Zwiń menu

CZY EMPATIA JEST GWARANTEM PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT? (8 grudnia 217 r.)

Wpis trzeci cyklu ELITA

Spróbuję odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO ELITY POWINNY PRZEJAWIAĆ EMPATIĘ?

JAK NAJCZĘŚCIEJ DEFINIOWANA JEST EMPATIA?

 • empatia jest to podzielanie stanów emocjonalnych innej osoby;

 • empatia jest umiejętnością wyobrażania sobie cudzych myśli i motywów postępowania oraz umiejętności zrozumienia emocji oraz uczuć innych osób;

 • empatia polega na możliwości trafnego wyobrażania sobie cudzych punktów widzenia;

 • empatia to w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (EMPATIA EMOCJONALNA), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenie z ich perspektywy na rzeczywistość (EMPATIA POZNAWCZA);

 • empatia to zdolność rozpoznawania myśli i uczuć innej osoby oraz reagowania na jej myśli i uczucia odpowiednią emocją.

Współczesne podejście zwraca uwagę, że pojęcie empatii jest silnie związane z pojęciem emocji i faworyzuje afektywne definicje empatii.

Współcześnie empatia jest analizowana na trzech podstawowych poziomach, jako:
1. ZDOLNOŚĆ WRODZONA;
2. ZJAWISKO ZACHODZĄCE W OKREŚLONEJ SYTUACJI;
3. STAŁA CECHA DYSPOZYCYJNA.

Jednakże niewystarczająca jest argumentacja uzasadniająca wyodrębnianie trzech wyżej wymienionych poziomów empatii, gdyż zjawisko empatii pomimo tego, że jest bardzo złożone nie powinno być dzielone na osobne elementy, gdyż należy je rozpatrywać całościowo, jako proces sterowniczy – w czym pomocna jest wiedza zawarta w nauce o sterowaniu, tzn. w CYBERNETYCE.

Uważam, że:
Ad. 1. Empatia jest ZDOLNOŚCIĄ WRODZONĄ, w takim sensie, że zależy głównie od stałej struktury osobowości człowieka, tzn. od wielkości jego stałych indywidualnych cech osobowości, które są wewnętrznymi czynnikami determinującymi zachowanie człowieka.
Ad. 2. Niewątpliwie empatia jest ZJAWISKIEM ZACHODZĄCYM W OKREŚLONEJ SYTUACJI, gdyż w „odpowiedzi” na bodźce, które dostarcza mu ta sytuacja, człowiek przejawia określone zachowania. Ponieważ zachowanie człowieka jest funkcją bodźców i jego struktury, to empatia jest ZJAWISKIEM, przejawiającym się w reakcji człowieka, zachodzącym w sytuacji określonej przez rodzaj odebranych bodźców.
Ad. 3. Czy empatia jest STAŁĄ CECHĄ DYSPOZYCYJNĄ? Na to pytanie można odpowiedzieć: TAK, gdyż determinuje ją stała struktura człowieka, ale nie tylko, na jej pojawienie się wpływa również sytuacja, w której znajduje się człowiek.

DLACZEGO ELITY POWINNY MIEĆ WYSOKI POZIOM EMPATII?
Elity powinny mieć wysoki poziom empatii, gdyż:

 • empatia sprzyja ZACHOWANIOM PROSPOŁECZNYM, ponieważ silniejsze reakcje afektywne przyczyniają się do bardziej POMOCNYCH ZACHOWAŃ i uwzględnia potrzeby innych osób;

 • empatia jest źródłem ZACHOWAŃ MORALNYCH;

 • empatia przyczynia się do wzbudzania MOTYWACJI ALTRUISTYCZNYCH;

 • empatia MOTYWUJE DO POMAGANIA innym ludziom;

 • empatia pozwala poznać innych ludzi, co umożliwia/ułatwia współpracę z nimi;

 • empatia przyczynia się do DZIELENIA SIĘ POSIADANYMI WARTOŚCIAMI z tymi osobami, które odczuwają niedostatki;

 • wysoki poziom empatii przyczynia się do PRZEWIDYWANIA KONFLIKTÓW INTERPERSONALNYCH i szybszego ich rozwiązywania i w bardziej harmonijny sposób;

 • empatia POWSTRZYMUJE ZACHOWANIA ANTYSPOŁECZNE oraz agresję, chroni przed skutkami agresywnych zachowań innych ludzi, także ich ochrania przed takimi zachowaniami ze strony innych osób;

 • empatia POWSTRZYMUJE PRZED WYRZĄDZENIEM KRZYWDY innym ludziom;

 • empatia SPRZYJA BLISKIM RELACJOM INTERPERSONALNYM;

 • empatia POZYTYWNIE WPŁYWA NA PROCES KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ;

 • empatia okazywana drugiej osobie powoduje POZYTYWNE ZMIANY W OSOBOWOŚCI tej osoby;

 • empatia jest KONIECZNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY między ludźmi.

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE BRAKU EMPATII U ELIT?
Konsekwencją braku empatii u elit mogą być:

 • ZACHOWANIA ASPOŁECZNE;

 • ZACHOWANIA AGRESYWNE, a także poważne zaburzenia zachowania i zaburzenia osobowości;

 • ZACHOWANIA NIEMORALNE;

 • ZACHOWANIA NIEETYCZNE;

 • BRAK ZACHOWAŃ ALTRUISTYCZNYCH;

 • ANALFABETYZM EMOCJONALNY;

 • BRAK WRAŻLIWOŚCI na cierpienia innych osób;

 • BRAK CHĘCI NIESIENIA POMOCY innym osobom;

 • brak możliwości oddziaływania, które spowoduje, że inne osoby będą stawały się bardziej empatyczne.

Wysokie wymagania stawiane elitom omówione w tym wpisie oraz we wpisie z ubiegłego tygodnia określają SYSTEM WARTOŚCI, jaki powinny posiadać elity w demokratycznym państwie prawa. W kolejnym wpisie spróbuję odpowiedzieć na pytanie: JAKI SYSTEM WARTOŚCI POWINNY POSIADAĆ ELITY I JAKIE WARTOŚCI POWINNY WPAJAĆ SPOŁECZEŃSTWU?

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage