Zwiń menu

CO POWINNO CECHOWAĆ ELITY? (1 grudnia 2017 r.)

Wpis drugi z cyklu ELITA

BRUNON HOŁYST uważa, że ZACHOWANIE PROSPOŁECZNE jest „zachowaniem zgodnym z dobrem innych ludzi lub nawet mu sprzyjającym. Zachowanie prospołeczne to aspekt zachowania moralnego, który obejmuje zachowanie społeczne pożądane, takie jak: zrozumienie i współczucie wobec innych osób; udzielanie im pomocy i współczucia, pocieszenia; tolerancja i wyrozumiałość w obcowaniu z innymi; inteligentny sposób rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych; życzliwość wobec innych; nieagresywne zachowanie w sytuacjach krępujących; umiejętność przebaczania; dzielenia się z innymi ludźmi; otwartość, szczerość, przyjaźń w stosunkach interpersonalnych. Zachowanie prospołeczne jest wyrazem szacunku wobec innego człowieka, poszanowaniem jego godności i powstaje na zasadzie humanistycznej”.

 1. Elity powinny cechować ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE

 1. Uważam, że członkowie elit powinni być obdarzeni INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ, dzięki której będą posiadali kompetencje psychologiczne, społeczne i prakseologiczne.

 1. Uważam, że członkowie elit powinni posiadać cechy, które wyróżnili Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee, są to:

 • ŚWIADOMOŚĆ ORGANIZACYJNA – rozpoznawanie bieżących tendencji, siatki decyzji i polityki na poziomie organizacji;

 • UCZYNNOŚĆ – rozpoznawanie i realizowanie potrzeb podwładnego, partnera czy klienta;

 • INSPIROWANIE – kierowanie i motywowanie poprzez mobilizującą wizję;

 • WYWIERANIE WPŁYWU – stosowanie różnych technik perswazji;

 • ROZWÓJ INNYCH – wspieranie zdolnych ludzi poprzez sygnały zwrotne i wskazówki do działania;

 • INICJOWANIE ZMIAN – zarządzanie nimi i sterowanie w nowym kierunku;

 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – zażegnywanie sporów;

 • PRACA UMYSŁOWA – współpracę i budowanie zespołów.

 1. Według Bolesława Rafała Kuca i Joanny Marii Moczydłowskiej członków elit powinni posiadać następujące cnoty:

 • CNOTA ROZTROPNOŚCI, która pomaga w dostosowaniu ogólnych zasad do konkretnych praktycznych sytuacji życiowych;

 • CNOTA SPRAWIEDLIWOŚCI, której ogromna rola wyraża się przede wszystkim w doskonaleniu współżycia z innymi;

 • CNOTA UMIARKOWANIA, która pozwala utrzymać wstrzemięźliwość i czynić zachowania bardziej dojrzałymi;

 • CNOTA MĘSTWA, która daje siłę i motywację do obrony pozostałych cnót, pozwala być konsekwentnym i wiernym własnym zasadom.

 1. Uważam, że elity powinna również cechować:

 • racjonalność, sprawność, skuteczność;

 • altruizm, bezinteresowność, troska o drugiego człowieka;

 • zdolność do uczenia się (elity powinny mieć wiedzę między innymi na temat: dynamicznie zmieniającego się otoczenia, na temat CZŁOWIEKA, jego OSOBOWOŚCI, MECHANIZMU FUNKCJONOWANIA, hierarchii wartości, motywów działania, potrzeb, METOD ODDZIAŁYWANIA na człowieka, które spowodują, że wpływ elit na ludzi będzie przynosił pozytywne efekty oraz wiedzę na temat PODEJMOWANIA OPTYMALNYCH DECYZJI – będącą kluczową kompetencją elit społecznych);

 • prawość, odpowiedzialność, uczciwość, obiektywizm;

 • jawność działania.

 1. Do niezmiernie ważnych umiejętności elit zaliczam:
  • umiejętności interpersonalne, sprzyjające współpracy z innymi osobami;
  • umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;
  • umiejętności diagnozowania osobowości innych osób;
  • umiejętność wzbudzania zaufania;
  • umiejętności okazywania własnych emocji innym ludziom, dzielenia się z nimi emocjami;
  • umiejętności empatyczne;
  • umiejętności „uempatyczniania” innych osób (wywoływania u nich empatii).

Kolejny wpis będzie poświęcony EMPATII, która według mnie stanowi GWARANT PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage