenia zawodowego. Organizacja i prowadzenie seminarium, Organizator: IBE. Miejsce i termin realizacji: Warszawa, 6.06.1997 r. kształcenia treściowego” oraz „Rdzeń treściowy jako metoda doboru treści kształcenia”.
 • „Standard programowy w modelu polskich standardów kwalifikacji zawodowych”. Referat wprowadzający: „Kwalifikacje czy kompetencje kryterium standaryzacji kształcenia zawodowego”. Referat w sekcji seminarium. Standaryzacja kształcenia zawodowego kryterium unowocześniania kształcenia zawodowego. Organizator: IBE. Miejsce realizacji; Warszawa. Termin: 4-5.04.1998 r.
 • „Kierunki przemian współczesnej szkoły”. Referat plenarny Podmiot gospodarczy w kształceniu zawodowym. Organizator: STE Bydgoszcz. Termin: 10-11.03.1998 r.
 •  „Kształcenie ekologiczne a interdyscyplinarność w przygotowaniu zawodowym” oraz jej przewodniczenie. Referat w sesji plenarnej. Edukacja ekologiczna w kształceniu dorosłych. Organizator: IBE. Miejsce realizacji: Warszawa. Termin: 13.06.1998 r.
 • „Miejsce i rola kształcenia zawodowego w polityce edukacyjnej”. Referat w sekcji Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. Organizator: WSP Bydgoszcz. Miejsce realizacji; Ciechocinek: Termin: 20-21.05.1998 r.
 • „Multimedia w edukacji szkolnej wobec wyzwań reformy programowej”. Referat plenarny. Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Organizator: WSP Rzeszów, UAM, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji: 15-17.11.1997 r. Miejsce realizacji: Krynica Górska.
 • „Między ambicjami a możliwościami i Europą - kształcenie w zawodach chemicznych”. (współautor referatu J. Kijeński). Referat: Nowe trendy w kształceniu chemików. Kongres Chemiczny. Organizator: Politechnika Wrocławska, Wrocław. Termin: 4-5.09.1998 r.
 • „Orientacja i poradnictwo edukacyjne w nowym ustroju szkolnym Rzeczypospolitej Polskiej na tle wzorów europejskich”. Referat w sesji plenarnej. Problemy orientacji i poradnictwa zawodowego wobec integracji z Unią Europejską. Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Termin: 13-16.10.1999 r. Miejsce: Karpacz.
 • „Szkolnictwo zawodowe bliżej sektora usług”. Szkoła zawodowa wobec oczekiwań pracodawców. Referat .Organizacja konferencji .Organizator: IBE. Miejsce konferencji: Warszawa. Termin: 10.04.1999 r.
 • „Kształcenie zawodowe dla trwałego i zrównoważonego rozwoju”. Referat wprowadzający. Przewodnictwo sekcji. Podstawy edukacyjne trwałego i zrównoważonego rozwoju. Organizator: IBE i WCE. Miejsce konferencji: Gdańsk. Termin: 24-26.05.1999 r.
 • „Strukturalne koncepcje doboru treści w konstruowaniu programów kształcenia”. Referat: Kształcenie zawodowe-rynek-pracy-pracodawcy. Organizator: IBE. Miejsce: Warszawa. Termin: 2.10.1999 r.
 • „Typologia programów nauczania”. Referat: Przyszłość kształcenia zawodowego w świetle reformy i wobec oczekiwań pracodawców. Organizator: Starostwo powiatowe w Kielcach. Termin: 25-26.02.2000 r. Miejsce: ZSL Zagnańsk.
 • „Tło historyczne i europejskie profilowania szkoły średniej w Polsce”. Referat w sekcji Problemy kształcenia prozawodowego i zawodowego w kontekście integracji Europy. Organizator: WSP Bydgoszcz, KNP ZAP PAN. Miejsce realizacji: Ciechocinek. Termin: 23-26.05.2000 r.
 • „Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w polityce oświatowej i planowaniu strukturalnym gmin. Stan faktyczny i perspektywy”. Referat: Model profesjonalizacji gmin jako organizatorów ustawicznego kształcenia zawodowego. Organizator: TWP. Miejsce: Warszawa. Termin: 15.11.2000 r.
 • „Uwarunkowania systemu edukacji w Polsce”. Wersja  niemiecka: „Systymbedigungen der Bildungsreform in Polen”. Referat w sesji plenarnej Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy: Organizatorzy: MEN, Wojewoda Wielkopolski KO w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej. Miejsce realizacji: Poznań. Termin: 3-7.12.2000 r.
 • „Doskonalenie nauczycieli podstawą rozwoju zawodowego i awansu zawodowego”. Referat wprowadzający Prowadzenie sekcji Nauczyciel 2000 plus. Organizatorzy: IBE, WSP Kielce. WOM Kielce. Miejsce: Wólka Milanowska. Termin: 15-1809. 2000 r. 32. Nauczyciel wobec wymagań integracji z Unią Europejską. Organizatorzy: KCDR Brwinów, ODR Toruń. Miejsce: ZSR Gronowo. Termin: 27.11.2000 r. Referat: „Zadania nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku”.
 • „Edukacja wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych”. Referat Przyszłość oświaty zawodowej-problemy i rozwiązania. Organizatorzy: IBE, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Miejsce: Warszawa. Termin: 18.12.2000 r.
 • ”Szkoły zawodowe powiatu kaliskiego wobec założeń reformy szkolnictwa zawodowego”.. Referat. Reforma szkolnictwa zawodowego. Organizator: ODN Kalisz. Miejsce: Kalisz. Termin: 10.03.2001 r.
 • „Przydatność założeń reformy kształcenia profilowego do modelowania ZSSU w Tychach”. Referat. Uwarunkowania modernizacji szkolnictwa zawodowego. Organizator: ODN Katowice. Miejsce: ZSSU w Tychach. Termin: 4.04.2001 r. Idea seminariów drogą rozwoju pedagogiki pracy. Organizator: WSP TWP w Warszawie. Termin: 15.05.2001 r. Uczestnictwo: głos w dyskusji.
 • „Typologia programów nauczania”. Referat Przewodniczenie sesji problemowej oraz współprzewodniczenie sesji plenarnej. Edukacja środowiskowa. Programy – metody – efekty. Organizator: IBE, Akademia Świętokrzyska w Kielcach. Miejsce: Łowicz. Termin: 28.05 – 30.05.2001 r.
 • „Kwalifikacje a kompetencje-poglądy terminologiczne”. Referat. Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych. Organizator IBE – ITeE. 29.11.2001 r. Radom.
 • Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Miejsce: IPiSS, Warszawa 11.12.2001 r.
 • „Przydatność modułowych programów kształcenia w modernizowanej szkole średniej w Polsce”. Referat: Skuteczność kształcenia i szkolenia modułowego w Polsce. Miejsce: ITeE Radom, 13.12.2001 r.
 • „Programy kształcenia zawodowego Referat: Konstruowanie, ewaluacja i standaryzacja kształcenia zawodowego. Miejsce: IBE, Warszawa, 5.03.2002r.
 • „Naukowe podstawy konstruowania programów nauczania”. Referat: Plany i programy wydziałów pedagogicznych studiów wyższych. Miejsce: Warszawa. Organizator: WSP TWP. Termin: 6.03.2002 r.
 • Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. WSP TWP, Warszawa, 2004 r. Referat: Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy.
 • Szkolna edukacja techniczno – informatyczna. Politechnika Gliwicka, Gliwice, 2006, marzec. Referat: Technika w przekształcaniu otaczającej rzeczywistości.
 • Pedagogika pracy i andragogika w kontekście europejskie i globalnej. WSH-E we Wrocławiu. Ciechocinek, 2004 r. Referat: Aktywność zawodowa w kreowaniu kwalifikacji i kompetencji pracowników.
 • Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie. KNP PAN ZPP, IBE, WSP ZNP, ITeE. Warszawa, 31.05.2006 r. Referat: Model pedagogiki pracy w aspekcie całożyciowego uczenia się.
 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych dla rynku pracy. MPiPS, IBE, ITeE, ZRzP. Warszawa. 16.05.2006 r. Referat: Standard kwalifikacji zawodowych jako norma wymagań.
 • Nauczyciel. Między przyszłością a współczesnością. URZ. Rzeszów – Iwonicz – Zdrój. 8 – 9.05.2006 r. Referat: Rola zadania i miejsce pracy nauczyciela kształtującego kwalifikacje podmiotów uczących się.
 • Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia. UKW. Ciechocinek. 5 – 7.06.2006 r. Referat: Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej.
 • Po co etyka pedagogom? UWM. Olsztyn, 14-15.10.2005 r. Referat: Po co etyka pedagogom pracy?
 • Zawodowe drogowskazy. Konferencja organizowana przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 20.09.2006 r. Referat: Poradnictwo zawodowe jako istotny drogowskaz edukacji zawodowej.
 • Wspieranie gimnazjum w Polsce. 2 – 3.04.2006 r. Akademia Świętokrzyska , Kielce. Referat: Problemy wychowania przez pracę i do pracy w gimnazjum.
 • Osoby niepełnosprawne a media. 13.10.2006 r. ASP w Warszawie. Referat: Zawody wybierane przez młodzież niepełnosprawną.
 • Edukacja techniczna i informatyczna: Przygotowanie zawodowe. Kwalifikacje. Rynek pracy. Ciechocinek, 17-19.04.2007. UKW w Bydgoszczy. Referat: Przemiany zawodów i treści kształcenia szansą budowy społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego.
 • Wartości w pedagogice. Iwonicz-Zdrój, 29-30.05.2007 r. U Rz. Referat: Aksjologiczno- etyczny kontekst struktur kwalifikacyjnych.
 • Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. Ciechocinek, 4-6.06.2007 r. Referat: Dorastanie do decyzji zawodowych WSzHE, Włocławek.
 • Przyszłość księgarstwa w Polsce. 30.05. – 1.06.2007 r. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Referat: Modernizowanie kształcenia księgowych w Polsce.
 • Uczenie się przez całe życie. Edukacja i kultura. 20-24.06.2007 r. European Copmmunity Champions. IBE, MSCDN.
 • Kontrowersje wokół wychowania, edukacji resocjalizacji. 21 czerwca 2007 r. Świętokrzyska Szkoła Wyższa, Kielce. Referat: Edukacyjny kontekstualizm pedagogiki pracy.
 • Współczesny wymiar doradztwa zawodowego w Polsce i na świecie. 15-17.10.2007 r. . Akademia J. Długosza w Częstochowie. Referat: Drogi i różne oblicza kariery zawodowej.
 • Wobec odrębności dziecka. Konteksty społeczne i edukacyjne. UKSW w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych Instytut Pedagogiki. Referat: Doradztwo wobec problemu niepełnosprawności.
 •  Współczesność oświaty rolniczej. Brwinów, CDwR, 2-3.10.2007 r. Referat: Współczesne problemy oświaty rolniczej.
 • Wybrane uwarunkowania osiągnięć szkolnych na różnych etapach kształcenia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, 25.10.2007, IBE. Referat: Od celów do osiągnięć szkolnych i kompetencji uczniowskich.
 • Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. mazowieckiego. Płock, Wyższa Szkoła im. P. Włodkowicza w Płocku, 20-21.11.2007 r. Referat: Pozaszkolny system kształcenia szansą na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.
 • Pedagogika pracy w ujęciu T.W. Nowackiego. Ustroń Śląski, 4-6.02.2008 r. Referat: Profesor Tadeusz W. Nowacki mój spolegliwy opiekun naukowy.
 • Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie. Ciechocinek. KNP PAN, KNP ZPP PAN,UKW, 14-15.04.2008 r. Referat: Przygotowanie człowieka do pracy aktywnym zadaniem edukacyjnym.
 • Współczesność i przyszłość pedagogiki pracy. Krynica Morska. KNP PAN, KNP ZPP PAN, IBE, 19-21.05.2005 r. Referat: Edukacyjne wymiary pedagogiki pracy.
 • Współczesność i przyszłość pedagogiki pracy. Krynica Morska. KNP PAN, KNP ZPP PAN, IBE, 19-21.05.2005 r. Referat: Kwalifikacje i ich struktury – konteksty aksjologiczne.
 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych – droga do budowy Krajowych Ram Kwalifikacji. MPiPS, Warszawa, 29.09.2006 r.
 • Rozwój zasobów ludzkich – sieć wiedzy i doświadczeń. Konferencja zorganizowana w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego TENKO. Transnational Experience Network: Knowledge & Organization 27.06.2006 r.
 • Młodzież a rynek pracy w Polsce w świetle założeń strategii Lizbońskiej. Zamek Książ, 21-22.05.2008. Referat: Szkoła miejscem kształtowania preferencji zawodowych młodzieży.
 • Humanistyczne aspekty techniki. Płock 19-20.11.2008 r. referat Humanizacyjno-humanistyczne wymiary techniki.
 • Społeczeństwo wiedzy. Ciechocinek, 24-26.05.2010. Referat: Człowiek w przekształcaniu społeczeństwa pracy w społeczeństwo wiedzy
 • Różne oblicza doradztwa zawodowego. Warszawa, UKSW20.05.2010r. Referat: Pedagogiczne oblicza doradztwa zawodowego.
 •  Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, Iwonicz Zdrój, 2007,Referat: Aksjologiczno – etyczny kontekst struktur kwalifikacyjnych.
 • Przemiany w strukturze zawodów i treści. Szansy współczesnej edukacji zawodowej. W: Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno – gospodarczych. Wyzwania – Szanse – Zagrożenia. UKW, Bydgoszcz, 2007, s. 79-92.
 •  Technika – Informatyka. Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. Iwonocz Zdrój, 2007, Referat:
 • Badanie-Dojrzewanie - Rozwój (na drodze do doktoratu. Ustroń Śląski , 2008, Referaty:
 • Przyszłość pedagogiki pracy. Krynica Morska, 2008, Referat: Aksjologiczny Profesor Tadeusz W. Nowacki – mój spolegliwy opiekun naukowy.i Recenzja pracy Tadeusza W. Nowackiego. Z Polską w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu.
 • Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie. Ciechocinek, 2008, Referat: Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym.
 • Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego w Polsce.  Płock, 2008, Referat: Pozaszkolny system kształcenia szansą na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.
 •  Edukacja techniczna i informatyczna. Przygotowanie zawodowe – Kwalifikacje – Rynek pracy.. UKW, Bydgoszcz, 2007,Referat: Przemiany zawodów i treści kształcenia szansą budowy społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego.
 • Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. Red. Z. Wiatrowski; K.Ciżkowicz, WSEH, 2007,Referat: Dorastanie do kariery zawodowej.
 • Młodzież a rynek pracy w Polsce w świetle założeń strategii Lizbońskiej. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. Wałbrzych, 2008.Referat: Szkoła miejscem kształtowania preferencji zawodowych młodzieży.
 •  Po co etyka pedagogom Olsztyn, UWM 2008 Referat: Po co etyka pedagogom pracy
 • Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania – szanse – zagrożenia. UKW w Bydgoszczy, 2007, Referat: Przemiany w strukturze zawodów i treści szansą współczesnej edukacji zawodowej.
 • Praca człowieka w XXI wieka. Konteksty- Wyzwania -  Zagrożenia.  UKW w Bydgoszczy, 2008r.,Referat:Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym.
 • Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie.. UKW w Bydgoszczy, 2008, Referat Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej.
 •  Humanistyczne aspekty techniki. Płock, 2009, Referat: Humanistyczne aspekty techniki opisane współczesnymi kwalifikacjami i kompetencjami
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania.. Poznań, 2009, Referat: Człowiek w procesie pracy z perspektywy  kierowania i zarządzania
 • Edukacja dla interkulturowości. Szczebrzeszyn, 2009, Referat:. Nauczyciel szkoły zawodowej w upowszechnianiu edukacji dla interkulturowości, międzykulturowej czy wielokulturowości
 •  Edukacja jutra. Zakopane, 2009. Referat: Humanizacyjne i cywilizacyjne problemy edukacji jutra. / na przykładzie edukacji zawodowej/
 •  Ku dobrej szkole. Szczecinie,  2009 Referat: Rola, zadania i  miejsce pracy nauczycieli kształtujących kwalifikacje zawodowe podmiotów uczących się.
 • Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Metody badawcze, Ustroń Sląski,2009, Referat: Człowiek w procesie pracy. Aspekty badawcze.
 • Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Metody badawcze.Zuberec, 2009,  Referat: Uniwersalizm metodologii pedagogiki pracy.
 • Edukacja jutra. Zakopane, 2010, Referat :Blaski i cienie rodzimego, europejskiego i globalnego wymiaru kształcenia pro zawodowego.
 • Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce. Gdańsk,2010, Referat: Ramy kwalifikacji zawodowych nowym obszarem badań poradnictwa zawodowego.
 • Społeczeństwo pracy czy społeczeństwo wiedzy .Ciechocinek, 2010, Referat: Człowiek w przekształcaniu społeczeństwa pracy w społeczeństwo wiedzy
 • Społeczeństwo- Praca- Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 2010, Referat: Antropocentryczna wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prakseologiczne nurty pedagogiki pracy/.Zielona Góra, 2010. Praca ważną kategorią naukową, poznawczą i badawczą
 • Edukacja w perspektywie i dialogu. Augustów, 2010, Referat: Aksjologiczne wymiary edukacji i pracy
 •  Pedagogika pracy. Dyskurs o przyszłości. Bydgoszcz, 2010, Referat: Naukowość pedagogiki pracy wyznaczona dyscyplinarnością i teoretycznością
 • System pomocy dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji życiowej. Profilaktyka. Efektywna pomoc. Motywacja do zmiany. Referat: Wychowanie przez prace, do pracy i w pracy ważnymi procesami w rozwoju człowieka oraz wsparciu różnych grup społecznych. Warszawa, Organizator: UKSW WNP , 12- 13. 04. 2011r.
 • Człowiek- obywatel –pracownik na rynku pracy. Referat: Człowiek – obywatel- pracownik ponadczasowym przedmiotem badań pedagogiki pracy. Świnoujście, 11 – 12. 04.2011. Organizator: WSH TWP w Szczecinie
 •  XVII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe. Edukacja jutra. Referat: Aksjologizm edukacji i pracy ważnym problemem edukacji jutra. Zespół Dydaktyki Ogólnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Zakopane, 20 – 22. 06. 2011r.
 • Współczesne problemy edukacji dorosłych w świetle globalnego raportu UNESCO. Głos w dyskusji; Kształcenie kadr dla pedagogiki pracy. Organizatorzy: ITiE w Radomiu, Polsko-Niemiecka Fundacja Edukacji Dorosłych, WSP ZNP , ZPP i ZPD KNP PAN; Warszawa, 17. 03. 2011r.
 • Zygmunt Wiatrowski – jego Jubileusz pracy nauczycielskiej i naukowej. Referat:  Co zawdzięczam Profesorowi Zygmuntowi  Wiatrowskiemu Organizator: WSHE we Włocławku, 12.10.2011r.
 •  Instrumenty rynku pracy. Referat: Kształcenie poszkolne ważnym instrumentem rynku pracy. Organizator: WSP TWP, Warszawa, 15.11.2011r.
 • Przygotowanie zawodowe pedagogów a potrzeby rynku pracy. Referat: Umiejętności konstruowania programów nauczania ważnym współczesnym zadaniem przygotowania zawodowego nauczyciela Organizator: UMCS Lublin, 07 – 08. 03. 2012r.
 •  Edukacja jutra. Referat: Kształcenie poszkolne w rozwiązaniach systemowych. Wyższa Szkoła Humanitas . Sosnowiec. Zakopane 24 – 27. 06. 2012r.
 • 40 lecie pedagogiki pracy. Referat w sesji plenarnej: Rekonstrukcja teorii programów kształcenia zawodowego. UKW w Bydgoszczy, APS w Warszawie i I T i E w Radomiu. Ledlnia Letnisko w dn. 23.09. 2012r. do 25.09.2012r.
 • Miedzy wychowaniem a kariera zawodową. Referat w sesji plenarnej: Wychowanie przez pracę, do pracy i w pracy problemem nie tylko pedagogiki pracy. KUL w dn. 18.10.2012r. , Lublin
 •  Człowiek w pedagogice pracy. Kierownictwo naukowe konferencji, przewodniczenie sesji plenarnej dedykowanej ś p Profesorowi Tadeuszowi W. Nowackiemu. Przewodniczenie sesji problemowej ”Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń” , Referat w sesji: Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia.
 • Edukacja a praca. APS, Warszawa, 16.05.2006r.
 • Edukacja jutra. Referat: Uniwersalistyczność oraz swoistości u podstaw metodologii pedagogiki pracy w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego Wyższa Szkoła Humanitas . Sosnowiec. Zakopane 24 – 27. 06. 2013r.
 •  Współczesne dylematy teorii i praktyki. Dyskurs o pedagogice. UMCS, Lublin, 19 -20.11.2013r. Referat w sesji tematycznej. Koncepcja dokształcania i doskonalenia zawodowego w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego wciąż aktualna we współczesnych realiach rynku pracy

4.UDZIAŁ W REALIZACJI PROGRAMÓW BADAWCZYCH

4.1.Krajowe programy badawcze

 • Ocena procesu wdrażania dokumentacji programych (1994-1995) (1994-1995) finansowanego ze środków MRiGŻ. Efektem projektu była publikacja „Procedura opracowania programów kształcenia zawodowego” (1994),
 • Podstawy projektowania, wdrażania oraz ewaluacji treści kształcenia zawodowego”, projekt realizowany jako grant badawczy w latach  (1996-1997), którego efektami były: „Podstawy wdrażania oraz ewaluacji treści kształcenia zawodowego” (1997), „Standaryzacja kształcenia  zawodowego (współred. ...... M. Butkiewicz (1997)
 • „Klasyfikacja zawodów i specjalności” projekt finansowany przez MPiPS  w latach 1999-2000. Konsultant oraz autor 10 opisów zawodów i recenzent 25 opisów zawodów.
 • „Ewaluacja bloku przedmiotowego: przygotowanie do działalności handlowej” finansowanej przez MEN w latach 1999-2000 zakończona raportem z badań. Kierownictwo oraz koordynacja projektu,
 • „Potrzeby i oczekiwania kadry pedagogicznej i zarządzającej placówkami oświatowymi w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, finansowanego ze środków MEN, zakończonego raportem. Współautorstwo koncepcji i raportu oraz kierownictwo i koordynacja projektu,
 • „Projektowanie programów nauczania dla kształcenia kierunku w liceach profilowanych” w profilach: techniczno-technologicznych, społeczno-usługowym, rolniczo-środowiskowym, kulturalno-artystycznych kierownictwo i koordynacja projektu. Podziękowanie Ministerstwa Edukacji za w/w prace.
 • „Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Praktycznego w systemie szkolnym”, finansowanego na podstawie umowy z MENiS w roku 2002. Współautorstwo i współkoordynacja projektu
 • Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego projektu finansowych ze środków EFS, realizowany w 2005 r. Kierownictwo, autorstwo materiałów szkoleniowych, wykładowca,
 • „Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego” współautorskie uczestnictwo w projekcie finansowanym z EFS w latach 2006-2007. Autor modułowego programu nauczania w zawodzie „Rzeźnik”, a także kierownik koordynator prac programowych nad pakietami edukacyjnymi, wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej z w/w prace.
 • Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego – projekt finansowany z Europejskich Funduszy Społecznych – opracowywanie pakietów i programów kształcenia zawodowego. Projekt finansowany z EFS, 2006 – 2007.
 • Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego – projekt finansowany z Europejskich Funduszy Społecznych.
 • Kształcenie ustawiczne pracowników – projekt dla MPiPS, 2007
 • Diagnoza kształcenia specjalizacyjnego w zawodach podległych Ministerstwu      Gospodarki – projekt finansowany z EFS, 2007.
 • Innowacje w aktywizacji pracowników  w grupie wiekowej 50+ /ze środków UE oraz EFS. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. POKL/ partnerstwo w projekcie realizowanym przez Akademię Kultury Informacyjnej.

4.2.Międzynarodowe projekty badawcze

 • „Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych” realizowanego w IBE w latach 2001-2002 w ramach umowy międzynarodowej COST Action A.11.; Członek zespołu badawczego i autorskiego, m.in. autor „Kwalifikacje i kompetencje” W: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. IBE, 2001; a także „Podstawa programowa czy standard programowy” W:  Standardy kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych. Relacje – Modele – Aplikacje. IBE, 2002.

5. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA KADRY

5.1.Wypromowani doktorzy

 • Ambroży J. Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych. IBE, 2007
 • Borna I. Programy kształcenia w przygotowaniu nauczyciela do pracy zawodowej. IBE, 2008.
 • Piekarski M. Szkolny doradca zawodowy w kształtowaniu planów życiowych. IBE, 2008.
 • Kierzkowska J. Przygotowanie do egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe. UKW, Bydgoszcz, 2010.
 • Mgr Elżbieta Sternal - Nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. UMCS, W P i P UMCS w Lublinie. 2012.

5.2.Udział przewodach doktorskich w charakterze recenzenta

 • Koszmider M. (2006). Znajomość i respektowanie standardów jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Promotor Stefan M. Kwiatkowski.
 • Podolak M. (2008). Innowacje w edukacji środowiskowej w klasach 4-6 szkół podstawowych województwa podkarpackiego. Promotor Danuta Cichy.
 • Joksz –Skibińska B. (2007). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli techniki – diagnoza i prognoza. Promotor Kazimierz Uździcki.
 • Kowalik D. (2007). Wielopoziomowa ustawiczna edukacja zawodowa– założenia, uwarunkowania i próby wdrożeń. Promotor Henryk Bednarczyk.

5.3. Udział w promocji kadr na poziomie licencjackim i magisterskim

 • wypromowanie  na poziomie licencjackim i magisterskim ponad 250 absolwentów kierunku pedagogika, specjalności: pedagogika pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe i edukacja ustawiczna, pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe z  personalnym  i edukacją ustawiczną,   doradztwo zawodowe z  couchingiem.

6. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

6.1.Pełnione funkcje

 • Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych (od 01.10.2007 r. do 31.03.2009r.,
 • Sekretarz Naukowy, adiunkt, docent Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (od 1994 r.),

dziekan Wydziału Pedagogicznego WSP ZNP (1995-1997),

sekretarz Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 1994 r.),

 • sekretarz i członek Komisji Programowych (zawodów chemicznych i gospodarki żywnościowej) Ministra Edukacji Narodowej (1986-1992),
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli (od 1995 r.),
 • nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych (1983-1986),
 • wykładowca akademicki przedmiotów pedagogicznych m.in. Akademii Pedagogiki w Krakowie, Wyższych Szkół Pedagogicznych: ZNP, TWP, Wszechnicy Szkoły Wyższej TWP (od 2000 roku),
 • organizator większości form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników oświaty, w tym nauczycieli w IBE, m.in. seminarium doktoranckiego różnych studiach podyplomowych dla nauczycieli, m.in. Podyplomowych studiach Pedagogicznych oraz Podyplomowych Studiów Konstruowania i Ewaluacji Programów Kształcenia, Podyplomowych Studiów Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego, prowadzonych  według mojej autorskiej koncepcji programowej.

6.2. Członkowstwo w Towarzystwach i Radach Naukowych

 • Członek Stowarzyszenia Brevet - Poland (od 1996 roku).
 • Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministrze Edukacji Narodowej d/s doskonalenia nauczycieli szkół zawodowych (od 1 stycznia 2000 roku).
 • Członek Zespołu Autorskiego przy Ministrze Edukacji Narodowej d/s opracowywania podstawy programowej do liceum profilowanego o profilu środowiskowo-rolniczym.
 • Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministrze Edukacji Narodowej d/s opracowywania programów modułowych do 2-letniej szkoły zasadniczej.
 • Członek Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej d/s Stopni Specjalizacji nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej działającej przy Krajowym Centrum Oświaty Rolniczej w Brwinowie od 1999 roku).
 • Członek Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej d/s Stopni Specjalizacji nauczycieli szkół gastronomicznych i przemysłu spożywczego działającej przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1997-2000).
 • Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (od 1999 roku)
 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy WSP TWP w Warszawie.
 • Członek Rady Programowej Zespołu Redakcyjnego LABOUR UKSW WNP
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Forum Pedagogiczne
 •  Członek Rady Programowej czasopisma Ukraińskie Roczniki Pedagogiczne. Kształcenie zawodowe.
 • Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

 

7.INNE PRACE TWÓRCZE

7.1. Recenzje publikowane

 • Z Polską w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu. Autorstwo Tadeusz W. Nowacki. Nowa Edukacja Zawodowa. Nr 5-6, 2001, s. 39; Pedagogika Pracy Nr 39, 2001, s. 192-194.
 • .Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych, młodzieży szkolnej. Recenzja pracy. Z. Wiatrowskiego Pedagogika pracy, 2004, Nr 45, s. 163-169
 • .Andragogika pracy. Recenzja Książki L. Turosa. Pedagogika pracy. Nr 49, 2006, s. 155-157.
 • .Zarys humanistycznej teorii pracy. Recenzja książki W. Furmanka. Pedagogika pracy. Nr 49, 2006, s. 157-160.
 • Dorastanie, dorosłość, dojrzałość. Recenzja książki Z. Wiatrowskiego. Pedagogika Pracy Nr  55 , 2009, s.214

7.2. Recenzje nie publikowane

 • Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Recenzja wydawnicza książki B. Kędzierskiej.
  • Recenzja kwartalnika „Edukacja” Nr 3, 2006, ss. 86.
  • Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej. I. cz. pracy. Teoria i praktyka (Red. D. Cichy). recenzja wydawnicza książki.
  • Standaryzacja kształcenia zawodowego. Recenzja projektu badawczego MG.
  • Poradnictwo całożyciowe Red. Kukla. AJD, Częstochowa, 2009.

7.3. Przewodniki i poradniki metodyczne (3 poz.)

 • Procedura doboru treści kształcenia zawodowego. Brwinów CDiEwR, 1994,ss/ 85
 • Przewodnik po zawodach. Charakterystyki zawodu: masarz i klasyfikator żywności. KUP, Warszawa, 1998, s. 100-110;

 

7.4.Raporty

 • Próba oceny wdrożeń programów nauczania w zawodach spożywczych. Współaut. Barbara Pardo. Brwinów, CDN Sz R, 1995, -230 s.
 • Ocena wdrażania profilu chemicznego i rolniczo-spożywczego w liceum technicznym. IBE. Warszawa, 1999, załącznik do raportu nr 8, s. 1-11.
 • Potrzeby i oczekiwania kadry pedagogicznej i zarządzającej placówkami oświatowymi w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego. Współautorzy: Stefan M. Kwiatkowski, Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak, 2000 r.         

7.5.Programy nauczania

 • Dokumentacja kształcenia specjalizacyjnego dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Cz. I. Red. ..... Barbara Pardo. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1993 - 458 s.
 • Dokumentacja kształcenia specjalizacyjnego dla zawodu technika technologii żywności. Red ... Barbara Pardo. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ - CDiEwR, 1993, - 25 s.
 • Przedmiot kształcenia ogólnozawodowego „Chemia” w zawodzie technik technologii żywności. Warszawa-Brwinów, MriGŻ-CdiEwR, 1993, - 15.
 • Przedmiot kształcenia zawodowego „Analiza żywności” w zawodzie technik technologii żywności. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1993, - 18 s.
 • Przedmiot kształcenia specjalizacyjnego „Ekonomika i organizacja przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolniczym” w zawodzie technik rolnik. Współaut. i red..... Barbara Pardo. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1993, -25 s.
 • Przedmiot kształcenia specjalizacyjnego „Analiza żywności i produkcji cukierniczej”. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1997, - 20 s.
 • Przedmiot kształcenia „Chemia” w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1997, - 18 s.
 • Dokumentacja kształcenia specjalizacyjnego w zawodzie technik technologii żywności. Cz. II. Red...... Barbara Pardo. Warszawa-Brwinów, MRiGŻ-CDiEwR, 1994, -241 s.
 • Program nauczania dla zawodu kucharz.
 • Program nauczania o budowie modułowej do liceum profilowanego. profil: techniczno-technologiczny. Kierunek: chemiczny. Autor programu mgr Jolanta Wąsikowska.

 

7.6. Recenzje programów nauczania zlecone przez Komisje Programowe.

 • Program nauczania o budowie modułowej do liceum profilowanego. profil: techniczno-technologiczny. Kierunek: chemiczny. Autor programu mgr Jolanta Wąsikowska.
 • Program nauczania o strukturze blokowej do przedmiotu „Przyroda”. Autorstwo programu: Halina Antczak, Urszula Miller, Marta Przygota, Małgorzata Pułkownik, Elżbieta Wetejuk.
 • Program nauczania o strukturze blokowej do przedmiotu „Przyroda”. Autorstwo programu: Ellen Gabryś, Lidia Grad, Marianna Łaska, Monika Pluta, Maria Podgajna, Małgorzata Pryć, Agnieszka Sieniawska, Maria Wasiak-Tyrała.
 • Program nauczania o budowie modułowej do kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej. program opracowany w ramach projektu PHARE – Improre.
 • Program nauczania przedmiotu „Chemia” dla potrzeb technikum rolniczego i ogrodniczego.
 • Dokumentacji programowej dla zawodów: technik analizy chemicznej oraz technik chemik procesów technologicznych.

7.7. Recenzje podręczników dla potrzeb Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

 • Podręcznik „Pracownia chemiczna-analiza instrumentalna” autorstwa M. Jarosza i E. Malinowskiej.
 • Podręcznik „Pracownia chemiczna – analiza techniczna”. Autor: W. Karpiński.
 • Podręcznik „Pracownia chemiczna – analiza techniczna” autorstwa B. Klepaczko-Filipiak i J. Łoina.
 • Podręcznik „Pracownia analizy chemicznej-analiza wody i ścieków” autorstwa K. Lipkowskiej-Grabowskiej i E. Lewadnowskiej.
 • Podręcznik „Pracownia chemiczna-analiza jakościowa” autorstwa S. Rosołowskiego.
 • Podręcznik „technologia chemiczna” autorstwa J. Malendy.
 • Podręcznik „Chemia nieorganiczna dla ZSZ” autorstwa K. Lipkowskiej-Grabowskiej i B. Przedlackiej.
 • Podręcznik „Podstawowe procesy przemysłu chemicznego i przetwórczego” autorstwa J. Warycha.
 • Podręcznik „Aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego i przetwórczego” autorstwa J. Warycha.
 • Podręcznik „Poznaj-zbadaj-chroń środowisko w którym żyjesz” autorstwa M. Stankiewicz i M. Wawrzyniak-Kulczyk.
 • Podręcznik „Tajemnice gleby-chroń swoje środowisko” autorstwa K. Łopaty, E. Rudnik, E. Nowak.
 • Podręcznik „Tajemnice powietrza i wody – chroń swoje środowisko” autorstwa K. Łopaty, P. Salamona, K. Tyszkiewicz.

7.8.. Recenzje podstaw programowych kształcenia zawodowego dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik analityki medycznej.
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodzie dietetyk.

8 NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  ( wrzesień, 2011)
 • Złoty Krzyż Zasługi (czerwiec 1999 rok).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (czerwiec 1998 rok).
 • Medal XII Targów Edukacyjnych w Kielcach za współautorską książkę „Pedagogika pracy”./marzec 2007/
 • Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za kierowanie pracami w zakresie konstruowania programów nauczania i pakietów dydaktycznych dla wybranych zawodów w projekcie „Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego”./wrzesień 2008/
 • Podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej za czas pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych / kwiecień 2009/