Zwiń menu

CO MOŻNA POWIEDZIEĆ O SYSTEMIE AUTONOMICZNYM, KTÓREGO CYBERNETYCZNĄ TEORIĘ OPRACOWAŁ MARIAN MAZUR ORAZ O CZŁOWIEKU BĘDĄCYM SZCZEGÓLNYM PRZYPADKIEM TEGO SYSTEMU? (31 października 2014 r.)

Można powiedzieć, że każdy z nich:

 • jest układem samodzielnym, działającym w „interesie własnym”;

 • ma zdolność sterowania – jest układem sterującym sobą i otoczeniem oraz sterowanym przez otoczenie; steruje też innymi systemami, zarówno samodzielnymi, np. ludźmi czy zwierzętami, jak i niesamodzielnymi, których działanie wymaga oddziaływania organizatora zewnętrznego, funkcję którego pełni człowiek;

 • ma zdolność przeciwstawiania się utracie zdolności sterowania;

 • ma zdolność zapobiegania i przeciwdziałania czynnikom w otoczeniu, które mogą spowodować zakłócenie równowagi funkcjonalnej, czyli jest w stanie nie dopuszczać do powstania zagrożeń – zwalczając ich przyczyny;

 • ma zdolność likwidować zakłóceń, jeśli już powstaną, czyli jest w stanie zwalczać skutki, które się pojawiły;

 • ma strukturę funkcjonalną, tzn., że on sam, jak i jego wszystkie elementy, pełnią określone funkcje, takie jak:

 • pobieranie informacji z otoczenia,

 • uzyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przetworzonych informacji,

 • pobieranie energii z otoczenia,

 • przetwarzanie i przechowywanie energii,

 • przeciwdziałanie przepływom informacji i energii zmniejszającym możliwość oddziaływania na otoczenie,

 • oddziaływanie na otoczenie,

 • ma zdolność do utrzymywania się w równowadze funkcjonalnej, pomimo nieustannych oddziaływań otoczenia zakłócających tę równowagę – człowiek steruje samym sobą oraz swoim otoczeniem, kierując się tym, by sterowanie to przeciwstawiało się zaburzaniu jego równowagi funkcjonalnej i przyczyniało się do jej przywracania – steruje się w „interesie własnym”;

 • jest swoim własnym organizatorem, tzn. układem samosterującym się oraz układem sterowanym, gdyż mogą nim sterować inne układy;

 • ma zdolność przekazywania do otoczenia informacji własnych i własnej energii – w postaci swoich reakcji, wykorzystując w tym celu energię i informacje pobrane wcześniej z otoczenia i przetworzone;

 • jest układem otwartym, tzn. takim, w którym następuje ciągła wymiana energii i informacji między nim a otoczeniem;

 • jest układem działania, gdyż podejmuje złożoną działalność w celu realizacji określonych celów;

 • jego dążeniem jest nie tylko utrzymanie, ale również przedłużenie własnej egzystencji.