Zwiń menu

JAKIE IMPLIKACJE DLA OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA WYNIKAJĄ Z UZNANIA GO ZA SYSTEM AUTONOMICZNY? (20 września 2014 r.)

Aby człowiek mógł funkcjonować tak jak system autonomiczny, musi posiadać zespół cech osobowości pełniących funkcje analogiczne do tych, które w tym systemie pełnią właściwości sterownicze, tzn. cechy osobowości zależne od oddziaływań otoczenia – odpowiadające właściwościom sterowniczym zmiennym, oraz cechy osobowości niezależne od oddziaływań otoczenia – odpowiadające właściwościom sterowniczym stałym tego systemu.

Cechy osobowości człowieka odpowiadające właściwościom sterowniczym stałym tego systemu nazwałam STAŁYMI INDYWIDUALNYMI CECHAMI OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA.

Cechy te przynależą do dwóch grup: cechy informacyjne (inteligencja, pojętność i talent) i cechy energetyczne (dynamizm, tolerancja, podatność) – stanowią one PIERWSZY SYSTEM CECH.

Z psychologicznego punktu widzenia bardziej prawidłowe jest przyjęcie nieco innego systemu stałych indywidualnych cech osobowości, głównie dlatego, że dla wzajemnego oddziaływania osobowości z otoczeniem istotne znaczenie ma nie tylko rozpatrywanie wymiany energii, ale również uwzględnianie całokształtu resursów ważnych dla ludzkiej działalności, w szczególności wiedzy, sposobów działania, społecznie znaczących symboli itp., przy czym nie kwestionuje się, że każdy resurs jest z udziałem energii.

Dlatego też zaproponowałam psychologizowaną wersję koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, określaną jako – DRUGI SYSTEM CECH. W systemie tym wyróżniłam dwie grupy cech: cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych (odtwarzalność, przetwarzalność i talent) i cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych (emisyjność, tolerancja i podatność).

W następnym wpisie omówię stałe indywidualne cechy osobowości.