Zwiń menu

JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELITY?
(24 listopada 2017 r.)

Wpis pierwszy z cyklu ELITA

Zainteresowanie elitami jest spowodowane głównie ich wpływem na pojedyncze osoby, na grupy, na społeczeństwo, ale również na osoby sprawujące władzę.
Członkowie elity powinni być z nimi we wzajemnej relacji i we właściwy sposób na nich ODDZIAŁYWAĆ.

Z JAKICH POWODÓW SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE ELIT JEST TRUDNYM PROCESEM?

Skuteczne oddziaływanie elit jest niezmiernie trudnym procesem z dwóch zasadniczych powodów:

 • ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz trudne do przewidzenia przeobrażenia dokonujące się w nim;

 • ze względu na uczestniczących w nim ludzi, na: ich osobowość, umiejętności, wiedzę, doświadczenia, hierarchię wyznawanych wartości, motywy działania itd.

JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELITY NA SPOŁECZEŃSTWO?
Wśród wielu różnych efektów oddziaływania elity na społeczeństwo, jako najważniejsze wymieniłabym:

 • wzmacnianie w społeczeństwie zachowań prospołecznych, moralnych, empatycznych i altruistycznych;

 • wygaszanie w społeczeństwie zachowań aspołecznych;

 • podniesienie poziomu intelektualnego społeczeństwa i wzrost jego dobrobytu;

 • zmniejszanie dystansu między elitą a społeczeństwem;

 • wzbogacanie systemu wartości społeczeństwa;

 • zmniejszenie ilości konfliktów interpersonalnych w społeczeństwie i złagodzenie ich przebiegu.

JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELITY NA WŁADZĘ?

 • elita powinna APROBOWAĆ słuszne decyzje władzy i uzasadniać ich prawidłowość racjonalnymi argumentami zaczerpniętymi z szerokiego zakresu wiedzy posiadanej z dziedziny, w której jest autorytetem;

 • elita powinna DEZAPROBOWAĆ błędne decyzje władzy i uzasadniać to merytorycznymi argumentami zaczerpniętymi z szerokiego zakresu wiedzy posiadanej z dziedziny, w której jest autorytetem, udowodnić, że są to decyzje błędne, nie tylko w krótkiej perspektywie czasowej ale również szkodliwe dla społeczeństwa w przyszłości;

 • elita powinna „PODPOWIADAĆ”/WSKAZYWAĆ władzy jakie decyzje powinna podjąć w danej sytuacji i uzasadnić merytorycznymi argumentami, dlaczego wskazane przez nią decyzje są właściwe.

JAK WŁADZA POWINNA REAGOWAĆ NA OPINIE ELIT NA TEMAT PODEJMOWANYCH PRZEZ NIĄ DECYZJI?

– Aprobatę swych decyzji przez kompetentne elity władza powinna traktować jako swój sukces.

– W przypadku dezaprobaty decyzji władzy przez kompetentne elity, władza powinna się z nich wycofać i podjąć decyzje wskazane przez te elity, jeśli są one uzasadnione merytorycznymi argumentami.

JAKIE REAKCJE WŁADZY NA SŁUSZNĄ KRYTYKĘ JEJ DECYZJI PRZEZ ELITY SĄ NIEDOPUSZCZALNE?

– Władzy nie wolno wykluczać z elity kompetentnych członków dlatego, że krytykują jej decyzje.
– Władzy nie wolno powoływać/wskazywać nowych niekompetentnych członków elity, tylko dlatego, że podzielają i popierają jej poglądy polityczne.
– Władza ma prawo nominować osoby wyłącznie do elity politycznej, natomiast nie ma prawa nominować do innych rodzajów elit (np. do elity artystycznej, naukowej, gospodarczej, czy sądowniczej), ponieważ nie ma odpowiednich kompetencji w tym zakresie.
– Władza nie powinna „obdarowywać” posłusznych jej pseudo-elit niezasłużonymi przywilejami.
– Władza powinna kompetentnym członkom elit powierzać sprawowanie funkcji, np. ministra w dziedzinie, w której jest specjalistą (oczywiście jeśli ma kompetencje menedżerskie).

Zadam pytania, które mi się nasunęły:

 • „Czy w demokratycznym państwie prawa ministrem Edukacji nie powinien być pedagog, będący pracownikiem naukowo-dydaktycznym, o szerokiej wiedzy teoretycznej i bogatym doświadczeniu pedagogicznym?

 • „Czy w demokratycznym państwie prawa ministrem Obrony Narodowej nie powinien być wysokiej rangi wojskowy, o niepodważalnych osiągnięciach dla obronności kraju?”
  Przy czym ministrowie ci podejmowanych decyzji nie powinni uzasadniać argumentami politycznymi a wyłącznie merytorycznymi.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage