Zwiń menu

Monografia naukowa zatytułowana „НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ” wydana została przez INSTYTUT PSYCHOLOGII AKADEMII NAUK ROSJI, серия «Методология, теория и истрия психологии», ред. Анатолий Лактионович Журавлев, Андрей Владиславович Юревич. Издателство «Институт психологии РАН», Москва – 2019.

Artykuł został zamieszczony w III części monografii zatytułowanej „МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ” („Problemy metodologiczne konkretnych obszarów badań psychologicznych”) na stronach od 465 do 484.

Tytuł artykułu Jolanty Wilsz: „КОНЦЕПЦИЯ ПОСТОЯНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА”.
Artykułu, który przesłałam do profesora А.W. Jurewicza w języku polskim, miał tytuł: „KONCEPCJA STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIA PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA”.

Artykuł ten – opublikowany w języku rosyjskim – jest zamieszczony na stronie internetowej: http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 53.

W artykule przedstawiłam bazę teoretyczną moich koncepcji, którą stanowią cybernetyczne teorie profesora Mariana Mazura, a następnie zaprezentowałam koncepcje własne, wskazując źródła literaturowe, w których zostały opublikowane.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie:http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage