Zwiń menu

JAKIE WARTOŚCI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA I W JAKICH SYTUACJACH PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZABURZEŃ JEGO OSOBOWOŚCI?

(22 września 2017 r.)

JAKI CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE WPŁYWAJĄ NA ZABURZENIA OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA?
Wielokrotnie pisałam, że zespół cech osobowości człowieka składa się z dwóch grup cech:

 • cechy zmienne – zależne od oddziaływań otoczenia;

 • cechy stałe – niezależne od wpływów otoczenia.

Zaburzenia osobowości poza powodami chorobowymi mogą pojawić się u człowieka wówczas, kiedy znajduje się przez dłuższy okres czasu w sytuacji konfliktowej. Taką sytuacja występuje wtedy, gdy docierające do niego oddziaływania są nieodpowiednie ze względu na wartości stałych indywidualnych cech jego osobowości, będących cechami stałymi. Ponieważ cechy te są niezależne od oddziaływań otoczenia niemożliwe jest by człowiek w ich zakresie przystosował się do otoczenia, aby nie wystąpił konflikt otoczenie powinno przystosować się do człowieka. On poza „opuszczeniem” tego otoczenia nie jest w stanie nic zrobić.
Dyskomfort u człowieka może wystąpić również wtedy, gdy sytuacje, w których się znajduje są nieodpowiednie ze względu na jego cechy zmienne, ale w zakresie tych cech człowiek może przystosować się do otoczenia, minimalizując albo likwidując konflikt.

W JAKICH SYTUACJACH RÓŻNE WARTOŚCI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA SĄ KONFLIKTOGENNE?
Przeanalizuję to zagadnienie z punktu widzenia poszczególnych stałych indywidualnych cech osobowości człowieka, przyjmując dla pięciu cech: przetwarzalności, odtwarzalności, talentu, tolerancji i podatności skalę dwustopniową: duża, mała oraz dla emisyjności skalę trzystopniową: duża dodatnia, zerowa, duża ujemna.

 • MAŁA PRZETWARZALNOŚĆ sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy człowiek znajduje się w skomplikowanej sytuacji, która wymaga od niego przetwarzania większej ilości informacji niż pozwala na to pojemność informacyjna jego mózgu.

 • DUŻA PRZETWARZALNOŚĆ sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy człowiek bezustannie znajduje się w sytuacjach, w których nie ma możliwości przetwarzania ilości informacji, adekwatnych do dużej pojemności informacyjnej jego mózgu.

 • MAŁA ODTWARZALNOŚĆ sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy człowiek znajduje się w sytuacjach wymagających dobrej pamięci do wszystkich odbieranych informacji.

 • DUŻA ODTWARZALNOŚĆ przyczynia się do bezkonfliktowego funkcjonowania człowieka w sytuacjach wymagających dobrej pamięci.

 • WYRAŹNY TALENT w jakiejś dziedzinie sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy człowiek nie ma możliwości zajmowania się pasjonującą go dziedziną, w której jest utalentowany, jego dyskomfort zwiększa wymuszanie na nim, by zajmował się dziedziną/dziedzinami, w których nie wykazuje talentu, nie tylko takimi, które są mu obojętne, ale przede wszystkim takimi, w odniesieniu do których jest antytalentem.

 • BRAK TALENTU w jakiejś dziedzinie sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy od człowieka wymaga się, by poświęcał się tej dziedzinie, która wobec braku talentu, nie interesuje go, jego dyskomfort zwiększa się, gdy człowiekowi zabrania się zajmowania się inną dziedziną, w której jest utalentowany.

 • BARDZO DUŻA EMISYJNOŚĆ DODATNIA sprzyja zaburzeniom osobowości człowieka wówczas, gdy uniemożliwiane jest mu „rozpraszanie” polegające na przekazywaniu do otoczenia własnych informacji i własnej energii (np. zabrania się mu natychmiastowego uczestniczenie w zabawie). Zaburzenie osobowości mogą u niego wywołać sytuacje, które uniemożliwiają mu nieskrępowane wyrażanie własnych uczuć oraz wyobrażeń. Zaburzeniom osobowości sprzyjają również sytuacje zmuszające go do „gromadzenia” mocy znajdującej się w otoczeniu (np. dóbr materialnych) a także zmuszające go do systematycznej pracy – co jest wbrew jego naturze. Najbardziej nieodpowiednia/konfliktowa będzie dla niego ROLA ORGANIZATORA.

 • EMISYJNOŚĆ ZEROWA sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy człowiek zmuszony jest do łamania zasad oraz gdy wywiera się na nim silną presję by bezustannie w szerokim zakresie „rozpraszał” albo „gromadził”. Nie rezygnuje z zasad nawet wtedy, gdy spotykają go za to bardzo duże przykrości albo uniemożliwia mu to osiąganie ważnych dla niego celów.

 • BARDZO DUŻA EMISYJNOŚĆ UJEMNA sprzyja zaburzeniom osobowości wówczas, gdy uniemożliwiane jest mu „gromadzenie” mocy znajdującej się w otoczeniu (między innymi zwiększania swego majątku, czy rozszerzania swych wpływów/władzy) oraz gdy zmusza się go do „rozpraszania” (np. nakłaniają do bezinteresownego przekazywania innym osobom posiadanych informacji, albo dóbr materialnych). Najbardziej nieodpowiednia/konfliktowa będzie dla niego będzie ROLA TWÓRCY.

 • DUŻA TOLERANCJA przyczynia się do bezkonfliktowego funkcjonowania człowieka we wszelkiego rodzaju sytuacjach.

 • MAŁA TOLERANCJA sprzyja zaburzeniom osobowości człowieka, gdyż bardzo wiele różnego rodzaju sytuacji w jego otoczeniu nie jest w stanie zaakceptować. U ludzi o małej tolerancji we współpracy z innymi osobami często mogą pojawiać się konflikty.

 • DUŻA PODATNOŚĆ przyczynia się do bezkonfliktowego funkcjonowania człowieka. Łatwo jest nakłonić go do podjęcia nieakceptowanych przez niego działań. Jednak konsekwencją zbyt dużej uległości mogą być konfliktowe dla człowieka sytuacje, jeśli ulegnie oddziaływaniom, które są dla niego niewłaściwe.

 • MAŁA PODATNOŚĆ sprzyja zaburzeniom osobowości człowieka, gdyż do bardzo wielu sytuacji w otoczeniu nie jest w stanie przystosować się. Jeśli poza małą podatnością ma jeszcze małą tolerancją, to należy oczekiwać, że wszystko wokół niego będzie go bezustannie denerwować.

ZAKOŃCZENIE
Najlepsze efekty w swej działalności może uzyskać człowiek, który nie jest w sytuacji konfliktowej, tzn. taki, do którego docierają oddziaływania zindywidualizowane ze względu na wartości jego stałych indywidualnych cech osobowości, gdyż, jak wcześniej pisałam „oddziaływania uwzględniające stałe indywidualne cechy osobowości człowieka (dostosowane do nich) stymulują i inspirują samodzielne, aktywne, twórcze zachowania, uruchamiają wewnętrzny potencjał człowieka, są gwarancją jego optymalnego rozwoju”.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage