Zwiń menu

JAKI JEST ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY? (7 kwietnia 2017 r.)

Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, zgodnie z deklaracją woli na podstawie § 18. ust. 2, pkt. 2 Statutu, przyjął mnie w skład członków Stowarzyszenia.
W dniu 28 stycznia 2017 roku zostałam powołana w skład RADY NAUKOWEJ tego Stowarzyszenia.

Pan profesor Leszek F. KORZENIOWSKI prezes EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, w wielu swoich książkach, między innymi w wydanej w 2016 roku książce pt: „SECURITOLOGIA. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych”, a także wydanej w 2017 roku książce pt: „Podstawy nauk o bezpieczeństwie” omawia bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się Stowarzyszenie, gdyż – jak pisze – „Odkąd człowiek uświadamia sobie miejsce wśród innych ludzi na Ziemi, bezpieczeństwo zaliczane jest do najważniejszych potrzeb i wartości. I też ten sam człowiek wraz z rozwojem cywilizacji generuje coraz to nowe i większe zagrożenia. Zagadnienie bezpieczeństwa stało się wartością, której znaczenie docenia codziennie każdy człowiek i całe społeczeństwo, a naukowcy próbują je definiować, zbadać i wyjaśnić. Kwestia bezpieczeństwa jest obecna w programach wyborczych licznych polityków, władza usprawiedliwia zwiększanie podatków wydatkami na bezpieczeństwo a zwykli ludzie pragną poczucia bezpieczeństwa. Dzisiaj do znanych wcześniej zagrożeń ze strony sił Natury i żywej przyrody, a także militarnych zagrożeń zewnętrznych, doliczyć należy nowe, w tym najgroźniejsze – terroryzmem”.

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY jest międzynarodowym stowarzyszeniem nauk o bezpieczeństwie (securitologia). EAS powstało na konferencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie. Adres, statut i inne dokumenty są dostępne na stronie www.eas.info.pl

Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie i organizacje społeczne z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także z Brazylii, Chin i Kanady.

Z dotychczasowej działalności można wymienić 113 międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie w Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Polsce, Rosji, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Na podstawie programowej wypracowanej przez Stowarzyszenie prowadzone są studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia (doktoranckie), a także dysertacje doktorskie i habilitacyjne. Stowarzyszenie wydaje publikacje książkowe oraz czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym „Securitologia/Securitology/Секюрumологuя” ISSN 1898-4509 http://www.securitologia.edu.pl

UNIA EUROPEJSKA - EUROPEAN UNION - ЕВРОСОЮЗ
KRAKÓW - CRACOW – КРАКОВ
, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
POLSKA-POLAND-ПОЛЬША
e-mail: lfk@eas.info.pl
tel. +48 501 752 491
http://www.eas.info.pl/
Krajowy Rejestr Sądowy - the Polish Court Register - Польский Судебный Регистр 0000114138
REGON: 356538784
http://nauka-polska.pl/ ID 25525
Partner Społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej
w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i edukacji dla bezpieczeństwa

ZARZĄD - The BOARD - ПРАВЛЕНИЕ
prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Fryderyk KORZENIOWSKI – prezes; president; президент
kmdr por. dr Janusz TOMASZEWSKI – v-ce prezes; v-ce president; вицепрезидент
prof. nadzw. dr hab. Sławomir ZALEWSKI – v-ce prezes; v-ce president; вицепрезидент
dr Tomasz WAŁEK – sekretarz; secretary; секретарь
mgr Zenon WOJTANIS – sekretarz; secretary; секретарь

Zagadnieniom bezpieczeństwa poświęciłam wystąpienia na konferencjach naukowych i opublikowane artykuły naukowe o następujących tytułach (są one zamieszczone na stronie internetowej w linku; „Działalność naukowa”, na jego drugiej podstronie: „Wykaz publikacji i konferencji”):

  • Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych”;

  • „Działanie mechanizmu homeostatycznego człowieka w sytuacji zagrożenia”;

  • „Model osobowości zawodowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości”:

  • „Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych”;

  • „Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmach”;

  • „Zachowania ludzi w sytuacjach zagrożenia – analiza z punktu widzenia wartości ich emisyjności”;

  • „Komunikowanie się osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych z podległymi pracownikami i osobami poszkodowanymi”;

  • „Zakłócenie równowagi funkcjonalnej jednostki przez sytuacje kryzysowe – analiza mechanizmów wewnętrznych”;

  • „Socjotechnika bezpieczeństwa narodowego”;

  • „Specyfika sytuacji kryzysowych w procesie pracy i w inżynierii bezpieczeństwa – analiza systemowa”.

W ponad 300 innych artykułach naukowych omówiłam problemy edukacyjne, problemy pracy, rynku pracy i wyboru zawodu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zagadnienia kapitału intelektualnego, poradnictwa zawodowego itd., najogólniej mówiąc, artykuły te dotyczą funkcjonowania człowieka we wszystkich tych procesach, głównie ze względu na wartości jego stałych indywidualnych cech osobowości. Wszystkie te zagadnienia są ściśle powiązane z najszerzej rozumianą problematyką bezpieczeństwa.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu, a szczególnie Szanownemu Panu Profesorowi Leszkowi F. KORZENIOWSKIEMU prezesowi EAS, za przyjęcie mnie w skład członków Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie i powołanie w skład jego RADY NAUKOWEJ. Jest to dla mnie duży zaszczyt. Deklaruję, że będę intensyfikowała swą działalność naukową w dziedzinie bezpieczeństwa.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage